Overordnet arealplanlegging

EA arbeider løpende med overordnet arealplanlegging for UiO for at UiOs arealer og eiendommer best mulig skal støtte UiOs strategi og ambisjoner.

Dette arbeidet kan medføre behov for flytting av leiere i forbindelse med at:

  • UiO tar i bruk nye bygninger finansiert over statsbudsjettet eller som gaver
  • Nye leieavtaler inngås
  • Leieavtaler løper ut eller sies opp
  • UiO får tildelt eller oppretter nye sentre som krever arealer
  • Arealeffektivisering
  • Andre strategiske vurderinger

Flytting som resultat av strategisk omrokkering
EA arbeider kontinuerlig med at UiOs samlede arealbruk skal være best mulig. I noen tilfeller medfører dette behov for at enheter flytter. Universitetsdirektøren har myndighet til å foreta strategiske omrokkeringer av enhetene ved UiO.

I de tilfeller der det er konflikt mellom den enkelte leiers ønskede arealbruk og den mest hensiktsmessige arealbruken for universitetet, kan universitetsdirektøren vedta strategiske omrokkeringer som medfører flytting av leier når dette er til det beste for UiO. EA legger disse sakene frem for universitetsdirektøren for beslutning.

Når enheter flytter som resultat av strategisk omrokkering, vil dette som hovedprinsipp skje budsjettnøytralt. Universitetsdirektøren tar endelig beslutning om dette. EA vil beregne kostnadene ved arealendringen.

Avtalt flytting mellom to leiere
Hvis to leiere avtaler flytting seg i mellom skal den leier initierer flyttingen og dermed påfører den andre leieren økte internhusleiekostnader, kompensere den andre leieren for disse økte kostnadene. EA vil beregne kostnadene og legge det frem for initierende leier for godkjenning. Leierne dekker selv sine flyttekostnader eller initierende leier dekker begges flyttekostnader.

 

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.