Hvordan beregnes internhusleien?

Leien beregnes tertialvis og belastes leier månedlig. Eventuell viderebelastning internt, på institutt- eller avdelingsnivå, må gjøres av leier. Leien løper fra det tidspunkt arealet stilles til disposisjon for leier, fra og med påfølgende tertial. Arealer kan sies opp tre ganger i året.

Tre priskategorier

For UiOs eide bygningene er det to ulike priser, én for bygninger med moderat tilstandsgrad og én for bygninger med høy tilstandsgrad (iht. Norsk Standard NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk (standard.no)). Eide bygninger med tilstandsgrad dårligere enn 1,2 har 40 prosent lavere leiepris enn eide bygninger med tilstandsgrad 1,2 eller bedre.

Alle leide arealer har samme pris.

Kvadratmeterpris* 

Priskategori 2020 2021
Eid – moderat tilstandsgrad 1 213 kr 1 239 kr
Eid – høy tilstandsgrad 1 698 kr 1 734 kr
Leid 3 105 kr 3 170 kr

*Beløpene er avrundet

Leieberegning og belastning

Internhusleien beregnes hvert tertial og belastes leier hver måned. Leien beregnes med utgangspunkt i det arealet leier disponerer ved begynnelsen av hvert tertial. Med disponerer menes også areal stilt til rådighet for leier eller som er under ombygging/tilpassing, selv om leier ennå ikke har flyttet inn. Dette omfatter også arealer under ombygging eller tilpassing for ny leier.

Belaste husleien på underliggende institutter eller avdelinger 

Leier bestemmer selv om de ønsker at internhusleien skal beregnes på nivå 2: Fakultet og tilsvarende enhet, 3: Institutt eller 4: Avdeling/gruppe, basert på organisasjonsstrukturen som er meldt inn til EA og gyldige kostnadssteder i økonomisystemet.

Leier må selv belaste underliggende enheter, fordelt på de organisasjonsenheter som er meldt inn til EA, publiseres tertialvis i egen mappe for den enkelte enhet.

Forandring av organisatorisk nivå for beregning av leie

Leier kan en gang i året endre organisatorisk nivå for beregning av internhusleie. Leier må melde dette senest innen 30. september til EA Forvaltning for at det skal få virkning fra 1. januar påfølgende år.

Arealutvidelse

Leien påløper fra det tidspunkt arealet stilles til disposisjon for leier, fra og med påfølgende tertial. Eksempelvis ved overtakelse 1.februar begynner leien å løpe fra og med 2. tertial.

Ved start av nye eksterne leieforhold betaler leier fra det tidspunkt leien i den eksterne kontrakten begynner å løpe.

Oppsigelse

Arealer kan sies opp tre ganger i året, med 6 måneders oppsigelsesfrist. Oppsigelsesfristene  er 30. juni, 31. oktober og 28. februar. Leien slutter å løpe 6 måneder etter oppsigelsesfristene hvis lokalene er utflyttet og rengjort innen fristen. Hvis du ikke rekker fristen, må du betale internleie ytterligere ett tertial.

Ved avslutning av eksterne leieforhold betaler leier til og med leieslutt for den eksterne kontrakten.

Publisert 19. mars 2018 11:20 - Sist endret 8. sep. 2020 13:31