Leiepriser, beregning og betaling

Leier, det vil si fakultet eller tilsvarende enhet, betaler internhusleie for leiearealet de disponerer med et påslag for andel fellesareal.

Internhusleien ved UiO dekker

Universitetsstyret fastsetter leieprisen

Universitetsstyret fastsetter hvert år, i forbindelse med budsjettbehandlingen, eventuell økning i leieprisene med virkning fra 1.januar. Leiekategorien for en bygning kan endres som følge av endret tilstandsgrad for bygningen, for eksempel ved ombygginger og rehabilitering. Arealer i bygninger som endrer tilstandsgrad og priskategori vil bli fakturert med ny pris det påfølgende år.

Fellesrapporter

Oversikt over internhusleie per stedkode.

Hva betaler din enhet?

Rapporter og tegninger for hver enhet.

Hvordan beregnes internhusleien

Internhusleien beregnes hvert tertial og belastes leier hver måned. Grunnlaget for beregningen er det arealet leier disponerer ved begynnelsen av hvert tertial.

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.