Avfallshåndtering

Alt avfall på Universitetet i Oslo skal kildesorteres. Eiendomsavdelingen er ansvarlig for innsamling og bortkjøring av avfall fra daglig drift. UiOs kildesorteringssystem kan fravikes i leide bygg der UiO må følge gårdeiers rutiner for renovasjon.

Standard servicenivå

 • Innendørs sorteringsstasjoner tømmes daglig.
 • Renovasjonspunkter er normalt åpne mandag - fredag fra kl 07.00-15.00. Låses hver dag klokken 15.00 og er låst i helger.
 • Renovasjonspunkter skal ha løsninger/utstyr for å kildesortere avfall som oppstår i nærområdet.
 • Renovasjonspunkter og sorteringsstasjoner blir ryddet daglig.
 • Ved engangstilfeller, som f.eks. ryddeprosjekter av avfall som ikke krever deklarering, kan EA bistå med bestilling etter nærmere avtale. Bruker dekker kostnaden.

Følgende inngår

 • Utplassering av merkede kildesorteringsbeholdere.
 • Holde sorteringsstasjonene og renovasjonspunktene i orden.
 • Tømme og kjøre bort avfall lagt i kildesorteringsbeholdere.
 • Bidra med informasjon om riktig sortering.
 • Sørge for at renovasjonspunkter og avfallsutstyr til enhver tid er merket med riktig avfallstype.

Følgende inngår ikke

 • Fysisk makulering av papiravfall.
 • Bortkjøring av dokumenter for brenning.
 • Kildesortering og avhenting av tonere (til kopimaskiner og skrivere).
 • Håndtering og deklarering av farlig avfall generert i brukers virksomhet.
 • Avfall fra bygge- og rehabiliteringsprosjekter. Dette løses gjennom prosjektet.
 • Avfall fra opprydninger.

Brukers ansvar

 • Lære opp og oppfordre alle ansatte og studenter til riktig sortering og levering av avfall.
 • Følge opp UiOs klima- og miljøstrategi slik at UiO når sine kildesorteringsmål.
 • Sortere alt avfall inn i papir, plast, restavfall og matavfall og levere dette i riktig avfallsbeholder.
 • Sørge for å lagre spesialavfall og farlig avfall (smittefarlig avfall, kjemisk avfall, radioaktivt avfall og annet) iht. gjeldende instrukser.
 • Sørge for levering av farlig avfall minimum hvert 12. måned.
 • Sørge for å bestille levering og henting og foreta deklarering av spesialavfall og farlig avfall (smittefarlig avfall, kjemisk avfall, radioaktivt avfall og annet) ihht. gjeldende instrukser.
 • Bestille retur av emballasje ved større innkjøp.
 • Anskaffe makuleringsmaskin ved behov.
 • Makulere egne dokumenter og levere makulasjonsavfallet som papiravfall.
 • Bestille og betale for forseglede makulasjonscontainere ved behov.
 • Avhende elektrisk utstyr, møbler og annet avfall som ikke skal leveres i kildesorteringsbeholdere.
 • Sørge for at elektrisk (EE)-avfall, farlig avfall og avfall utenfor normal aktivitet aldri leveres i kildesorteringsbeholdere.
 • Drift (rydding) rundt renovasjonspunkter på lokasjoner der det kun er en bruker kan delegeres til bruker.
 • Levere EE-avfall og farlig avfall til renovasjonspunkter.
 • Ved omfattende feilsortering vil bruker måtte dekke kostnadene for dette.

Meld fra om skader, mangler og behov

Meld inn behov som gjelder daglig drift renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.