Drift og vedlikehold av bygning og teknisk infrastruktur

Standard servicenivå

 • Lys er tilgjengelig hele døgnet. I mange bygninger skrus lyset av på ettermiddagen, og overtidslys må aktiveres.
 • Ventilasjonen er på i bygningens åpningstid (uten adgangskort), bortsett fra i Lucy Smiths hus, der den slås av 17.00.
 • Øvrig tekniske anlegg skal i utgangspunktet være i drift hele døgnet og året rundt med unntak av planlagt vedlikehold som varsles iht. prosedyre og evt. uønskede hendelser.
 • Inneklima skal være fullt forsvarlig og baserer seg på normene i Arbeidstilsynets veiledning nr. 444 (arbeidstilsynet.no). Avvik i servicenivå kan forekomme i eldre og vernede bygninger.
 • Ekstra støyende arbeider gjennomføres iht. til avtale og varsles iht. prosedyre.

Følgende inngår

 • Vedlikehold av gulv, tak og vegger
 • Sikre at bygningene opprettholder sin bæreevne
 • Sikre at fasader opprettholder sin evne til å beskytte bygg og mennesker mot vær og vind
 • Vedlikehold av ytterdører, vinduer og solskjerming
 • Sørge for at lyset virker og tidsbrytere følger bygningens åpningstider
 • Sørge for at luft og varme virker og følger bygningens åpningstider
 • Reservekraft basert på generator der dette koblet til bygningens elektriske anlegg
 • Skallsikring: Utvendig sikring av bygningen opp til fire meter fra bakkenivå

Følgende inngår ikke

 • Drift og vedlikehold av brukerutstyr.
 • Ivaretagelse av lokale gassanlegg og leveranse av forbruksgass.
 • UPS-er plassert lokalt og knyttet til brukerutstyr.
 • Installering, ivaretagelse og utskifting av frittstående lyskilder som bruker har satt inn selv eller fått overlevert i forbindelse med rehabilitering av lokalene. Dette gjelder også skifting av forbruksmateriell som lyspærer og lysrør.
 • Service på kjøkkenutstyr, for eksempel oppvaskmaskiner og kjøleskap.
 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologiske system (IKT), teledatapunkter og utstyr som datamaskiner, rutere og trådløst nett. Audiovisuelt (AV)-utstyr som tv, smartboard og prosjektør.
 • Kostnader, utstyr og personell til arrangementer.
 • Deltagelse på vernerunder.

Brukers ansvar

Bruke lokalene til det de er bygget for. Hvis bruken endres, kan dette gå utover kvaliteten på inneklimaet, fordi rommene er bygget for et visst antall personer. F.eks. vil ventilasjonen for et arkiv ikke nødvendigvis være egnet for et møterom. 

Ta vare på lokalene

 • Ikke bore i vegger, tak eller gulv.
 • Ikke sette opp tunge installasjoner, som arkivskap, som belaster bygningen mer enn det bærestrukturen er dimensjonert for.
 • Ikke ta med sykler inn i bygningene. Sykler som oppbevares inne i bygningene vil bli fjernet og kan hentes hos Park.
 • Ikke ta med husdyr inn i bygningene. Servicehund er unntatt.

Brukerutstyr

 • Følge gjeldende internkontrollforskrifter for brukerutstyr.
 • Gjennomføre egenkontroll av brukerutstyret iht. Prosedyre for ledelsens gjennomgåelse.
 • Drift, vedlikehold og erstatning av brukerutstyr.
 • Tilpasninger av temperatur, lys og fukt i spesialrom (brukeranlegg slik som veksthus, serverrom, laboratorier, museale rom) utover standard servicenivå.
 • Melde inn til EA i forkant av anskaffelser av nytt brukerutstyr som skal ha fast tilkobling til eller kan påvirke bygningens tekniske anlegg som ventilasjon, kjøling, elektrisitet eller annet.
 • Avtrekksskap er brukerutstyr og brukers ansvar, mens ventilasjon er en del av teknisk infrastruktur og EAs ansvar.

Brannvern og sikkerhet

 • Ikke sperre rømningsveier
 • Bruke tidsbrytere på ovner, kaffetraktere, vannkokere og andre frittstående elektriske apparater.
 • Ikke plassere kaffetraktere, vannkokere og lignende inne på kontorer.
 • Forsvarlig bruk av skjøteledninger.
 • Sørge for at det blir montert vannvakter der brukerutstyr er koblet til vannettet.
 • Ikke dekke til varmekilder, luftventiler eller branndetektorer.

Annet

Om drift og vedlikehold

Drift av bygninger og teknisk infrastruktur er aktiviteter som opprettholder bygningen og bygningens tekniske installasjoner. Aktivitetene gjentas hyppig, ofte flere ganger i året.

Dette omfatter å etterse og kontrollere bygningen og bygningsdeler som elektriske anlegg, VVS, heiser, automasjonssystemer og ventilasjon, for å sikre at de fungerer som planlagt og oppfyller krav i lover og forskrifter. Det er også en del av driften å justere og regulere tekniske anlegg og skifte mindre komponenter og forbruksmateriell som filter og remmer.

Intern kontroll er en viktig del av driftsarbeidet. Dette innebærer å kontrollere at bygningene og det tekniske utstyret tilfredsstiller lovemessig krav knyttet til brannvern eller elektrisk anlegg.

Eiendomsavdelingen arbeider systematisk med vedlikeholdsplanlegging innenfor rammene av Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo, Masterplan for UiOs eiendommer, vedlikeholdsstrategi og vedlikeholdsbudsjett. EA gjennomfører vedlikeholdstiltak i bygningene i tråd med årlige prioriteringer innen for disse rammene.

Vedlikehold av en bygning er de aktivitetene som er nødvendig for å opprettholde bygningen med sine tekniske installasjoner på et fastsatt kvalitetsnivå. Vedlikeholdsaktiviteter utføres med frekvenser som er lengre enn ett år.

Vedlikehold av bygninger og deres tekniske infrastruktur innebærer å planlegge og iverksette tiltak for å opprettholde bygningens eller bygningsdelens funksjon innenfor antatt levetid. Dette omfatter mindre utskiftninger av deler, mindre overflatebehandlinger og reparasjoner.

Meld fra om skader, mangler og behov

Melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.