Regler for tildeling av garasjeplasser

Tildeling av garasjeplass og saksbehandling

 • Kriterium for fordeling er fast tilsetting/åremålstilsetting i minst 50 % stilling.
 • Søknad om garasjeplass (word) sendes til fakultetet (postmottak@odont.uio.no). Søknadsskjema finnes øverst til høyre på denne siden. Søknadene behandles fortløpende. Søkere settes opp på venteliste og får tildelt plass etter ansiennitet fra søknadsdato. I ekstraordinære tilfeller kan en søker påberope seg særskilt behandling til første ledige plass. Dette blir notert på ventelisten. Ventelisten blir av personvernhensyn ikke delt ut til søkerne.

Bestemmelser og leietakers plikter

 • Leietaker disponerer plassen frem til man fratrer.
 • Leietaker plikter å underrette fakultetet v/kontaktperson for garasjeplasser om endringer i forhold til gitte opplysninger på søknadskjema. 
 • Privat fremleie er ikke tillatt. Leietaker oppfordres imidlertid til å låne ut sin plass da garasjeplassene bør utnyttes så godt som mulig. 
 • Det kan disponeres kun én plass pr. familie
 • Det er ikke tillatt å parkere i garasjen over natten. Unntatt fra denne regelen er kortere tjenestereiser.

Garasjeplasser som er fast belagt

 • Studentene (bachelor-, mastergrads- og spesialistutdanning) disponerer tre plasser som fordeles for ett år av gangen fra 1. januar. Studentene sender søknad til OSU som avgjør søknadene og sender melding til fakultetets kontaktperson for garasjeplasser.
 • IKO-administrasjonen disponerer og administrerer tre plasser til bruk i hovedsak for instruktørtannleger.
 • Fakultetsadministrasjonen disponerer fem plasser til bruk av dekan, prodekan for studier, prodekan for forskning, fakultetsdirektør og instituttleder. Dersom de med verv allerede har fast plass, blir plassene midlertidig utlånt i henhold til venteliste.
   
Publisert 22. sep. 2010 12:41 - Sist endret 12. juli 2016 12:37