Utdanningskonferansen 2019

Bildet kan inneholde: skjerf, ansikt, skjerf, nakke, hake.

Prorektor Gro Bjørnerud Mo

Invitasjon

Kjære dere,

Vi har gleden av å invitere alle ved UiO til utdanningskonferanse 22. november i Georg Sverdrups hus!

Årets konferanse vil fokusere på faglig fornyelse og utvikling av utdanningene våre. Konferansen skal gi både faglig inspirasjon til eget arbeid og tid til å drøfte vilkårene for god utdanning med kollegaer.

Professor Anthony Smith fra University College London vil holde konferansens hovedinnlegg. Han vil fortelle om «connected curriculum», rammeverket for utvikling av forskningsbasert utdanning som brukes ved hans institusjon.

Etter lunsj braker det løs med en serie arbeidsstuer, hvor ansatte ved UiO viser fram gode eksempler på faglig fornyelse. Du kan gå til de arbeidsstuene du er mest interessert i, og du kan gjerne skifte spor underveis.

Vi håper at så mange som mulig har anledning til å delta!

Med vennlig hilsen
Gro Bjørnerud Mo
prorektor

Påmelding

Gi gjerne beskjed om at du kommer i Nettskjema

Påmeldingen blir brukt til å beregne nok lunsj. 

Kontakt

Dersom du har spørsmål om konferansen, kontakt Anne Marthe Gibbons, Avdeling for studieadministrasjon.

Program for fellesdelen

Fellesdelen gjennomføres i Georg Sverdrups hus, auditorium 1. 

Tidspunkt Innhold
09.15

Åpning av konferansen

Gro Bjørnerud Mo, prorektor ved UiO

09.25

Introduksjon til fellesdelen av konferansen

Bjørn Stensaker, LINK

09.30

Connected curriculum ved University College London

Anthony Smith, University College London

10.15

PAUSE

10.30

Connected curriculum - en norsk erfaring

Andreas Lund, Det utdanningsvitenskapelige fakultet

10.45

Hvordan får vi utdanningsvirksomheten vår til å henge sammen?

Paneldebatt ledet av Bjørn Stensaker:

11.30 LUNSJ

Arbeidsstuer

Alle arbeidsstuene gjennomføres i undervisningsrom 1, 2 og 3 i andre etasje i Georg Sverdrups hus. Oversikten over arbeidsstuer kan bli justert fram mot konferansen.

Arbeidsstuer 12.15-13.00

Digital eksamen - organisering for kvalitet

Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups hus

Ved Per Grøttum

Flipped Learning – erfaring og resultater

Undervisningsrom 2, Georg Sverdrups hus

Towards Flipped Learning (TOFLE) er et prosjekt som tar sikte på å utvikle læringspraksis fra tradisjonell undervisning mot “flipped learning”. Målet med prosjektet var å utvikle og implementere «flipped classroom» i ett emne (SPED4400) for masterstudenter ved Institutt for spesialpedagogikk høsten 2019. Ved prosjektets start stilte vi oss følgende spørsmål: Hvordan få studentene til å være mer aktive i forelesningene? Hvordan fokusere mer på læringsprosessen og forståelsen, i stede for kun på resultatet (dvs. eksamenskarakter)? Hvordan bruke teknologi mer effektivt i undervisningen? I denne arbeidsstuen vil vi fortelle om resultatene fra prosjektet og hvordan vi har brukt teknologi og nye metoder for å sikre god kunnskapsformidling, et inkluderende læringsmiljø og fornøyde studenter.

Ved Tonje Amland

Hva kan kollegaveiledning bidra med?

Undervisningsrom 3, Georg Sverdrups hus

I innovasjonsprosjektet PeTS bruker vi konkrete samarbeidsmetoder for å støtte lærere i å utvikle undervisning og veiledning i fellesskap. Forskningsdelen av prosjektet går ut på å følge prosessene med innføring av systematisk kollegaveiledning i fire ulike kontekster ved UiO:

  1. En nasjonal forskerskole for forskning innen kommunehelsetjenesten (Det medisinske fakultet)
  2. Veiledning på masternivå (Det humanistiske fakultet)
  3. Gjensidig observasjon og kollegaveiledning i undervisning (Det teologiske fakultet)
  4. Samarbeid om utvikling av PBL-undervisning (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet)

De foreløpige analysene viser at systematisk innføring av kollegial veiledning bidrar til å av privatisere undervisnings- og veiledningsoppgavene, og de som har deltatt rapporterer godt utbytte. På basis av de foreløpige analysene vil vi drøfte potensiale begrensinger som kan identifiseres når det innføres systematiske strukturer for kollegiale samtaler blant vitenskapelig ansatte. Vi vil også komme inn på hva slags problemstillinger som blir drøftet og hvordan forståelsen av disse endrer seg gjennom kollegaveiledning.

Ved Line Wittek

Arbeidsstuer 13.15-14.00

Prosedyreøvelser i rettsvitenskapsstudiet

Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups hus

Det juridiske fakultet har gjort seg en del erfaringer med erfaringsbasert læring gjennom prosedyreøvelser. Prosedyreøvelsen er en simulasjon - et rollespill - som gir studentene innføring og trening i å representere en klient og å fremlegge juridisk argumentasjon muntlig. Den gir dem altså en mulighet til å bruke jussen i praksis, som advokater involvert i en fiktiv rettssak. Studentene må jobbe sammen i team på 3 og 3. De skal først produsere et skriftlig partsinnlegg i saken (prosesskriv). Deretter skal to og to lag forsvare sin hver sin fiktive klients syn under en rettsforhandling (prosedyre), hvor en av lærerne spiller rollen som dommer.

Ved Stian Øby Johansen

Praksis i høyere utdanning

Undervisningsrom 2, Georg Sverdrups hus

Alle er enige om at vi trenger mer praksis i høyere utdanning, men hvordan skal man gjøre det? Kan det innebære noe mer enn å bare sende studentene ut i arbeidsmarkedet og regne med at de lærer noe? I denne arbeidsstuen snakker vi om hva som kan inngå i en praksisordning: læringsutbytte, praksis i kombinasjon med undervisning, praksis som en integrert del av et helhetlig studieprogram og ressursbruk. Arbeidsstuen skal fungere som en arena for erfaringsutveksling og læring og er relevant for alle som har eller ønsker å opprette en praksisordning i sitt studieprogram.

Ved Tora Skodvin og Gisle Hellsten

Samspill i endringstid - fag og administrasjon

Undervisningsrom 3, Georg Sverdrups hus

Vi står overfor store endringer i vår sektor og det fordrer nye former for samarbeid. Utdanningsledere har fått en mer kompleks stilling og undervisere skal løse flere og nye oppgaver. Samtidig har ikke rammene for utdanningsledelse eller undervisning endret seg tilsvarende. Dette skjer samtidig som kompetansen til administrasjonen øker. På hvilken måte skaper dette nye muligheter og utfordringer for samarbeid mellom fag og administrasjon? Hva er forutsetningene for et godt samarbeid? Hvordan kan vi skape gode prosesser som gir gode resultater?

Ved Guro S. Øvregard og Joakim Dyrnes

Arbeidsstuer 14.15-15.00

Når studenter søker informasjon

Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups hus

Studenter skal utvikle sin kunnskap innenfor faget de studerer basert på en rekke kilder. Dette er krevende når tilgangen til kunnskapskilder som litteratur, forskningsdata eller annen informasjon i prinsippet er tilnærmet ubegrenset. Enten studenter skriver bachelor og masteroppgaver, eller de leser litteratur oppgitt i en pensumliste, orienterer de seg ved hjelp av ulike teknologiske verktøy og plattformer. Tilgangen er stor til både faglige litteraturbaser og til alternative kunnskapskilder som Youtube-videoer, andre studenters besvarelser, diskusjonsfora, eller ulike former for sammendrag av sentrale forfattere eller teorier. I denne arbeidsstuen undersøker vi sammen hvordan studentenes innhenting av faglige informasjonskilder kan gjøres til et spørsmål om læring og undervisning. Arbeidsstuen har form av tre miniforelesninger med tilhørende gruppediskusjoner, og er et utdrag fra en kommende valgfri stor modul innenfor det universitetspedagogiske utdanningsprogrammet ved UiO.

Ved Eystein Gullbekk og Therese Skagen

Utforskende forelesninger og studentdrevne smågrupper

Undervisningsrom 2, Georg Sverdrups hus

Alle snakker om aktiv læring, men hvordan kan vi gjøre det i praksis når studentgruppen er stor, ressursene knappe og faget teoretisk? Gjennom UTFOR-prosjektet eksperimenterer historie nå med nye undervisnings- og vurderingsformer. Kan forelesningen bli mer studentaktiv? Og hvordan kan masterstudentene være stjernestøvet som gjør at studentene lærer mer? Og hva betyr dette for den som underviser?

Ved Siri Aamodt og Tor Egil Førland

Masterstudenter som forskere

Undervisningsrom 3, Georg Sverdrups hus

Kan man koble undervisning og forskningsprosjekter sammen - og samtidig få engasjerte studenter som bidrar inn i forskningen? Lisbeth M. Brevik fra Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning forteller om et innovasjonsprosjekt som drar studentene inn i et forskningsprosjekt. Forskningsprosjektet får nyttige bidrag fra studentene, mens studentene leser mer og får bedre kompetanse på forskning, kritisk tenkning, problemløsning, etisk refleksjon og samarbeid. Arbeidsstuen kaster lys over hvordan både forskere og masterstudenter opplever dette, og vil diskutere i hvilken grad dette kan brukes som en modell for andre ved UiO.​

 

Oversikt alle arbeidsstuer (ppt)

 

Publisert 7. nov. 2019 10:00 - Sist endret 13. des. 2019 12:28