Innovasjonsmidler delt ut til 12 prosjekter ved UIO

12 forskningsprosjekter ved UiO fikk tildelt innovasjonsmidler forrige mandag, i størrelsesorden 347 000-800 000 kr. Midlene gis til prosjekter som har stor grad av samfunnsnytte knyttet til de potensielle forskningsresultatene.

Foto: Illustrasjonsbilde fra colourbox.com.

Pengene kommer fra en pott som kalles verifiseringsmidler og gis ut årlig som støtte til innovasjonsprosjekter i en tidlig fase av forskningen.

Liste over de tolv prosjektene som mottar årets midler står lenger nede i artikkelen.

Bak ordningen med innovasjonsmidler står blant annet Inven2 som er et selskap eid av Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus HF.

Inven2 er Norges største aktør innen kommersialisering av forskning, og utvikler en rekke samfunnsnyttige tjenester og produkter. 

Skal sikre prosjektfremdrift

800 000 kr pr prosjekt er satt som øvre grense for tildeling   På nettsiden for ordningen står det at "Det kan søkes midler til opp til 12 mnd. aktivitet for verifiseringsprosjektet".

Midlene skal konkret  brukes til å sikre prosjektfremdrift:

  • Hente inn /betale for kompetanse hos tredjepart
  • Materialer og utstyr
  • Lønnsmidler til nødvendige delprosjekter

Les mer om innovasjonsmiddel-ordningen på for ansatte sidene våre.

-  Midlene skal brukes til å utvikle konseptet i prosjektene videre slik at de får enda større sjanse for å lykkes, forklarer Jonny Østensen, leder for Livsvitenskap Innovasjon i Inven2. Han har også sittet i komiteen som har plukket ut de tolv vinnerne.

Mange solide kandidater

 Som komitemedlem har Østensen god oversikt over alle prosjektene som sendte inn søknad om årets verifiseringsmidler. Han sier at kvaliteten jevnt over var høy.

 - Det som skilte mest mellom prosjektene var den samfunnsnytte resultatene forventes å ha, sier Østensen.

Det ble litt diskusjon da listen over prosjekter som skulle motta midler for 2018 ble klar. Den rommer et overveiende antall prosjekter fra medisinsk fakultet, hele ni av tolv prosjekter.  

- Det var også et klart flertall av søknadene som kom fra medisinsk fakultet og mange av prosjektene fra det matematisk- naturvitenskapelig og odontologisk fakultet gjaldt også medisinske teknologier, så da er det  naturlig at dette ble godt representert på listen over prosjekter som få støtte, slår Østensen fast.

Hvorfor heter det verifiseringsmidler?

Verifisering betyr å sjekke at noe virker sånn som man trodde. I denne sammenhengen betyr det det gis penger til et prosjekt slik at det får vist at forskningen sin fører til noe nytt i forhold til "state- of- the -art" nasjonalt eller også internasjonalt.

Verifiseringsmidler

  • Det kom inn i alt 37 søknader om verifiseringsmidler i år.
  • Ordningen har eksistert siden 2015.
  • Midler er blitt delt ut hvert år siden da.
  • Fristen for å søke gikk i år ut 5. mars.

Alle som søker om disse midlene må legge ved en god plan for hvordan de skal nærme seg forskningsmålet sitt.

De tolv som har blitt plukket ut som mottakere av inmnovasjonsmidlene skal rapportere i tråd med denne planen underveis, med tanke på framdrift og løpende resultater.

 - Disse midlene er dermed et tilskudd for et definert stykke arbeid, og gis for ett år av ganger, forklarer Østensen.

Han gleder seg til å følge arbeidet som legges ned i de 12 prosjektene det kommende året.

De tolv utplukkede prosjektene er som følger:

Prosjektleder Fakultet Institutt Prosjekttittel Tildelingssum
Finn Olav Levy MED Klinmed New therapy for treatment—refractory hypertension 800.000 kr
Lars Nilsson MED Klinmed TREM2—targeted compounds for Alzheimer's disease 800.000 kr
Stefan Krauss MED IMB Tankyrase inhibition in cancer immune therapy 800.000 kr
Pål Rongved MN Farmasi Pre—klinisk dokumentasjonspakke for et nytt legemiddel mot AML 800.000 kr
Jan T. Andersen MED Klinmed A novel concept for treatment of autoimmunity 800.000 kr
Arne Klungland MED IMB Drugs that fill the highest unmet needs in cancer chemotherapeutics: 
Drugs that specifically and selectively kill glioblastomas an aggressive and deadly brain tumor
799.000 kr
Håvard Attramadal MED Klinmed A Biologic Therapeutic for Pulmonary Fibrosis 800.000 kr
Kjetil Tasken MED NCMM Inhibitors of glioblastoma invasion 800.000 kr
Jan E. Brinchmann MED NCMM Gene therapy for osteoarthritis 790 000 kr
Ranveig Braathen MED Klinmed Broadly antibody inducing malaria DNA vaccine 800.000 kr
Lise Lund Håheim OD IOB Diagnostic test for myocardial infarction 347.000 kr
Guro E. Lind MN IBV Bladmetrix — bladder cancer biomarkers 663.000 kr

 

Publisert 16. apr. 2018 13:08 - Sist endret 16. apr. 2018 13:09