Innovasjonsmidler delt ut til 11 prosjekter ved UIO

11 forskningsprosjekter ved UiO har fått tildelt innovasjonsmidler for 2019, i størrelsesorden 740 000-800 000 kr. Midlene gis til prosjekter som har stor grad av samfunnsnytte knyttet til forskningsresultatene.

Foto: Illustrasjonsbilde fra colourbox.com.

Pengene kommer fra en pott som kalles verifiseringsmidler og gis ut årlig som støtte til innovasjonsprosjekter i en tidlig fase av utviklingen. Per Morten Sandset er viserektor for forskning og innovasjon, og sier dette om midlene:

Verifiseringsmidlene er et viktig tiltak i UiOs økosystem for innovasjon.

Skal sikre prosjektfremdrift

800 000 kr pr prosjekt er satt som øvre grense for tildeling. På nettsiden for ordningen står det at "Det kan søkes midler til opp til 12 mnd. aktivitet for verifiseringsprosjektet".

Midlene skal konkret brukes til å sikre prosjektfremdrift:

  • Hente inn /betale for kompetanse hos tredjepart
  • Materialer og utstyr
  • Lønnsmidler til nødvendige delprosjekter

Les mer om innovasjonsmiddel-ordningen på for ansatte sidene våre.

Mange solide kandidater

Som sekretariat for vurderingskomitéen har Jonny Østensen god oversikt over alle prosjektene som sendte inn søknad om årets verifiseringsmidler. Han sier at kvaliteten jevnt over var høy:

 - Det som skilte mest mellom prosjektene var den samfunnsnytte resultatene forventes å ha, samt om prosjektet fokuserte på "proof-of-concept"-fasen.

Jonny Østensen er leder av innovasjonsteamet i Inven2 AS, som er et selskap eid av Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus HF.

31 av 56 søknader kom fra Det medisinske fakultet, men fem av de 11 prosjektene som fikk støtte kom fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, som dermed var det fakultetet med best uttelling på søknadene. Det var også gode søknader fra Det odontologiske og Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Hvorfor heter det verifiseringsmidler?

Verifisering betyr å sjekke at noe virker sånn som man trodde. I denne sammenhengen betyr

Verifiseringsmidler

  • Det kom inn i alt 56 søknader om verifiseringsmidler i år.
  • Ordningen har eksistert siden 2015.
  • Midler er blitt delt ut hvert år siden da.
  • Fristen for å søke gikk i år ut 25. mars.

det at det gis penger til et prosjekt slik at det får vist at forskningen sin fører til noe nytt i forhold til "state- of- the -art" nasjonalt eller også internasjonalt.

Alle som søker om disse midlene må legge ved en god plan for hvordan de skal nærme seg forskningsmålet sitt.

De 11 som har blitt plukket ut som mottakere av innovasjonsmidlene skal rapportere i tråd med denne planen underveis, med tanke på framdrift og løpende resultater.

De utplukkede prosjektene er som følger:

Prosjektleder Fakultet Institutt Prosjekttittel Tildelingssum
Gunnveig Grødeland MED Klinmed Finalize preclinical testing of a candidate DNA vaccine against pandemic influenza 800.000 kr
Gjermund Henriksen MN FYS Cyclotron Based Production of 99Mo/99mTc for use of 99mTc in Nuclear Medicine Imaging. 800.000 kr
Andreas Austeng MN IFI Faster and better ultrasound imaging -utilizing new possibilities in general hardware pipelines 800.000 kr
Jan T. Andersen MED Klinmed Etablering av en robust antistoff-teknologiplattform 800.000 kr
Stefan Krauss MED IMB Benchmarking and expansion of application area of the WNT/tankyrase inhibitor OM-153 800.000 kr
Jukka Corander MED IMB Patentable protein vaccine candidate for preventing gonorrhoea infections 800.000 kr
Ranveig Braathen MED OUS Universell målstyrt influensa vaksine 800.000 kr
Truls Norby MN KJEMI Efficient generation of hydroxyl radicals in a novel air purifier 750 000 kr
Ola Nilsen MN KJEMIKJEMI Highly conductive oxide electrodes for electronics and complex structures – enabling oxide based electronics in silicon based production lines. 800.000 kr
Torbjørn Omland MED Klinmed Verifying sample stability and biological variation of secretoneurin, a novel biomarker for cardiovascular disease 770.000 kr
Truls Norby MN KJEMI Coexistent p-n heterojunctions for novel electronics and optoelectronics 740.000 kr

 

Publisert 30. apr. 2019 15:33 - Sist endret 3. mai 2019 10:46