English version of this page

Nytt veksthus for innovasjon og samarbeid innen livsvitenskap

Den nye innovasjonsenheten Veksthuset for livsvitenskap ved MED og MN skal tilby veiledning og verktøy for å hjelpe forskere og studenter med å modne innovasjonsideer i tidlig fase. Enheten skal skape møteplasser mellom akademia og næringsliv og bidra til å styrke samspillet i UiOs innovasjonsøkosystem både internt og eksternt. Slik vil fakultetene bidra til en positiv innovasjonskultur og at mer kunnskap tas i bruk. Veksthuset for livsvitenskap lanseres i februar og åpner dørene i mars 2022.

Personer sitter foran en bygning.

Forskningsparken til venstre i bildet huser nå Veksthuset for livsvitenskap som skal tilby tjenester til forskere og studenter ved UiO. Foto: Jarli&Jordan/UiO.

Arbeidet med å berede grunnen for en ny innovasjonsenhet for livsvitenskap ved Det medisinske fakultet (MED) og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) har pågått i halvannet år. I september flyttet enheten inn i Forskningsparken. Nå har den fått navnet Veksthuset for livsvitenskap på norsk og Life Science Growth House på engelsk.

Skal være et lavterskeltilbud for forskere og studenter

Portrettbilde av kvinne
Dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Solveig Kristensen.

– Det ligger et stort, urealisert potensial for innovasjon og entreprenørskap ved våre fakulteter. Vi etablerer derfor dette lavterskeltilbudet med en åpen dør inn for forskere og studenter. Slik vil vi legge forholdene til rette for å bygge en positiv innovasjonskultur. Det langsiktige målet er at mer kunnskap skal tas i bruk, sier dekanene ved MED og MN, Ivar Prydz Gladhaug og Solveig Kristensen. 

Begge fakultetene er tungt involvert i arbeidet med det nye Livsvitenskapsbygget, og dekanene har ambisjoner om at innovasjonsenheten Veksthuset for livsvitenskap på sikt skal inn i bygget.

– Både Regjeringen, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus har store ambisjoner for Livsvitenskapsbygget. Bygget skal bidra til

Portrettbilde av mann med briller.
Dekan ved Det medisinske fakultet Ivar Prydz Gladhaug.

økt verdiskaping og økt internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap. Det tar tid å bygge en god innovasjonskultur som må ligge til grunn for å lykkes med dette, derfor er det viktig at vi styrker innsatsen på innovasjonsarbeidet vårt allerede nå og styrker samarbeidet med både interne og eksterne aktører i innovasjonsøkosystemet. Vi vil berømme visedekan for innovasjon og internasjonalisering ved MED, Hilde Nebb, som har ledet arbeidet med å etablere enheten på vegne av fakultetene.

MED skal være vertsfakultet for innovasjonsenheten, men fakultetene er likeverdige partnere i dette samarbeidet. I tillegg til de to fakultetene har UiOs tverrfaglige satsing på livsvitenskap, UiO:Livsvitenskap, og rektoratet gitt støtte til drift av innovasjonsenheten. UiOs viserektor for forskning og innovasjon Per Morten Sandset ønsker initiativet velkomment. I 2018 ga han Nebb i oppgave å lede arbeidet med å legge planer for en enhet for innovasjon, næringslivs- og samfunnskontakt i Livsvitenskapsbygget.

Portrettbilde av mann
UiOs viserektor for forskning og innovasjon Per Morten Sandset.

– Det er svært positivt at fakultetene har tatt dette arbeidet videre og funnet rom for å etablere en slik innovasjonsenhet allerede nå. Som dekanene også sier, tar det lang tid å etablere en god innovasjonskultur. Sammen med flere andre jobber vi ved UiO nå med å få opp aktivitet og samarbeid i Norges første innovasjonsdistrikt Oslo Science City. Å få på plass innovasjonsenheten som en sentral samspillsaktør inn i det arbeidet allerede nå, vil være bra for hele innovasjonsøkosystemet, derfor støtter vi i rektoratet helhjertet opp om initiativet, sier Sandset.

Skal tilby veiledning, verktøy, ekspertise og møteplasser

Veksthuset for livsvitenskap skal hjelpe forskere og studenter med å modne innovasjonsideer i tidlig fase. Hilde Nebb understreker at innovasjonsenhetens jobb er å støtte forskerne og studentene i deres innovasjonsprosess, og at selve modningen av innovasjonsideene vil skje ute i forskningsmiljøene over hele UiO. 

Portrettbilde av kvinne.
Visedekan for innovasjon og internasjonalisering ved Det medisinske fakultet Hilde Nebb.

– Fra grunnforskningen som gjøres ved UiO, kan det komme veldig mange ideer til hvordan kunnskapen kan anvendes til beste for den enkelte, som pasienter, og samfunnet. Mange av ideene med innovasjonspotensial blir imidlertid aldri videreutviklet blant annet fordi vi hittil ikke har hatt et godt nok system for å støtte forskerne og studentene i arbeidet med å modne ideene til et nivå som gjør at de er klare for å få hjelp fra vårt teknologioverføringskontor (TTO) Inven2, sier Nebb.

– Vi skal gi forskerne og studentene hjelp både i form av veiledning og finansering i tidlig fase slik at de kan kjøpe tjenester fra andre i vårt innovasjonsøkosystem for å få hjelp til for eksempel produktutvikling, regulatoriske spørsmål, patentering og forretningsplaner eller skaffe seg mentorer for å ta ideene videre. 

– Vi skal også skape møteplasser mellom akademia og næringsliv slik at ekspertise i hele innovasjonsøkosystemet kan brukes til å modne ideer, komme opp med nye ideer og etablere nytt samarbeid. Vi ønsker også at unge forskere skal bli kjent med ulike karriereveier både i og utenfor akademia, og en internship-ordning som studenter ved MED fikk tilbud om for første gang i sommer, vil bli videreført av den nye innovasjonsenheten i samarbeid med Studentforeningen for medisinsk innovasjon (SMI) med sikte på å utvide tilbudet til MN.

Nebb forteller at en prioritert oppgave for enheten nå i høst vil være å jobbe med kompetanseheving blant ledere slik at de får økt kunnskap om hvordan de kan støtte sine ansatte i innovasjonsarbeidet.

Tett samarbeid med hele innovasjonsøkosystemet

Forskningsparken er ikke tilfeldig valgt tilholdssted for Veksthuset for livsvitenskap.

– Vår jobb blir å bygge broer mellom våre kunnskapsmiljøer, næringsliv og relevante samarbeidspartnere i UiOs innovasjonsøkosystem. I Forskningsparken er vi tett på mange av aktørene i Oslo Science City slik som Oslo universitetssykehus’ nye utviklingssenter , næringsklynger, UiOs eget Senter for data og beregningsvitenskap (dScience) som innlosjerer flere prosjekter vegg i vegg med oss samt vårt teknologioverføringskontor Inven2 og studentakseleratoren Insj som vi vil samarbeide med, sier Nebb.

– I tillegg vil vi samarbeide tett og godt med forskningsadministrative avdelinger ved både MED og MN og sentral forsknings- og innovasjonsadministrasjonsavdeling som har gode systemer for å blant annet å støtte forskere i søknadsprosesser for eksterne midler.

Tilbudet innovasjonsenheten etablerer vil være tilgjengelig for livsvitenskapsmiljøer ved hele UiO samt Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus.

– Den tette koblingen UiO har til universitetssykehusene er viktig for den pasientnære, anvendbare forskningen der målet er å løse utfordringene knyttet til fremtidens helsetjeneste som bedre diagnostikk og behandling, sier Nebb.

Lansering under Oslo Life Science-konferansen i februar 2022 – åpen dør fra mars 2022

I de kommende månedene skal teamet som har ansatte ved både MED og MN, jobbe med å få på plass de nye tjenestene, verktøyene og møteplassene.

Sju portrettbilder av kvinner og menn står i rekkefølge.
Teamet i Veksthuset for livsvitenskap med ansatte fra MED og MN: Leder Hilde Nebb (visedekan for innovasjon og internasjonalisering MED), innovasjonsrådgiver Nicolay Bérard-Andersen (MED), innovasjonsrådgiver Ivar Bergland (MED), spesialrådgiver Henrik Schultz (50 %, MN), rådgiver Natasa Nikolic (50 %, MN), kommunikasjonsrådgiver Norunn K. Torheim (MN) og administrativ leder Morten Egeberg (50 %, utleid fra UiO:Livsvitenskap).

Tilbudet til Veksthuset for livsvitenskap blir presentert når innovasjonsenheten lanseres under Oslo Life Science-konferansen uke 7 2022. Tilbudene starter opp i mars 2022. Veksthuset for livsvitenskap skal ha på plass egne nettsider og nyhetsbrev i vinter. Informasjon blir også delt i fakultetenes kommunikasjonskanaler. Følg med for mer informasjon!

Av Norunn K. Torheim
Publisert 13. okt. 2021 10:01 - Sist endret 22. okt. 2021 10:23