2016 blir arbeids- og læringsmiljøåret ved UiO

– For HFs del betyr dette at de omgivelsene læringsprosessene ved fakultetet vårt foregår i, vil stå i sentrum, og vi ønsker å bidra til et bedre arbeids- og læringsmiljø for våre studenter og ansatte, skriver studiedekan Eirik Welo. 

Studiedekan Eirik Welo (foto: Ellen Evju Jahr)

Her skal det dreie seg mest om læringsmiljøet, men læring er en kollektiv prosess der ansatte, studenter og administrasjon alle bidrar, og et godt læringsmiljø henger også tett sammen med et godt arbeidsmiljø.

Hva er et godt læringsmiljø?

Ordet kan forstås på ulike måter. Det omfatter de fysiske rammene for studiene: undervisningsrom, lesesalsplasser og bibliotek.

Det kan også dreie seg om klimaet for læring i en videre, men ikke mindre viktig, betydning. Et studiemiljø der studentene føler seg trygge sosialt, men også kan la seg utfordre faglig, er en forutsetning for god læring. 

Læringsmiljøet ved HF kan bli bedre. Kandidatundersøkelsen fra 2014 viser at de fleste HF-studenter er fornøyd med å studere hos oss. Mange svarer allikevel at det er for lite samarbeid studentene imellom og at de som studenter ikke involveres i den mangfoldige forskningsaktiviteten som foregår ved fakultetet.

Disse svarene viser at studentene ikke får utnyttet sitt potensial fullt ut. Frafall og dårlig gjennomføring påvirkes av læringsmiljøet og påvirker det i sin tur.

Oppretter ny læringsarena

Et godt læringsmiljø er avhengig av møteplasser, i konkret og overført betydning. Rent konkret vil hoveddelen av oppussingen av Sophus Bugges lesesal foregå i 2016. De som er vant til å bruke bibliotek og lesesalsplasser, får hjelp til å finne alternative løsninger mens arbeidet pågår. Det viktigste er at når bygget står ferdig, vil det fysiske læringsmiljøet på HF ha fått en oppgradering som merkes.

Vi ønsker også å styrke læringsmiljøet i mer overført betydning: Fakultetet vårt trenger et sted for åpne samtaler om studier, undervisning og læring. Slike samtaler foregår allerede i mange fora og konstellasjoner, men vi er avhengige av å lære bedre av hverandre og å kunne plukke opp gode idéer for å gjennomføre dem på bredere front.

Derfor foreslår vi i årsplanen for 2016-2018 å opprette en læringsarena. Vi vil bygge videre på blant annet Studierådets halvårlige seminarer og andre kontaktpunkter mellom studentrepresentanter, fagpersoner og ledelsen ved institutter og fakultet. Læringsarenaen skal være et sted å diskutere tanker, utfordringer og erfaringer.

Målet er at arbeidet med å utvikle et godt læringsmiljø for alle HF-studenter skal bli tydeligere, mer sammenhengende og mer forpliktende. Ansatte og studenter skal få ytre synspunkter og erfaringer, og vi i ledelsen skal fortelle hvilke planer vi har, hva vi gjør konkret, og hvor langt vi er kommet.

Hvor godt vi lykkes, er avhengig av hvor godt vi greier å arbeide sammen.

Av studiedekan Eirik Welo
Publisert 28. okt. 2015 14:39