Arbeidsmiljøet på HF skal kartlegges

– Et godt arbeidsmiljø er en nødvendig forutsetning for et fakultet som vil legge til rette for god forskning, god utdanning og et godt læringsmiljø for studenter, skriver Arne Bugge Amundsen og Monica Bakken. 

Arne Bugge Amundsen og Monica Bakken

Fra dekanatets side er det en klar politisk ambisjon å legge til rette for gode og forutsigbare arbeidsforhold for alle fakultetets ansatte, og HF gjennomfører derfor arbeidsmiljøundersøkelsen ARK i februar 2016.

For å kunne innfri en slik ambisjon er det avgjørende å ha klare mål for hva som skal prege vårt arbeidsmiljø, og klare planer for hva vi ønsker å gjøre, men det er også viktig å få tilbakemeldinger om hvordan ansatte oppfatter arbeidsmiljøet.

Uten jevnlige undersøkelser vil det ikke bli et systematisk arbeid og vi vil ikke ha det nødvendige grunnlaget for å utvikle oss der det trengs, ei heller bevare det som fungerer godt.

Gi din vurdering av arbeidsmiljøet

Alle ansatte på HF inviteres til å komme med sine vurderinger av arbeidsmiljøet ved å besvare den elektroniske spørreundersøkelsen som blir sendt alle ansatte i februar 2016. Der vil det blant annet bli spurt om:

  • Mellommenneskelige forhold
  • Jobbkrav
  • Arbeidsorganisasjon og jobbinnhold
  • Ledelse
  • Ditt forhold til jobben

Resultatene fra spørreundersøkelsen blir presentert i oppfølgingsmøter der instituttenes ansatte og ledelse i fellesskap tolker resultatene, diskuterer hva som er viktig å bevare og forbedre i arbeidsmiljøet, og prioriterer hvilke tiltak som skal gjennomføres.

Gjennomføring av tiltakene er et ansvar for institutt- og fakultetsledelse. Det kan være ulike utfordringer og ulike løsninger på de forskjellige instituttene. Vi vil også forankre en felles tiltaksplan i fakultetsstyret. Undersøkelsen skal gjentas hvert tredje år.

Oppfølgingen i etterkant av spørreundersøkelsen, og syklisk gjentakelse, skal sikre at dette ikke blir en undersøkelse for skrivebordsskuffen.

ARK er utviklet av og for vår sektor

Opplegget som benyttes i denne arbeidsmiljøundersøkelsen – ARK («Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser») – er et resultat av samarbeid i universitets- og høgskolesektoren om en felles standard for arbeidsmiljøundersøkelser for vår sektor. Universitetsstyret ønsker at ARK skal være et verktøy i utvikling av arbeidsmiljøet og en viktig kanal for ansatte til å vurdere sitt arbeidsmiljø. Dataene fra undersøkelsen skal også benyttes i forskningsøyemed. HF er av de siste fakultetene i UiOs første runde av ARK.

På hvert institutt og i fakultetssekretariatet er det en lokal prosjektleder og en faglig støttespiller som vil være nøkkelpersoner for å mobilisere til deltakelse. Ta godt imot dem!

Som ledere er vi avhengige av, på systematisk vis, å få vite hvor skoen trykker eller passer godt for å bidra til et godt arbeidsmiljø for alle ansatte.  Vi oppfordrer derfor dere alle til å sette av tid til å delta i undersøkelsen når den kommer i februar (uke 7, 8 og 9)!

Av Arne Bugge Amundsen og Monica Bakken
Publisert 1. des. 2015 15:42 - Sist endret 8. feb. 2016 11:04