Leder: Hvor går de nordiske HF-fakultetene?

I sin første lederkommentar reflekterer HFs nye fakultetsdirektør over diskusjonene i 8th Nordic Summit i Helsinki. 

– De tre humaniorafakultetene i våre naboland signaliserte alle en frykt for en konsekvent og langsiktig nedbygging av høyere utdanning og forskning, skriver Monica Bakken.

Nordiske humanioraperspektiver

Noe av det første jeg har fått være med på som ny fakultetsdirektør, er 8th Nordic Summit i Helsinki. Det er et fellesmøte for de humanistiske fakultetene ved de fire hovedstedsuniversitetene i Helsinki, København, Stockholm og Oslo. Svært nyttig for en "fersking" for å forstå bedre noen av de utfordringer humaniora står overfor.

Det er mange likhetstrekk mellom de fire nordiske humaniorafakultetene; størrelse, faglig bredde, små fag, en lang og broket historie, som gjør det nyttig og viktig å ha felles diskusjoner. Samtidig er det nå vesentlige utfordringer i nasjonal kontekst som skaper mørke skyer i horisonten.

Finland står for eksempel overfor store framtidige kutt i tildelingen til høyere utdanning og forskning. I verste fall kan universitetet i Helsinki miste 1/7 av tildelingen. Både i Finland og Sverige satser myndighetene nå mer på en utvidet regional distribuering av forskningsmidler, noe som betyr mindre mulighet for konsentrasjon.

I Danmark vurderer myndighetene å redusere opptaket til høyere utdanning, og HF ved Københavns universitet har måttet innføre midlertidig stopp i tilsettinger. I tillegg er det gjort 2 % kutt i tildelingene til alle institusjoner, og det må forventes mer i årene som kommer.

Ny finansieringsmodell for universitetssektoren i Norge

Her i Norge kommer snart et nytt statsbudsjett. Budsjettet vil inneholde en ny finansieringsmodell for sektoren. Blant endringene som har vært nevnt er et nytt kontraktselement der Kunnskapsdepartementet kan inngå avtaler med den enkelte institusjon om bestemte resultater som skal oppnås, og knytte finansiering til dette.

Insentivelementene er også varslet styrket i den nye modellen, deriblant en egen kandidatkomponent for å styrke fokuset på gjennomføring. Indikatorene for EU-inntekter og vitenskapelig publisering har også vært trukket frem som områder hvor man kan vente en endring.

Hva skjer nå på HF?

Fakultetsstyret skal i sitt møte 18. september ha en første runde om årsplan og budsjett for 2016. HF vil ved årets slutt kunne ha opp mot 100 millioner kroner i ubrukte midler, noe som heller ikke er en enkel situasjon å stå i innen statlig økonomiforvaltning.

Årsaken ligger primært i at fakultetet har fått varige og midlertidige omstillingsmidler, men at nytilsettinger tar lengre tid slik at pengene kommer senere i bruk enn det man trodde på tidspunktet for tildeling av midlene.

Alle fakulteter har dessuten fått et rammekutt på 1 % som videreføring av regjeringens tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. UiO har videre et stort etterslep på det bygningsmessige vedlikeholdet, dette vil også i årene fremover kunne legge et stort press på tildelingen til HF og fakultetene for øvrig.

Av Monica Bakken, fakultetsdirektør
Publisert 16. sep. 2015 15:14 - Sist endret 16. juni 2016 13:54