Mørke skyer i horisonten

Sammenlignet med flere søsterfakultet lever HF i Oslo trygt, skjermet for trusselen om kutt. Vi opplever ikke svikt i rekrutteringen som de andre HF-fakultetene. Samtidig skjer endringer i sektoren som på sikt kan få negative følger for fakultetets økonomi, skriver Thorbjørn Nordbø.

Thorbjørn Nordbø, fungerende fakultetsdirektør (Foto: Alf Øksdal)

Satsingsområdene i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015–2024) (hav – klima og miljø - fornyelse i offentlig sektor- muliggjørende teknologier - et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv) oppleves ikke som innertiere qua HFs forskningsområder.

Regjeringen vil også se på finansieringen av universitets- og høgskolesektoren. Et første forslag til justeringer har alt vært ute på høring. Vi kan konstatere at det å sikre bedre finansiering av humanistiske fag ikke ligger som en hemmelig agenda bak forslaget.

Nøyaktig hva resultatet vil bli gjenstår å se, men mest sannsynlig vil sampublisering gi bedre uttelling, noe som ikke favoriserer våre fagtradisjoner. Det vil sannsynligvis også bli en særlig uttelling for publisering i elitepublikasjoner som Science og Nature, men det er lite sannsynlig at de tidsskriftene våre forskere kan publisere i vil være på denne listen. Insentivene for oppnådde EU/ERC-midler (som alt er gode) vil nok også øke.

Summa summarum vil endringene øke inntjeningen til realfagene og medisin, og de kan på sikt skape utfordringer for HF.

Så hvordan skal vi møte dette? På den ene side vil vi arbeide politisk for at endringene ikke får urimelig store utslag. Samtidig må vi fortsette arbeidet med å sikre et godt handlingsrom:

  • Universitetsstyret vedtok i junimøtet Unpacking the Nordic Model som et tredje satsingsområde for UiO. Dette vil være en arena der forskere fra HUMSAM området kan konkurrere om forskningsmidler. Den første kunngjøringen ligger her.
  • Når det gjelder NFR-finansering er det lite sannsynlig at HF kan oppnå en enda større del av potten enn det fakultetet alt har oppnådd, men den betydelige innsatsen som har ført oss dit, må fortsette. I fjor hadde vi god erfaring med at søknader ble lest av forskere på andre institutter. Dette vil vi videreføre i årets runde.
  • Ved de to siste rundene har HF lyktes med søknader om Senter for fremragende forskning. Vi er i dag det eneste humanistiske fakultet som har slike sentre. Utfordringen blir å gjøre hat-trick i denne runden. Som i de to foregående rundene har vi lyst ut midler til prosjektutvikling, og vi vil også denne gangen sette sammen et fagpanel som kan gi tilbakemelding på utkastene til søknader.
  • Når det gjelder ERC/EU-søknader, har ikke marginene hittil vært på HFs side, men selv om dette ikke er et enkelt landskap å navigere i ser vi fra annet hold at det er muligheter også for humanister å nå frem. Tanja Storsul har nylig hatt en gjennomgang på instituttledermøtet om relevante muligheter innen Horizon2020.  ERC/EU er områder der fakultetet vil øke innsatsene (penger til prosjektutvikling, tilbud om lesning av søknader, og ekstra støtte i pre-grant fasen). Vi håper ikke minst at de som tidligere nesten nådde opp, kan motiveres til å prøve på nytt. 

Den største muligheten for å bedre fakultetets økonomi er dog stadig knyttet til studiene. Greier vi å redusere dagens betydelig frafall, vil fakultetets inntekter økes betraktelig. Vi er i gang med å oppsummere erfaringen med ulike tiltak så langt, og svarene peker i retning av tettere oppfølging av studentene og inkludering i fagmiljøene.

Noen enkel løsning finnes neppe, men frafallet er samtidig noe som HF selv må og kan gjøre noe med.

Av Thorbjørn Nordbø, fungerende fakultetsdirektør
Publisert 11. mars 2015 14:55 - Sist endret 25. apr. 2016 13:04