Ny nasjonal evaluering av humaniora

Norges forskningsråd (NFR) vedtok i 2013 å gjennomføre en ny nasjonal evaluering av humaniora. Dekan Arne Bugge Amundsen spør: Hva kan vi få ut av det?

Dekan Arne Bugge Amundsen (foto: Ellen Evju Jahr)

At den må beskrives som ny, har sammenheng med at daværende NAVF (Norges allmennvitenskapelige forskningsråd) gjennomførte slike nasjonale evalueringer både i 1970- og i 1980-årene. I tillegg har NFR selvsagt gjennomført fagvise evalueringer gjennom årene.

Hva kan vi så vente oss?

NFR har arbeidet med å planlegge den nye evalueringen en god stund nå. På ulike nivåer har planene blitt diskutert med fakulteter og institutter. Jeg tror det er en god ting at NFR bruker tid på å avstemme evalueringsopplegget på denne måten. Samtidig har det nok underveis blitt klart at de humanistiske fakultetene rundt omkring i landet har ulike ønsker, behov og utfordringer.

HF i Oslo har på sin side gjennom flere år og i to omganger gjennomført omfattende selvevalueringer og faglige prioriteringer. Gjennom disse prosessene har det vært gjort erfaringer som jeg tror NFR også skuer til, blant annet når det gjelder parametere for evaluering. Mye kan imidlertid tyde på at NFR legger opp til en noe bredere evaluering med flere nivåer og parametere. Og uansett: Den nasjonale evalueringen vil komme i gang i løpet av 2015 og er planlagt avsluttet med publisering av rapporter i 2017.

Hva kan vi få ut av det?

Min vurdering - som blant annet er basert på en omfattende diskusjon med NFR om saken på det nasjonale fakultetsmøtet i Tromsø tidligere denne måneden - er at vi kan hente nyttig kunnskap gjennom en nasjonal sammenligning av de ulike HF-miljøene i Norge. Dette perspektivet var ikke sentralt i våre egne faglige prioriteringer. I tillegg har NFR så langt lagt vekt på at de ønsker en internasjonal sammenligning av et antall humanistiske fagmiljøer. Så langt har NFR valgt å kalle dette evaluering på faggruppenivå. Også på dette punktet tror jeg vi kan få viktig hjelp i å tenke faglig utvikling ved vårt eget fakultet.

Hva skjer nå?

På det nasjonale fakultetsmøtet I Tromsø ble det avtalt at en gruppe dekaner skal samtale videre med NFR om den konkrete utformingen av evalueringen. I denne gruppen inngår blant andre jeg. Denne samtalen blir en viktig arena for å skape størst mulig legitimitet for prosessen videre. Jeg opplever stemningen rundt denne samtalen som positiv, men ikke nødvendigvis ukritisk. Men det står helt klart at det er NFR som er oppdragsgiver for evalueringsprosjektet, og dermed vil resultatet av evalueringen også kunne få stor betydning for fremtidens forskningspolitikk. I en tid der humanioras relevans diskuteres flittig, vil evalueringsrapportene kunne komme til å bli viktige stemmer.

Av dekan Arne Bugge Amundsen
Publisert 27. mai 2015 09:13