Leder: Kunngjøring av midler til e-infrastruktur og digitalisering

Fakultetet konsentrerer nå sine ressurser for å kunne gi bedre støtte til miljøer med behov for e-infrastruktur til forsknings- og eller utdanningsformål, og over 7 millioner kroner blir tilgjengelige for en årlig utlysning.

Thorbjørn Nordbø, assisterende fakultetsdirektør

Som en prøveordning utlyser fakultetet i slutten av november midler til vitenskapelig utstyr, databaser, samlinger og annen e-infrastruktur for 2018. Ved å slå sammen en pott med penger vi tidligere fordelte til instituttene etter størrelse, med fakultetets egen pott for midler til vitenskapelig utstyr, blir nå over 7 millioner kroner tilgjengelige for en årlig utlysning. Fakultetsledelsen vil særlig prioritere digitale løsninger og utstyr det er behov for på tvers av instituttgrensene og digitaliserings- og infrastrukturtiltak som instituttene ikke kan bære selv.

Investeringer i infrastruktur skal være en del av instituttenes prioriteringer. Det er instituttene som skal søke og rangere sine søknader. Instituttene må planlegge for å kunne ta over kostnadene ved drift av utstyr og løsninger. Generelt vil det ikke være mulig å søke støtte til driftskostnader, men i en overgangsperiode vil det bli gitt støtte der det allerede er inngått driftsavtaler.

Gjennom denne årlige utlysningen ønsker vi også å oppnå bedre koordinering av innkjøp og mer samarbeid om ny og eksisterende infrastruktur. Instituttene oppfordres til å søke i fellesskap der infrastruktur kan benyttes av flere miljøer. I tillegg til bedre utnyttelse av ny infrastruktur er det selvfølgelig også viktig å utnytte eksisterende. Søkerne må orientere seg om hva som finnes av tilgjengelig utstyr eller annen e-infrastruktur som kan benyttes. IT-seksjonen ved fakultetet vil bistå med dette.

Det kan søkes om midler både til eksterne og interne tjenester. Ved HF finnes det tre miljøer som tilbyr gode, men ulike tjenester og teknologiske løsninger for digitalisering:

Maksimalt støttebeløp for innkjøp av vitenskapelig utstyr vil være 1 million, mens annen e-infrastruktur kan støttes med inntil 500.000. Disse beløpene er ikke tilfeldig valgt, men tydeliggjør en ansvarsdeling mellom fakultets- og universitetsnivået. Ved behov for støtte til tiltak med kostnader over disse beløpene, må instituttene søke ved UiOs utlysning.

Les mer om UiOs interne forskningsinfrastrukturmidler  

Mindre utstyr dekkes som tidligere av driftsmidler. Vi må også bli flinkere til å synliggjøre behov og kostnader knyttet til infrastruktur i søknader om eksternfinansiering av forskningsprosjekter. 

Av assisterende fakultetsdirektør, Thorbjørn Nordbø
Publisert 15. nov. 2017 13:45 - Sist endret 15. nov. 2017 13:54