MA, MA, MA – over hele linja!

– Alle har en mening om hva som får studentene til å fullføre studiene sine. Det er bra! Men vi må vite mer om hva studentene faktisk gjør. Derfor har vi nå gjennomført studentundersøkelser, skriver studiedekan Eirik Welo.

Studiedekan Eirik Welo (foto: Ellen Evju Jahr)

Bare 3 av 10 studenter gjennomfører påbegynt bachelor

Det siste året har fakultetet gjennomført en stor, kvantitativ undersøkelse på bachelornivå. Analysen har gitt ny kunnskap og brukes aktivt i arbeidet med å forbedre studietilbudene og læringsmiljøet. Hovedproblemet er gjennomføring: Bare 3 av 10 studenter gjennomfører den bachelorgraden de begynner på. Til gjengjeld gjennomfører disse graden på nær normert tid. Datamaterialet gir muligheter til å forstå dette hovedfunnet i lys av faktorer som kjønn, alder og karakterer underveis i studiet. Fakultet og institutter blir dermed i stand til å følge opp undersøkelsen mer målrettet, for eksempel gjennom kvalitative undersøkelser og gjennom andre tiltak.

Fakultetsstyret og instituttlederne har hatt et sterkt ønske om å få en lignende undersøkelse på masternivå, og de første resultatene fra denne undersøkelsen er nå klare på fakultetsnivå.

Dobbelt så mange gjennomfører på masternivå, men ikke på normert tid

Hovedfunnet er at gjennomføringen er bedre enn på bachelornivå. Nær 70% av studentene som begynner på et masterstudium, gjennomfører og tar graden sin. Det er positivt, og gir et bilde av motiverte og flinke studenter. Forskjellen i gjennomføring antyder også at masterstudentene er sikre på de faglige valgene de gjør og kanskje har klarere forventninger til studiet.

Men studentene bruker for lang tid på å ta mastergraden. Bare 3 av 10 leverer innen den normerte tidsrammen på to år. Hva skyldes dette? Tallene i seg selv gir ikke svar, men det er mulig å spekulere i ulike retninger. Kan det hende at masterprogrammene inneholder for mye fagstoff? Er forventningene til masteroppgaven for høye? Er oppfølgingen av studentene i den perioden de jobber mest med oppgaven god nok? Er forventningene til masterstudiet tydelige nok?

Instituttene følger opp

Instituttene vil denne høsten analysere tallene for egne mastertilbud. Målet er å besvare noen av disse spørsmålene og deretter sette inn tiltak. Den videre oppfølgingen av masteranalysen vil skje på instituttene. Dette er naturlig særlig med henblikk på hvor forskjellige de ulike studieprogrammene er i oppbygning og størrelse.

Kurstilbud  til alle masterveiledere

Fakultetet er ansvarlig for ett viktig fellestiltak: Vårt mål er at alle som kan veilede på masternivå, skal ta kurs i veiledning. I løpet av fem år skal alle fast vitenskapelig ansatte på HF få dette tilbudet. Kurset skal gi økt bevissthet om veilederrollen, men også skape rom for å dele erfaringer og spre god praksis. Det første kullet med kursdeltakere har begynt denne høsten, og tilbakemeldingene er veldig positive. Det gleder en studiedekan! 

Av studiedekan Eirik Welo
Publisert 20. sep. 2017 14:06 - Sist endret 21. sep. 2017 09:04