Alle skal ikke søke alt: Bedre muligheter til prosjektfinansiering

– Når HF nå starter sin satsing på Forskningsrådets tematiske program, betyr ikke dette at alle skal sende søknader, eller at vi skal slutte å søke andre steder, skriver assisterende fakultetsdirektør Thorbjørn Nordbø.

Assisterende fakultetsdirektør Thorbjørn Nordbø (foto: HF)

Forskningsrådet har vedtatt at humanistisk forskning skal øke sin andel av den samlede prosjektstøtten fra 3% til 5%, en økning på rundt 175 millioner i året, og at økningen skal skje ved høyere deltakelse i de tematiske program. Dette betyr at det her åpner seg nye muligheter med større sjanser for prosjektfinansiering. 

HF har de siste tre årene satset tungt på ERC. Satsingen bærer nå frukter, og den skal fortsette, men siden den nå har pågått noen år er den flyttet ut av årsplanen. Du kan lese mer om fakultetets EU-tiltak her.  

HF har fått Senter for fremragende forskning (SFF) de tre siste rundene, og ønsker i 2019 å kunngjøre midler for å kunne støtte noen søknader i forarbeidet frem mot kunngjøringen i 2020. Samtidig ønsker vi også å støtte søknader til Senter for fremragende utdanning i 2019-kunngjøringen. Tiltaket skal behandles i fakultetsstyret og vil deretter kunngjøres.

Forskningsrådets FRIPRO vil stadig være den foretrukne arena for mange. Dette er prosjekter fakultetet trenger, men grunnet det stadig økende antallet gode søknader, er oddsen for å nå opp lav. HF i Oslo har i en årrekke fått mer enn halvparten av potten til humaniora, og det er ikke realistisk at denne andelen vil øke. Dersom flere skal få ekstern finansiering, må vi også søke fra andre kilder.

Vi må etablere søknadssamarbeid på tvers av fag- og fakultetsgrenser

Når Forskningsrådet nå inviterer humaniora inn i de tematiske programmene, vil dette være en arena med bedre odds for å lykkes. Det er en selvfølge at HF, som landets største og beste humanistiske fakultet, initierer søknader og er en attraktiv og relevant partner i slike prosjekt. Samtidig fordrer dette en annen type søknader med tverrfaglige tilnærminger til å besvare de utfordringene Forskningsrådets programmer skal bidra til å løse. For å lykkes bedre, må vi søke på en annen måte. Vi må sammen finne måter å koble forskere og forskningsmiljøer på tvers av fag- og fakultetsgrenser, for å etablere søknadssamarbeid.

Både på fakultets- og instituttnivå vil vi denne høsten diskutere hvordan vi kan bidra til gode søknader. HF vil ta initiativ til en aktiv dialog med utvalgte programmer som flere av instituttene utpeker som særlig interessante. Dette for å avklare forventninger, gi innspill til kunngjøringer og finne partnere fra fagområder utenfor fakultetsgrensen. I flere år har fakultetsnivå arrangert kritisk lesning av FRIPRO-søknader på tvers av instituttgrensene. Til neste vår vil vi prioritere søknader til de tematiske programmene.  Flere tiltak vil komme.

Det er ikke et mål i seg selv at det skal sende flest mulige søknader. Det å utvikle gode søknader er tidskrevende og vi må være realistiske med tanke på kapasitet.  Undervisning og formidling krever tid, det er stadig andre arenaer der HFs ansatte også skal søke forskningsmidler, og bøker og artikler som skal forfattes. Men noen skal allerede nå endre en typisk FRIPRO-søknad for å isteden sende søknad til et av de tematiske programmene 10.  april neste år, mens andre skal jobbe med utvikling av søknader til 2020.  Alle skal ikke søke alt, men for noen åpner det seg nå en ny og bedre mulighet i Forskningsrådets tematiske program.

Leder fra forskningsdekan Ellen Rees om tematiske satsinger

Av assisterende fakultetsdirektør Thorbjørn Nordbø
Publisert 19. sep. 2018 12:25 - Sist endret 19. sep. 2018 13:52