Det internasjonale HF

– Ved Det humanistiske fakultet har vi en voksende stab av stipendiater, postdoktorer og fast vitenskapelige ansatte med internasjonal bakgrunn – inkludert i denne gruppen er norske med utdanning og grader fra utlandet. Dette er noe vi opplever som en stor styrke, sier Arne Bugge Amundsen og Eirik Welo.

Arne Bugge Amundsen og Eirik Welo.

Det språklige og kulturelle mangfoldet som vi er så heldige å ha ved vårt fakultet, gir oss rikere innsikter og flere tilganger til kunnskap og erkjennelse enn vi ellers ville ha hatt. HFs ambisjon er å bidra i en internasjonal faglig samtale. Våre forskere virkeliggjør denne ambisjonen.

Det humanistiske fakultet i Oslo har alltid hatt en stor språklig bredde. Med internasjonale kolleger styrker vi denne språkkompetansen og kulturforståelsen for andre språk og samfunn. Manglende språklige ferdigheter kan være en barriere for ethvert forskningsprosjekt. Behersker man derimot språket, åpnes dører til arkiver, museer og diskuterende fellesskap.

Det er utfordrende for forskere å flytte til Norge og lære seg norsk, spesielt etter at man har blitt godt voksen og har stiftet familie. God norskopplæring er viktig for å sikre at nyansatte får mulighet til å bidra på alle arenaer som en jobb ved HF åpner for - forskning, undervisning, formidling og ledelse.

Seminar for nyansatte med internasjonal bakgrunn

Fakultetet avholdt nylig et seminar for nyansatte med internasjonal bakgrunn. På seminaret ble disse problemstillingene diskutert på en verdifull og inspirerende måte. En slik møtearena mellom administrasjon, nye og etablerte internasjonale forskere ved fakultetet er noe vi mener HF må gjøre til en fast ordning. 

Det er imidlertid ikke bare forskerne som er internasjonale. Forskningen tar i økende grad utgangspunkt i problemstillinger som overstiger nasjonale og i noen tilfeller kontinentale rammer. Internasjonaliseringen i akademia kan ikke reduseres til antall ansatte med andre pass enn det norske. Internasjonaliseringen handler om nye spørsmål, nye innfallsvinkler og tilgangen på nytt materiale gjennom språklige ferdigheter.

Det handler om å dele og gjøre norsk kultur, tenkning og historie tilgjengelig og utforskbar for kolleger i andre land, og det er en forutsetning for å kunne delta i den faglige samtalen på tvers av landegrenser. Samfunnsoppdraget vårt er nasjonalt, men oppdraget kan ikke løses uten å være i dialog med forskere i andre land. Kunnskapen er både stedbunden og grenseoverskridende. Forskningen skal være åpen for motsigelse, og den skal deles.

Internasjonaliseringen i akademia er ønsket og villet, men ved HF har vi også et særskilt ansvar for å forske på norsk og nordisk språk, kultur og historie. Det blir ikke noen internasjonal forskning uten forskning på det nasjonale. Transnasjonale problemstillinger forutsetter bevissthet om nasjonale særegenheter. Motsatt framstår nasjonale særegenheter som mindre spesielle i møte med det transnasjonale.

Av Dekan Arne Bugge Amundsen og studiedekan Eirik Welo
Publisert 3. okt. 2018 14:58 - Sist endret 3. okt. 2018 14:58