HF og Kina

– Sammen med en sterk faglig delegasjon fra HF hadde jeg gleden av å delta i den reisen til Kina som vårt rektorat nylig arrangerte. Rektor har i flere blogginnlegg godt beskrevet våre kontakter og inntrykk, men jeg vil gjerne knytte noen ord til HFs spesielle plass under denne reisen, skriver dekan Arne Bugge Amundsen.

Arne Bugge Amundsen (foto: Annica Thomsson)

Ved Nordic Center ved Fudan University i Shanghai ble UiO:Norden godt presentert av faglig leder Haldor Byrkjeflot. UiO:Norden-programmet ble veldig positivt mottatt, og det ble tatt skritt i retning av et langsiktig samarbeid. UiO:Norden ble også presentert ved Peking University i Beijing, og også der var interessen for Norden og Norden-satsningen merkbar.

I det hele fikk denne viktige tverrfakultære satsningen positiv oppmerksomhet, og det åpner muligheter for faglig utveksling i tiden fremover. Det virker som om den kinesiske interessen blant annet retter seg mot behovet for mer kunnskap om de nordiske samfunnsmodellene innenfor velferd og offentlig sektor, kulturbygging og sosial tillit. Dette skal vi følge tett fremover.                       

Satsning på miljøhumaniora
For HFs del var det ellers særlig satsningen på miljøhumaniora og Oslo School of Environmental Humanities som ble profilert gjennom denne reisen. Jeg hadde selv gleden av delta på en offisiell signeringsseremoni ved Zhejiang University i Hangzhou, som lenge har vært en viktig samarbeidsinstitusjon for vårt fagmiljø.

Gjennom det nye avtaleverket er det lagt en grunnsten for det videre samarbeidet, blant annet gjennom intensjonen om opprettelse av et Sino-Norwegian Centre for the Study of Society and Environment (SINORSE). INTPART-avtalen som ble undertegnet, innebærer tverrfaglig og tverrinstitusjonelt samarbeid mellom vårt universitet og Zhejiang University MA-undervisning innen miljørelaterte temaer. Dette vil være viktig for å bygge opp fremtidsrettet og samfunnsrelevant kompetanse på miljø i Kina.

"Ecological civilization"
Det ble også arrangert et veldig spennende seminar ved Zhejiang University om tverrfaglig miljøforskning under hovedtemaet "ecological civilization". Her presenterte både kinesiske og norske forskere så vel muligheter som utfordringer i samarbeidet mellom humanistisk og naturvitenskapelig forskning.                       

Det faglige programmet ble toppet med et halvdagsseminar ved Tsinghua University i Beijing om "ecological civilization". Seminaret ble arrangert gjennom et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Zhejiang University og Tsinghua University. Her var det innlegg av Anna Ahlers og Mette Halskov Hansen fra HF. For en ikke-ekspert var det ikke minst fascinerende å registrere hvor tett innvevd i hverandre kinesisk forskning og policyutvikling er på miljøområdet.

Begrepet "ecological civilization" rommer både en politisk kulturforståelse og en forskningshorisont som fra et europeisk perspektiv virker konstruktiv, men som også inkluderer synspunkter som er svært fremmede.                        

Sterkest fagmiljø for kinesisk og Kina-studier
Vårt fakultet har landets sterkeste fagmiljø for kinesisk og Kina-studier. Det å bygge videre på en så sterk base, er en klar fordel. Jeg har liten tro på å bygge akademisk samarbeid kun på initiativer ovenfra. Samtidig har det eksisterende samarbeidet en brohodefunksjon som kan fremme ytterligere samarbeid bygget på flere av våre sterke fagmiljøer.

Vårt rektorat har klart formulert at de vil satse på å styrke og utvide relasjonene til Øst-Asia - Kina, Japan og Sør-Korea. Det er en satsning som HF har gode forutsetninger for å bidra tungt til og som fakultetet vil engasjere seg i også i tiden som kommer.

Av Arne Bugge Amundsen, dekan
Publisert 2. mai 2018 14:20 - Sist endret 2. mai 2018 14:27