Hvordan få flere studenter til å avlegge grader?

– Fakultetet har de siste årene hatt relativt romslige økonomiske rammer, men prognosene for de neste årene peker i gal retning, skriver assisterende fakultetsdirektør Thorbjørn Nordbø.

Thorbjørn Nordbø

(Foto: Annica Thomsson)

Dels ser vi de akkumulerte effektene av en rekke rammekutt, dels at de resultater som belønnes dreies i retninger som ikke primært gavner humanistiske fag. (Eksempel på dette er uttelling for sampublisering og kandidater).

Prognosene viser oss vel og merke hva som skjer hvis vi ikke foretar oss noe. Et av de tingene vi nå må gjøre er å vurdere hvordan vi kan øke inntjeningen under endrede rammevilkår. 

Ingen seddelpresse

Fakultetsstyret skal denne våren revidere fordelingsmodellen som styrer budsjettildelingen til instituttene. Revisjonen vedtas 8. juni. HF reviderer fordelingsmodellen hvert femte år fordi vi må tilpasse vår egen modell endringer som skjer utenfor fakultetet. Budsjettfordelingen mellom instituttene på HF er selvsagt et null-sum-spill. Modellen er ingen seddelpresse, og endringer i denne vil alene ikke bety at HF får et økt handlingsrom. 

Det modellen kan gjøre, er å gi incentiver til aktiviteter som på sikt øker inntektene. Siden forrige gang HF justerte modellen, har Kunnskapsdepartementet gjort flere mindre justeringer. Det er særlig to av disse som fakultetsstyret må ta stilling til.

Må hente inn mer prosjektfinansiering

HF ved UiO får årlig over halvparten av NFRs frie prosjektmidler til humanistisk forskning. Vi kan ikke regne med å øke dette. HFs forskere søker i mindre grad bidrags- og oppdragsfinansiering (BOA) utenfor NFR-systemet. Dette er et område der vi bør kunne hente inn mer prosjektfinansiering.

Departementet har innført et incentiv som gjør at HF får 6 øre ekstra for hver krone vi får inn til et BOA-prosjekt. Diskusjonen så langt har vist at det er stor enighet om at dette incentivet legges inn i modellen for viderefordeling av midler til instituttene.

HF taper på resultatelementet

Departementet har også innført et resultatelement for ferdige bachelor- og mastergrader. Midlene for å finansiere dette incentivet tas fra studiepoengene. Dette er en endring i departementets modell som profesjonsfakultetene klart tjener på, mens et allmenfakultet som HF taper.  

UiO har alt innført kandidatelementet når det gjelder fordelingen til fakultetene og diskusjonen så langt med instituttlederne og fakultetsstyret peker i retning av at HF fra 2019 skal videreføre dette i fordelingen til instituttene. Her er det imidlertid flere vanskelige spørsmål styret må ta stilling til:

  • Hvor sterkt skal kandidatelementet vektes? I år er 17 millioner av fakultetets inntjening knyttet til avlagte grader, men jf. neste punkt er det ikke gitt at vi skal knytte like store summer til den interne viderefordelingen av kandidatelementet.
  • Hvordan skal vi håndtere de deler av studietilbudet, som ikke vil få inntjening for grader, f.eks.  examen philosophicum og årsenheter? Det er på en side mulig å lage en kompenserende ordning for deler av virksomheten.  Samtidig mister incentivet sin kraft hvis vi kompenserer så bredt og så mye at instituttene ikke får uttelling for at flere av deres studenter avlegger grader. 
  • Hvordan kan vi legge til rette for at flere av våre studenter i fremtiden avlegger en grad ved fakultetet? Dette er både det viktigste og vanskeligste spørsmålet. Det er ikke én enkel løsning på dette: Det henger sammen med hvilken studenter vi tar opp, grep vi gjør for å holde på studentene, og hvordan vi planlegger studieløpet. Det som derimot er sikkert, er at hvordan vi svarer på denne utfordringen, også får betydning for det økonomiske handlingsrommet. 
Av assisterende fakultetsdirektør Thorbjørn Nordbø
Publisert 14. mars 2018 14:15 - Sist endret 14. mars 2018 14:28