Hvordan kan vi hjelpe våre nye studenter med å komme godt i gang?

Hvordan lykkes med overgangen fra videregående skole til høyere utdanning? Spørsmålet stilles av studiedekan Eirik Welo, som forteller om nye tiltak for å gi studentene en god start.

Studiedekan Eirik Welo (Foto: Ellen Evju Jahr)

Mange er opptatt av overgangen fra videregående skole til høyere utdanning. På et seminar på NIFU nylig om studentaktive læringsformer dreidde mye av diskusjonen seg om hvordan en vellykket overgang mellom nivåene i utdanningssystemet er en forutsetning for å lykkes også med nye læringsformer. UiO har også vært engasjert i å gi innspill til Oslo kommunes strategi for å forberede elever på høyere utdanning, Studieveien.

Overgangen fra videregående skole til universitetsstudier kan være krevende. Universitetets forventninger til egeninnsats og arbeidsformer er annerledes enn i skolen, og den enkelte student må i større grad enn tidligere i utdanningssystemet finne sin egen måte å tilegne seg kunnskap og ferdigheter på. Hvordan kan vi hjelpe våre nye studenter til å finne sine løsninger?

En god start begynner i skolen

Å lykkes som student på universitetet handler mye om å få en god start. Den starten begynner allerede ute i skolen. Fakultetets skolebesøksordning har de siste årene møtt mange elever i Oslo-skolen og gitt dem viktig informasjon om hvordan det er å studere på UiO og hvorfor de bør velge å bli studenter her.

Når de nye studentene i neste omgang kommer til UiO, er Det humanistiske fakultet er opptatt av å bidra til en god start på tre hovedområder:

Åpne møteplasser

For det første må vi legge til rette for at nye studenter kan bli godt integrert faglig og sosialt i sine nye fagmiljøer. Åpne møteplasser som gir begynnerstudentene mulighet til å bli kjent med vitenskapelig ansatte og etablerte studenter, gir oversikt, trygghet og tilhørighet. Der det er trygghet, er det også grobunn for faglige utfordringer. De siste årene har alle studieprogrammene på HF arbeidet for å skape slike møteplasser.

Tydelige forventninger

For det andre må vi snakke tydelig om hva det innebærer å studere på et universitet. Tradisjonelt har mye av kunnskapen om hvordan studenter skal legge opp studiehverdagen vært taus kunnskap. Det samme har vært tilfelle med de vitenskapeliges forventninger til studenter, og dette har skapt ulikhet i hvilken informasjon nye studenter har blitt møtt med. Det er et mål at vi som fakultet skal være åpne og tydelige i våre forventninger til studentene, og at studentene skal gis rom til å uttrykke sine forventninger til oss.

God kommunikasjon mellom studenter og lærere

For det tredje må vi følge studentene enda bedre opp. Både faglig-sosial integrering og gode studievaner er avhengig av god kommunikasjon mellom studenter og lærere. Gode tilbakemeldinger styrker hver enkelt students utvikling. Den innsatsen vi legger ned i å hjelpe studentene med å etablere gode vaner på starten av studietiden, vil både vi og studentene høste fruktene av senere. Oppfølgingen kan ta mange former, og ulike studieprogrammer prøver ut forskjellige varianter som mentorordning, kullansvarlige, oppfølgingssamtaler, osv.

Vel møtt til Læringsarenaen!

Læringsarenaen på HF tok opp dette temaet høsten 2017, og vi følger opp torsdag 15. februar med et nytt arrangement. Å gi nye studenter en god start er et viktig mål både for UiO og for Det humanistiske fakultet. Jeg oppfordrer alle til å bidra i debatten om hvordan vi kan lykkes best mulig med dette målet og inviterer alle som er nysgjerrige til å komme til Læringsarenaen 15. februar!

Av Eirik Welo, studiedekan
Publisert 31. jan. 2018 14:03 - Sist endret 31. jan. 2018 14:04