Den økonomiske langtidsprognosen skal opp som fakultetsstyresak

– Det er gode faglige resultater for HF, men vi har økonomiske utfordringer i tiden foran oss, sier dekan Frode Helland.

Dekan Frode Helland. (Foto: Ellen Evju Jahr)

HF kan vise til mange gode resultater innen utdanning og forskning. For 2018 ser vi en klar økning i studiepoeng per student. Dette er særdeles gledelig, ikke minst i lys av det mangeårige arbeidet som er lagt ned i studieforbedringer. Forskningsrådets evaluering av humaniora fra 2017 viste med all tydelighet at HF i Oslo med god margin er det sterkeste humanistiske fakultetet i Norge.

Vi gjør det stadig veldig godt på prosjektuttelling fra Forskningsrådet, og har de to siste årene også begynne å få vesentlige tilslag fra ERC. Kildene våre forskere søker midler fra, er også utvidet. Mange forbereder nå søknader til forskningsrådets tematiske program, og flere har i mars fått konvergensmiljømidler fra Life Science.

På tross av den faglige medgangen er den økonomiske situasjonen mer krevende. Langtidsprognosen viser nå et samlet akkumulert merforbruk (underskudd) på 103 millioner i 2023. IFIKK har en særlig presset økonomisk situasjon, men med unntak av IMV viser prognosene for alle de andre instituttene et akkumulert merforbruk i perioden.

Trangere økonomisk handlingsrom

Situasjonen skyldes ikke dårlige resultater, men et trangere økonomisk handlingsrom i universitetssektoren. I flere år har vi fått kutt fra departementet samtidig som UiO må bruke en økende andel av budsjettet på felles satsinger og vedlikehold av universitetets bygninger. HFs samlede resultat i langtidsperioden påvirkes i høy grad av situasjonen på IFIKK. De andre instituttene har et økonomisk handlingsrom som gjør at de kan iverksette grep for å forhindre merforbruk.

Prognosene forteller oss hva resultatet blir hvis vi ikke gjør noe. God økonomistyring og tydelige prioriteringer er altså avgjørende for å håndtere situasjonen, både på institutt og fakultet. Samtidig er det viktig å unngå at vi «sparer oss til fant». En lærdom vi kan ta med oss fra HF-klemma er at det ikke er en levedyktig strategi å balansere budsjettene ved å stadig kutte i faglige stillinger. Denne gangen må vi arbeide for å bevare faglig kvalitet og bredde så langt det er mulig.

På fakultetsstyremøtet 12. april starter vi diskusjonen om hvordan HF skal håndtere økonomien. Situasjonen er ikke enkel og vil sette rammer for styrearbeidet de neste årene. Fakultetsledelsen vil også være i tett dialog med instituttene og fagforeningene om hvordan vi best kan ta grep. I den videre prosessen vil vi bestrebe oss på å arbeide etter to prinsipp:

1) Aktuelle tiltak og grep skal diskuteres i full åpenhet og være preget av transparente prosesser.

2) Nødvendige innsparinger skal ikke bygge ned den faglige kvalitet og bredde ved fakultetet.

Vi inviterer også til førstyremøte torsdag 11 april kl. 9.15 – 10.00, auditorium 2, Sophus Bugges hus. Styresakene legges ut på nett fredag 5. april.

Av Dekan Frode Helland
Publisert 3. apr. 2019 14:37 - Sist endret 3. apr. 2019 14:37