Kjære alle ved HF / Dear all faculty staff

(English below) Semesteret har begynt, og undervisningen er i full gang. Vi tre i dekanatet har nå vært i jobben i vel tre uker, og arbeidet vårt begynner å finne sin form, skriver Frode Helland, Gunn Enli og Mathilde Skoie.

Mathilde Skoie, Frode Helland og Gunn Enli (foto: Ellen Evju Jahr)

Hvilken form vi skal bruke i internkommunikasjonen, har vi dog ikke bestemt – men denne gangen blir det et tradisjonelt nyhetsbrev.

Gunn, Mathilde og jeg er et team – og det er viktig for oss å understreke også utad at vi skal være et team. Vi skal være stedfortredere for hverandre, og dere skal føle at vi jobber sammen mot felles mål. Vi ble valgt på en plattform som la stor vekt på demokrati og åpenhet, og vi håper at dere vil kjenne dette igjen i arbeidsform og styring.

Jeg skal ikke gå gjennom plattformen vår på nytt her, men jeg vil gjerne si litt om de sakene vi jobber med nå. Som nevnt i nyttårshilsenen vår, vil dette på mange måter bli et strategisemester. Vi går nå inn den mest intense delen av strategiprosessen til UiO, SP2030. Alle instituttene har kommet med sine første innspill, og en bredt sammensatt arbeidsgruppe er godt i gang med sitt arbeid. Vår frist for innsending av et første dokument er rett rundt hjørnet (30/1). Deretter vil dette gå ut på høring her på HF, samtidig som det inngår i arbeidet sentralt. Tidsplan og andre dokumenter kan dere se her.

Etter at arbeidet med SP2030 for UiO er avsluttet, skal vi lage en HF-strategi for den neste tiårsperioden. Dette er mer konkret, og på mange måter viktigere – for oss her på bruket i det minste. HFs strategi mot 2030 ligger litt lenger fram i tid, men vi er alt nå i gang med strategiske prosesser for de humanistiske fagene. Vi har nettopp spilt inn momenter til en utviklingsavtale mellom fakultet og UiO, og dette skal resultere i en avtale i mai. Dette vil vi komme tilbake til, og drøfte med flest mulig her ved fakultetet.

I tillegg til disse strategiprosessene skal vi, som annonsert i valgkampen, utvikle en HF-strategi for digital humaniora og en for mangfold og inkludering. Dette arbeidet begynner vi med nå, og det vil bli drøftet med hele organisasjonen. Og sist, men slett ikke minst, skal vi selvsagt følge opp FPIII og alt det spennende som nå er i ferd med å realiseres i den forbindelse.

I tillegg til alle strategisakene vil vi dette semesteret påbegynne arbeidet med å forbedre PhD-utdanningen, og vi vil jobbe med en rekke viktige studiesaker, fra lektorprogrammet til arbeidslivsrelevans og studiekvalitet. Her har vi også mye å være stolte av, noe som ble poengtert av Gunn i hennes kronikk i Khrono nylig.

Vi ser fram til et innholdsrikt semester – i samarbeid med dere!


The spring term has begun, and classes are in full swing. The three of us have been in our Deanship for just over three weeks, and our work is starting to take shape. Exactly how we will channel our internal communications has yet to be decided, so for now we are writing a traditional newsletter.

Gunn, Mathilde and I are a team – and it is important to us to emphasise that we are a team also to the outside world. We will deputise for each other as needed, and you should all feel like we are working together towards our common goals. We were elected based on a platform emphasising democracy and openness, and we hope that you will recognise this in our ways of working and our governance.

I will not go through our platform all over again in this message, but I would like to say a few words about the issues we are working on right now. As mentioned in our New Year greeting, this will in many ways be a term for strategy work. We are entering into the most intense part of the strategy process at UiO, called SP2030. All departments have delivered their initial contributions, and a broadly sourced group of colleagues is already working away on processing these contributions.

Our deadline to submit a first draft is just around the corner, on January 30th. Then there will be a period of hearings here at the faculty, at the same time as our contributions are incorporated into the centralised process. You can read the timeline and other documents here.

After the SP2030 work for UiO is completed, we will set out a HF strategy for the next ten years. This is more concrete, and in many ways more important, at least to us here ‘at home’. Our faculty strategy towards 2030 is a little further ahead in time, but we have already begun the strategic processes for the humanities. We have just submitted our contribution to a development agreement between the faculty and UiO, and this will result in an agreement in May. We will return to this later on, and have discussions with as many of you as we can.

In addition to these strategy processes we will, as announced in the election, develop a HF strategy for Digital Humanities, and one for diversity and inclusion. This work begins now, and we will discuss it with the entire organisation. And last, but absolutely not least, we will follow up on FPIII and all the exciting work that is now coming to fruition.

This term we will also begin working on improving our PhD programme, and we will work on several important education issues such as the teachers’ education (lektorgrogrammet) as well as quality in education and employability. We have a lot to be proud of in this area, as pointed out by Gunn in her latest opinion piece in Khrono.

We look forward to a busy and exciting spring term, in collaboration with all of you!

Av Frode Helland, Gunn Enli og Mathilde Skoie (oversatt av Ellen Evju Jahr)
Publisert 23. jan. 2019 14:10 - Sist endret 28. jan. 2019 15:17