Leder: Gode nyheter!

(ENGLISH BELOW) De fleste har sikkert fått med seg at HF hadde fantastisk uttelling i årets tildeling av Marie Skłodowska-Curie stipend. UiO fikk ni slike postdoktorstipend med tilhørende, og ganske betydelige, overhead-bevilgninger, samtlige ved HF.

dekan Frode Helland (foto: Ellen Evju Jahr)

Disse bidrar til instituttenes økonomi, men først og fremst er de viktige fordi de bringer internasjonale talenter inn i fagmiljøene ved fakultetet.

Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships (MSCA IF) er en EU-ordning under Horisont 2020 som flere norske universiteter benytter for å rekruttere unge utenlandske talenter. Tildelingen i år er et resultat av målrettet arbeid over flere år, og er godt eksempel på viktigheten av godt samarbeid mellom administrasjonen og fagmiljøene.

Ekstern finansiering ruster oss for framtiden

I tillegg til MSCA-tildelingen har fakultetets forskere fått tilslag i forskningsrådets SAMRISK-program og IKT-pluss. Ekstern finansiering er viktig for oss fordi det bidrar til å styrke fagmiljøene ved fakultetet, og ruster oss bedre for framtiden.

Ingen av disse tildelingene hadde vært mulig uten den faglige styrken, den nyskapende energien og den store arbeidskapasiteten som ligger i fagmiljøene ved HF. Derfor kan vi alle glede oss litt ekstra over slike tildelinger.

Det er interessant og lovende også å legge merke til den faglige bredden som ligger i disse forskjellige tildelingene; her er tildelinger til forskningsprosjekt om politisk retorikk og samfunnssikkerhet, om uendelighetsforestillinger i matematikken, om autoritære og messianske forestillinger i tyrkisk politikk, om flerspråklighet og oversettelser av Petrarcas Canzoniere.

Slik gjenspeiler tildelingen faglig rikdom og styrke ved fakultetet, og lover godt for framtiden. Alle som har deltatt i arbeidet med disse forskjellige prosjektene fortjener gratulasjoner!

Ny kunst i Niels Treschows hus

Vi kan også gratulere oss selv med at Håkon Blekens maleri, Soldaten, nå henger i vestibylen i Niels Treschows hus.

Jeg tar ofte en liten stopp der når jeg kommer om morgenen, og syns jeg oppdager noe nytt hver gang.

Det er et flertydig, rikholdig og litt urovekkende maleri, som passer godt hos oss!

Soldaten av Håkon Bleken (2006)
Foto: © Håkon Bleken / BONO/© / UiO / Arthur Sand

_____________________________

(ENGLISH)

Great news!

Most of you will have noticed that our faculty was rewarded with an amazing result in this year’s Marie Skłodowska-Curie Actions post doctoral scholarships. UiO got a total of nine scholarships with rather significant overhead coverage, and all went to HF.

This will contribute to the department budgets, but their greatest importance lies in bringing international research talent in to the research communities at the faculty.

Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships (MSCA IF) is a EU programme under the Horizon2020 initative which many Norwegian universities use to recruit young international talent.

This year’s yield is a result of targeted efforts over several years, and a great example of how important good working relationships between the administration and the researchers can be.

External funding makes us better equipped for the future

In addition to the MSCA scholarships, other HF researchers were successful gaining grants in two NFR programmes, SAMRISK and IKT-pluss. External funding is important for us because it strengthens the research communities at the faculty, and makes us better equipped for the future.

None of these grants would have been possible without the excellence, the creative energy and the great work capacity we find among the faculty’s researchers. That is why we can all take particular joy in these results.

It is both interesting and promising to notice the scholarly scope of these various grants: Here is funding for projects on political rhetoric and national security, on concepts of eternity in mathematics, on authoritarian and Messianic concepts in Turkish politics, on multilingualism, and translations of Canzoniere by Petrarca.

In this way the grants reflect the faculty’s rich scholarly strength, and bodes very well for our future. All who have had a hand in working towards these results deserve warmest congratulations!

New art in Niels Treschows hus

We can also congratulate ourselves on having the painting “The Soldier” by Håkon Bleken in the lobby of Niels Treschows hus. I often make a stop there when I arrive in the morning, and I think I discover something new every time. It is a multi-layered, rich and slightly upsetting painting, which fits very well here!

Publisert 20. feb. 2019 11:55 - Sist endret 20. feb. 2019 12:13