Er du inhabil?

Å være inhabil betyr at du har for nær tilknytning til saken du skal behandle. Seniorrådgiver og jurist Greta Holm forklarer hva dette betyr i praksis.

Seniorrådgiver og jurist Greta Holm

Loven sier at du som UiO-ansatt tjenestemann er inhabil hvis det foreligger "særegne forhold" som er egnet til å svekke tilliten til din upartiskhet.

Dette innebærer ikke noen form for mistillit til deg personlig.

Hvis du er inhabil, kan du altså ikke tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller treffe en avgjørelse. Du kan for eksempel ikke sitte i en komité i en tilsettingssak eller i styret / tilsettingsutvalget som innstiller eller tilsetter.

Særegne forhold kan være:

  • Nært faglig samarbeid, herunder sampublisering og veiledning. Omfang og varighet er viktig, særlig om det gjelder de siste tre år.
  • Samforfatterskap. Her ser vi på antall bidragsytere, rollen du har hatt, antall sampubliseringer og utgivelseshyppighet. Redaktøransvar medfører normalt ikke inhabilitet.
  • Nært vennskap eller uvennskap.

Hvis flere momenter opptrer sammen, er det lettere å bli inhabil.

Viktig med åpenhet

Det blir alltid en konkret vurdering i hver sak. Som tjenestemann avgjør du selv om du er inhabil. Ved tvil kontaktes leder eller fakultetet.

Det er viktig med åpenhet rundt mulig inhabilitet, siden det sikrer kravet til forsvarlig saksbehandling. Generelt skal det mye til for at samarbeid i tjeneste skal medføre inhabilitet.

Hvis instituttleder er inhabil, kan ikke de ansatte på instituttet treffe avgjørelse i saken, men de kan forberede saken. I slike tilfeller er det dekanen som fatter avgjørelsen.

I et instituttstyre, som er et kollegialt organ, er ikke medlemmer som er underordnet leder automatisk inhabile dersom leder er det. Organet selv treffer avgjørelse om individuell inhabilitet for et medlem uten at medlemmet deltar.

Heller føre var

Hvis vi oppdager inhabilitet på et senere tidspunkt, må saken gjenopptas der hvor inhabilitet startet. For eksempel må saken starte på nytt i sorteringskomiteen. Det er veldig uheldig når vi tenker på at vitenskapelige tilsettingsprosesser kan ta et år.

Har du spørsmål om habilitet? Ta kontakt med seniorrådgiver og jurist Greta Holm.

Se Greta Holms presentasjon (pdf). Presentasjonen ble holdt for instituttstyret på ILOS.

Av Seniorrådgiver og jurist Greta Holm
Publisert 14. mai 2014 14:33 - Sist endret 14. mai 2014 19:38