Fire engasjerte kolleger skal representere de ansatte i fakultetsstyret.

Anne Birgitte Rønning og Bjørn Ramberg er valgt for de fast vitenskapelig ansatte, Peter Edwards for de midlertidig vitenskapelig ansatte, og Hanne Lindemann for de teknisk administrativt ansatte.

De nyvalgte svarer her på tre spørsmål:

Hvorfor de vil representere sine kolleger i fakultetsstyret, hvilken styresak de mener er den mest spennende for tiden, og hvilken sak som er mest utfordrende.

Se alle resultatene av fakultetsstyrevalget her

Representantene

Spørsmålene

 

Anne Birgitte Rønning
Førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap, institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 • Det må bli en flerstrenget begrunnelse: Fakultetet er ikke en tilfeldig administrativ enhet, men en faglig og fagpolitisk institusjon, og jeg er engasjert i humaniora og fakultetets utvikling. Det vet jeg at de fleste FVA’er er, og jeg ser frem til diskusjoner både med kolleger utenfor styret og med de andre representantene i styret.
 • I skrivende stund er det uten tvil behandlingen av evalueringsrapporten om finansieringen av fellestjenestene (EDD, Tekstlaboratoriet og DMLF-gruppa ved HF- IT). Resultatet vil få mye å si for kompetanseutviklingen knyttet til digitale verktøy både i forskning og undervisning.
 • Jeg regner med at det blir større prioriteringssaker, som alltid vil være utfordrende. Men jeg håper at "Unpacking the Nordic Model" ikke blir en sak som skaper splid og lar noen miljøer bli stående som tapere i kampen om ressurser.


Bjørn Ramberg
Professor i filosofi, institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, CSMN

 • Styret tar beslutningene som former fakultetet. Jeg ønsker å bidra til at avgjørelsene er så godt forankret i fagmiljøene som mulig.
 • Digital humaniora er en spennende (og utfordrende) sak. Feltet er i kraftig utvikling. HF-styret skal straks avgjøre om finansieringen av de digitale fellestjenestene skal desentraliseres. Dette er ingen enkel beslutning, og en omorganisering her vil utvilsomt by på både muligheter og utfordringer.Vår samlede kapasitet på området bør uansett fortsatt styrkes og utvikles, og det er styrets ansvar å legge til rette for dette.  
 • En utfordrende (og spennende) sak, som vil prege perioden, er oppfølging av faglige prioriteringer og utviklingen av tilsettingsplanene ved instituttene. Her bygger vi HF for generasjonen som kommer.


Peter Edwards
Postdoktor, institutt for musikkvitenskap

 • Jeg mener at midlertidig vitenskapelig ansatte fortjener større grad av forutsigbarhet når det gjelder arbeidsforhold og langsiktig planlegging. Jeg vil også arbeide for å synliggjøre kvaliteten, kompetansen og det mangfoldet som forskere i midlertidige stillinger representerer. Jeg er opptatt av å skape rom for at midlertidig vitenskapelig ansatte kan komme til orde i viktige prosesser og bidra med kunnskap og meninger der avgjørelser som påvirker fagene tas.
 • Arbeidet med faglige prioriteringer og hvordan disse gjennomføres er nok spesielt interessant og spennende. Dette henger i stor grad sammen med hva vi vil at HF skal være fremover, og hvordan humaniora skal møte nye og komplekse spørsmål i dagens kunnskapssamfunn. Implementering av digitale verktøy i forskning og undervisning er også et område med mye potensial.
 • Det er igjen økonomien, faglige satsninger og profilering av HF utad i samfunnet. HF er i stand til å kunne bidra mer og bli mer synlig i samfunnsdebatten rundt presserende spørsmål om integrering, identitet, historie og kultur i utvikling. For å forstå vanskelige spørsmål knyttet til slike temaer kreves faglig dybde og en bred dekning av fagområder som kan tilby nye svar.


Hanne Lindemann
Programkonsulent for filosofi og fungerende studieleder ved institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 • Jeg er valgt inn fra de teknisk-administrativt ansatte, men skal ha blikk for helheten ved fakultetet. Grunnen til at jeg vil representere mine teknisk-administrative kolleger er respekten for den høye kompetansen som denne gruppen innehar.
 • Styresakene som har engasjert meg mest frem til nå er de som har dreid seg om faglige prioriteringer og omorganiseringer.  Men det som engasjerer meg mest er prosessene som leder frem til vedtak i styret, at disse skal være ryddige og ordentlige. Ellers synes jeg saken om prinsipper for lederrekruttering til kommende fakultetsstyremøte er spennende.
 • De sakene som engasjerer meg mest er gjerne også de jeg ser på som de mest utfordrende. Som styrerepresentant må man kunne fatte vanskelige beslutninger, samtidig som man må kunne si nei til ting man ikke tror på. Utfordringen er å se hva som vil være de beste beslutningene ut fra hva som er dokumentert og om det er behov for ytterligere utredninger. Den mest krevende saken til kommende fakultetsstyremøte er ut fra mine øyne saken om finansiering av fellestjenester.

 

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 26. nov. 2014 15:08 - Sist endret 30. nov. 2015 21:32