Om Norden-initiativet: Per Thomas Andersen, Det humanistiske fakultet

Per Thomas Andersen, professor, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Det humanistiske fakultet.

– På hvilken måte er Norden-initiativet interessant for ditt fagmiljø?

– Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) er vel det eneste instituttet på UiO som rommer et eget fag der Norden står i sentrum, nemlig Nordisk språk og litteratur. På den bakgrunn er Norden-initiativet naturligvis av interesse for fagmiljøet. Her er det drevet komparativ Norden-forskning i mange generasjoner. I stadig større grad er det også blitt interessant å se Norden komparativt i forhold til ulike internasjonale kontekster.

– Hvorfor er initiativet viktig for forskningen ved UiO?

– Da initiativet ble lansert, brukte man begrepet «Den nordiske modellen». Det oppfattet man ved ILN som en invitasjon til forskningsaktivitet på den nordiske versjonen av velferdsstaten spesifikt. Det er et forskningsfelt som avgjort vekker interesse i våre fagmiljøer, og som også treffer viktige trender i våre nordiske naboland. Særlig i Danmark har velferdsstatsforskningen de senere år stått i fokus i samarbeidsprosjekter der for eksempel litteraturforskere og samfunnsforskere har funnet sammen.

– Hvordan kan Norden-initiativet bidra til samarbeid over fag- og fakultetsgrenser?

– Norden-initiativet kan forhåpentligvis føre til tilsvarende samarbeid over fag- og fakultetsgrensene. Samtidig vil det være ønskelig å etablere samarbeid med forskningsmiljøer i andre land, herunder Danmark. Velferdsstatsforskning har potensial til å fremdrive større samarbeidsprosjekter på sikt.

Av Per Thomas Andersen, professor, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Det humanistiske fakultet
Publisert 12. feb. 2014 13:46