Om Norden-initiativet: Tone Bratteteig, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Tone Bratteteig, førsteamanuensis, Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

– På hvilken måte er Norden-initiativet interessant for ditt fagmiljø?

– Vi forsker på forutsetninger for og effekter av IT-systemer og inkluderer teori og metode fra samfunnsfag og humaniora i vår forskning. Å utforske «IT-systemer som struktur» sammen med Norden-forskere vil kunne utvide vår kunnskap om HumSam og om teknologi. Konkret dreier vår forskning seg om IT i offentlige tjenester i den Nordiske modellen (skatt og helse), og vi tror derfor det vil være mulig å finne temaer som er interessante å forske på både for oss og andre fagmiljøer.

– Hvorfor er initiativet viktig for forskningen ved UiO?

– Vi er for tverrfaglig forskning i og med at vi forsker på reelle, komplekse fenomener i dagens samfunn – og de er ikke oppdelt i fag. Med vårt fokus på design (tekniske alternativer) er vi mer orientert mot fremtid enn fortid, men antar at også HumSam-forskere ønsker å relatere seg og sin forskning til aktuelle problemer i samfunnet.

For oss som jobber med å utvikle alternative IT-løsninger vil det være interessant å trekke inn annen UiO-kompetanse for å analysere forutsetninger og antakelser dagens IT-systemer bygger på. Grundigere analyse kan hjelpe oss å identifisere alternative strukturer og ordninger, og vi får dermed et bedre grunnlag for å utvikle og evaluere alternative IT-løsninger.

– Hvordan kan Norden-initiativet bidra til samarbeid over fag- og fakultetsgrenser?

– IT er en viktig del av både samfunn og kultur, og griper inn i forvaltning, arbeidsliv, organisasjoner og hverdagsliv. Vi mener at kunnskap om teknologi er en nødvendig del av å forstå dagens samfunn og kultur. Få HumSamere går inn i de teknologiske løsningene i sine studier, og vi tror derfor vi kan supplere HumSam-forskningen med teknisk kompetanse. Som nevnt ovenfor er vi sikre på at et tverrfaglig samarbeid også vil være faglig interessant for oss.

Av førsteamanuensis, Tone Bratteteig, Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Publisert 12. feb. 2014 13:46