Om Norden-initiativet: Berit Karseth, Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Berit Karseth, dekan, Det utdanningsvitenskapelige fakultet

– På hvilken måte er Norden-initiativet interessant for ditt fagmiljø?

– For det første er den nordiske velferdsmodellen sentral for å forstå vilkårene for barn, unge og voksnes deltakelse i utdanning og ulike former for kompetanseutvikling.  For det andre er den en viktig politisk og kulturell referanseramme for analyser av reformer og endringsprosesser i utdanning og ulike opplærings- og utdanningspraksiser.

Et tredje forhold som har høy aktualitet i vårt fagmiljø, er spørsmålet om hvordan de nordiske landene i sin utdannings- og kompetansepolitikk fortolker, transformerer og tilpasser seg globale trender og forventinger. Interessen knytter seg i denne sammenhengen både til makroorienterte studier hvor politikkutforming og styringsformer er sentrale tematikker og mer mikroorienterte studier der aktørers kunnskapspraksiser og anvendelse av ulike verktøy, prosedyrer og organisasjonsrutiner studeres.

Denne tverrfakultære satsningen representerer et forskningsmessig løft knyttet til analyser av utdanningsinstitusjoner, kompetanseutvikling og læring som vil bidra til mer presise og kritiske analyser av kategorien «nordisk» innenfor våre forskningsområder.

– Hvorfor er initiativet viktig for forskningen ved UiO?

– UiO er et breddeuniversitet med en klar ambisjon om å styrke tverrfaglighet i forskning og utdanning. Dette initiativet muliggjør et tverrfakultært forsknings- og utdanningssamarbeid hvor de ulike fagområders bidrag til analyser av ulike samfunnsområder utnyttes, slik at ny innsikt og kunnskap utvikles. Realiseringen av et slikt initiativ forventes også å skape faglige fortrinn med tanke på gjennomslag i EUs Horizon 2020.

Tverrfaglige kritiske analyser av nordiske karakteristikker er også av avgjørende betydning for UiOs selvrefleksivet og profilering innenfor en nasjonal, nordisk og global innramming.

– Hvordan kan Norden-initiativet bidra til samarbeid over fag- og fakultetsgrenser?

– Initiativet har så langt, ikke minst gjennom idédugnaden, vist at det er faglig interesse for samarbeid over fakultetsgrenser. I dette ligger også en annerkjennelse av flerfaglige tilnærminger til analyser av vesentlige samfunnsforhold. Det er mye pågående forskning knyttet til den nordiske modellen, men det tverrfaglige potensialet er ikke utnyttet.

Initiativet er viktig fordi en slik satsning vil stimulere og støtte prosjekter på tvers av ulike fagmiljøer og bidra til etablering av strukturer som muliggjør fleksible rammer for samarbeid.  Dette innebærer imidlertid en nøye gjennomtenkning knyttet til hvordan slike tverrfakultære satsinger kan ledes og styres.

Av Berit Karseth, dekan, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Publisert 12. feb. 2014 13:46