HF som engasjert lektorutdanner

– I dag har jeg ett budskap: Det faglige engasjementet for lektorutdanningen må opp! Dette skriver studiedekan Eirik Welo.

Studiedekan Eirik Welo (foto: Ellen Evju Jahr)

Den 31. oktober inviterte fakultetet til konferansen «HF som lektorutdanner». Formålet med konferansen var å samle gamle (og kanskje nye) samarbeidspartnere i lektorutdanningen for å bevisstgjøre både oss selv og andre om den rollen HF spiller på dette området og å diskutere de utfordringene vi må løse for å kunne oppfylle et viktig samfunnsoppdrag.

HF har to hovedutfordringer som lektorutdanner: Vi har for liten kontakt med skolen, og vi har for lite kunnskap om hvordan fagene våre undervises i skolen.

Et fellesprosjekt

Lektorutdanningen ved UiO er i sin natur tverrfaglig og krever tett kontakt mellom samarbeidspartnerne. Rektor ved Blindern videregående skole understreket i sitt innlegg på konferansen at det er stor interesse for tettere samarbeid også med faglærere fra vårt fakultet. Universitetet i Oslo samarbeider med en rekke skoler i Oslo-regionen, og jeg mener at HF også må melde seg på mer aktivt på denne arenaen.

Skolenærhet

For å forberede lektorstudentene på skolehverdagen er det viktig at skolen er synlig i undervisningen av de humanistiske fagene hos oss. Ordningen med såkalte praksis-toere er en god start, men vi trenger også mer oppdatert kunnskap om fagene våre i skolen hos alle vitenskapelig ansatte som underviser lektorstudenter.

Kunnskapsdepartementet har ved flere anledninger signalisert tydelig at utdanning av lærere blir et sentralt tema i den kommende stortingsmeldingen om humaniora. Samfunnet har klare forventninger til HF som lektorutdanner, og jeg tror det er riktig å svare aktivt på disse forventningene.

HF må ta eierskap til vår rolle i det fellesprosjektet lektorutdanningen er! Som en sentral aktør i utdanningen av lærere har vi en gyllen anledning til å sette vårt preg på morgendagens studenter. Høyere utdanning er del av et kretsløp der kvaliteten på de studentene vi tar imot i stor grad er avhengig av kvaliteten på de lærerne vi sender ut i samfunnet. Den innsatsen vi gjør nå, vil vi høste fruktene av i fremtiden. 

Av studiedekan Eirik Welo
Publisert 30. nov. 2016 12:53 - Sist endret 22. feb. 2017 09:47