HF-styret er bekymret for negativ utvikling i studiene

Styremedlemmer etterlyste tøffere grep for å redusere frafallet i studiene og snu nedgangen i avlagte studiepoeng, da HF-styret diskuterte budsjett og årsplan på siste møte.

Budsjettfordeling neste år og forslag til årsplan var de største sakene på fakultetsstyremøtet 16. september. Begge deler skal vedtas i neste møte, og ledelsen ba styret om innspill til utkastene som ble lagt fram. 

HF får flere kutt i budsjettet neste år, og de eksterne styremedlemmene Svein Skarheim og Ingunn Moser ba om en vurdering av konsekvensene på lengre sikt. De etterspurte også en konkretisering av hvilket handlingsrom styret har for å gjøre prioriteringer.

Situasjonen i studiene betyr mye for økonomien på HF

HF har høyt frafall i studiene og har hatt en nedgang i avlagte studiepoeng flere år på rad. Avlagte studiepoeng er den resultatindikatoren som gir størst økonomisk uttelling, og har derfor stor betydning for budsjettsituasjonen på HF. Flere styremedlemmer uttrykte bekymring for situasjonen, og særlig de eksterne styremedlemmene etterlyste tøffere grep for å snu utviklingen.

Nye studentanalyser blir et viktig styringsverktøy

Fakultetet la fram resultater fra en analyse av bevegelsesmønstre i studieforløpet, basert på bakgrunnsdata for alle bachelorstudenter på HF. Undersøkelsen viser når i studieløpet studentene faller fra, når de gjennomfører og hva som kjennetegner studenter som gjennomfører og studenter som faller fra. Fakultetet vil bruke resultatene til å sette inn mer målrettede tiltak for å styrke gjennomføring og motvirke frafall.

Styret var svært fornøyd med analysen, som blir et viktig styringsverktøy framover. Fakultetet har gjennomført undersøkelsen - som er et nytt analyseverktøy - sammen med Avdeling for fagstøtte sentralt på UiO. Medlemmene i styret ønsker en tilsvarende analyse på masternivå. Flere påpekte at det er behov for tilsvarende analyser også nasjonalt.

Rekrutteringstiden må ned

Tiden det tar å rekruttere til vitenskapelige stillinger er en viktig årsaksfaktor til mindreforbruket på HF. Tilsettingstiden er lang, og lengre enn instituttene budsjetterer for. HF arbeider i likhet med hele UiO med å få ned tilsettingstiden. Styret er opptatt av at dette arbeidet må prioriteres høyt i årsplanen for neste år, sammen med tiltak for å snu negative trender i studiene.

Se hele protokollen fra fakultetsstyremøtet 16. september.

Av Helene Wilberg, kommunikasjonssjef
Publisert 21. sep. 2016 14:45