Humaniorameldingen: Mange kom med innspill i åpent møte

Statssekretær Bjørn Haugstad (H) fra Kunnskapsdepartementet møtte HFs ansatte mandag 31. oktober. Et fullsatt auditorium stilte spørsmål og kom med innspill til meldingen.

Statssekretær Bjørn Haugstad (foto: Olaf Christensen)

Haugstad ble introdusert av studiedekan Eirik Welo, og han åpnet med å takke for innspillene Kunnskapsdepartementet (KD) har mottatt så langt.

Han understreket verdien av en aktiv dialog mellom KD og fagmiljøene, og tegnet opp fire hovedtemaer for meldingen:

 • Akademia og fagintern relevans
 • Samfunnsrelevans
 • Arbeidslivet
 • Skolen

Humanistisk samfunnsberedskap

Haugstad innledet med å snakke om hvordan KD med denne stortingsmeldingen ønsker å se helheten i humaniorafeltet, og slik medvirke til en bedre offentlig samtale om humanistisk samfunnsberedskap.

Professor og insituttleder Karen Gammelgaard fra ILOS (foto: Ellen Evju Jahr)

Feltet omfatter fag som innbyrdes er ganske forskjellige, og noen fag har et tydeligere nasjonalt samfunnsansvar mens andre har et universalt preg. 

Meldingen søker svar på hvordan samfunnet bedre kan utnytte humanioraforskningen til å svare på konkrete utfordringer, hvordan en kan legge bedre til rette for overgangen til arbeidslivet for humaniorakandidater, og hvordan kontakten med skolen kan bli tettere.

Etter innledningen åpnet Haugstad opp for spørsmål fra salen.

Bred debatt

Det var mange som ba om ordet, og statssekretæren fikk både direkte spørsmål og kommentarer til hva KD vil fokusere på og hvilke områder som byr på utfordringer.

Alle insituttene var representert, og både instituttledere og forskere tok opp temaer som opptar dem og deres miljø.

Noen hovedmomenter pekte seg ut:

 • Humanioras plass i skolen og HFs relasjon til skoleverket
 • Behovet for å ivareta nasjonal kulturarv
 • Bedre synliggjøring av resultater
 • Humanisters bidrag til å forstå og fortolke samtiden og globale utfordringer
 • Humanistiske fags egen berettigelse, framfor å være instrumentelle for andre samfunnsmål

Meldingen er under arbeid, samtidig som det pågår en nasjonal evaluering av humaniora (HUMEVAL). Statssekretæren kunne fortelle at selv om det ideelle hadde vært å evaluere først og melde etterpå, er det «lytteposter» mellom miljøene som arbeider med disse to store oppgavene.

Humanister svarer på mange av arbeidslivets behov

Haugstad valgte å oppsummere med å trekke fram at arbeidslivet etterlyser noen sentrale evner hos gode kandidater:

 • Utvise kritisk refleksjon
 • Kreativ problemløsing
 • Kunne sortere kompleks og flertydig informasjon
 • Samarbeide på tvers av grenser

Ifølge statssekretæren er dette grunnleggende kjennetegn for humanister, og et av målene med den kommende stortingsmeldingen er å kunne synligjøre dette bedre i samfunnet.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 2. nov. 2016 15:20