Leder: Vi må snakke om studiepoengene

Årets søkertall er stabile, men én trend gir grunn til bekymring: Antall avlagte studiepoeng per studentårsverk på HF er lavest på UiO, og tallet har gått jevnt nedover de siste fem årene, skriver studiedekan Eirik Welo.

Studiedekan Eirik Welo. Foto: Ellen Evju Jahr

HF har et stort studietilbud: fra gammelgresk til medievitenskap. Noen fag er store, andre små. Antall søkere som er interesserte i de ulike studieløpene varierer, men fakultetet ligger som helhet fortsatt godt an i en nasjonal humaniorasammenheng. Årets søkertall er stabile og bekrefter dette bildet.

Samtidig er det en trend som gir grunn til bekymring: Antall avlagte studiepoeng per studentårsverk er lavest på UiO, og tallet har gått jevnt nedover de siste fem årene. Dette skjer til tross for at fakultetet i samme periode har fått omtrent 1000 færre studenter, og dermed flere lærere per student.

Utviklingen må snu

Midlene som fordeles gjennom studieplasser står sammen med resultatfinansieringen fra avlagte studiepoeng for en stor del av HFs inntekter, og hvis den nedadgående trenden fortsetter, vil fakultetets handlingsrom over tid bli mindre. Det er derfor helt nødvendig at vi setter i gang tiltak som kan snu denne utviklingen.

Fakultetsstyret ble i møtet 16. september presentert for data og analyser som blant annet viser at HF har et betydelig antall studenter som følger anbefalt studieprogresjon og fullfører bachelorgradene sine på normert tid. En enda større gruppe har dårlig progresjon og gjennomfører i liten grad. Selv om fakultetet har greie søkertall, utnytter vi altså potensialet hos studentene våre altfor dårlig. Vi får rett og slett for lite igjen for de store ressursene vi bruker på undervisning og veiledning.

Bedre kvalitet i utdanningen vil gi resultater

Jeg har tro på at bedre kvalitet i utdanningene våre vil gi resultater også når det gjelder studieprogresjon og gjennomføring. Vi har mulighet til å gjøre endringer før tidene blir så trange som ved noen av de andre universitetene i Norden. Løsningen er ikke å gjøre studiene våre mindre attraktive, men vi er nødt til å stille større krav til oss selv og til studentene. Det tror jeg også mange studenter ønsker.

Det første studieåret vil være et innsatsområde for fakultet i årene fremover. Vi mister flest studenter i det første året, og dette påvirker i sin tur rekrutteringen til masterstudiene våre. Fakultetet og instituttene samarbeider tett om å gi nye studenter en god førsteårsopplevelse. Faglig og sosial integrering og tettere oppfølging er sentralt i dette arbeidet, men vil kreve at vi prioriterer ressurser til denne fasen av studieløpet.

Årsenhetene skal evalueres i 2017

Vi må være villige til å se med et kritisk blikk på studiene vi tilbyr: Satser vi på de rette tingene? Er studiene organisert på en god måte? Ett tiltak gjelder årsenhetene: HF har de siste 10 årene bygget opp flere slike studietilbud, men disse er ikke blitt evaluert systematisk. En slik evaluering vil gjennomføres i 2017. Fakultetet vil også invitere til en løpende diskusjon av studietilbudet på flere arrangementer i den planlagte Læringsarenaen i året som kommer.

HF har en stor studieportefølje, og det tar tid å endre den. Spørsmålene vi må stille oss selv, kan komme til å være ubehagelige, men vi har ikke råd til å la være å gi et ærlig svar.

Av studiedekan Eirik Welo
Publisert 5. okt. 2016 14:53 - Sist endret 5. okt. 2016 15:02