Ekstraordinært fakultetsstyremøte 11. mai: Høringssvar

Om organisasjons- og beslutningsstruktur og omdisponering av HF-midler: Rapporten om organisasjons- og beslutningsstruktur tas opp igjen, og UiO-styrets forslag til omdisponering av ubrukte midler skal diskuteres.

I fakultetsstyremøtet 15. april diskuterte styret høringsuttalelsen om rapporten om organisasjons- og beslutningsstruktur fra arbeidsgruppen som har vurdert rådene fra UiOs Strategic Advisory Board.

Styret ønsket bedre tid til å vurdere spørsmålene i rapporten om UiOs organisasjons- og beslutningsstruktur, og det var enighet om å utsette ferdigbehandlingen av saken til ekstraordinært møte 11. mai.

Protokoll fra fakultetsstyremøte 15. april

Framleggsnotat av 8.4.2016 med utkast til høringssvar

Omdisponering av deler av HFs akkumulerte mindreforbruk

3. mai diskuterte Universitetsstyret et forslag om omdisponering av deler av HFs akkumulerte mindreforbruk.

Forslaget går i korthet ut på å omdisponere 60 mill. kroner som en del av mindreforbruket fra HF til å delfinansiere rehabiliteringen av Niels Treschows hus. Kunnskapsdepartementet har bevilget 40 mill. kr. til rehabiliteringen mot at UiO legger inn tilsvarende. Dette er et engangstiltak og vil ikke på virke fremtidige rammer slik forslaget nå står.

HF hadde ved utgangen av 2015 et akkumulert mindreforbruk på cirka 122 millioner kroner. Dette mindreforbruket har i all hovedsak bygget seg opp fra 2013 og frem til i dag.

Selv om universitetsstyret ikke fatter endelig vedtak før i juni, vil HF umiddelbart se på konsekvensene av forslaget og utarbeide en modell hvor effekten fordeles over de kommende år, slik at grunnenhetene så lite som mulig vil påvirkes av en eventuell omdisponering.

Lenke til universitetsstyret, se V-sak 4.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 4. mai 2016 14:10 - Sist endret 4. mai 2016 14:14