HF-styret utsetter høringsuttalelse om organisasjons- og beslutningsstruktur

Styret ønsket bedre tid til å vurdere spørsmålene i rapporten om UiOs organisasjons- og beslutningsstruktur, og behandler saken i ekstraordinært møte i mai.

Universitetsstyret har fulgt opp rapporten fra sitt «Strategic Advisory Board» fra 2014 gjennom fire arbeidsgrupper. Gruppene har hatt i oppgave å vurdere panelets råd på disse områdene:

UiO-styret har sendt rapporten fra gruppen som har vurdert endringer i organisasjons- og beslutningsstruktur på høring, med frist i slutten av mai.

Fakultetsstyret på HF framhevet at oppfølgingsrapportene etter SAB-gruppens arbeid  berører tradisjoner og kulturer som mange mener er viktige for de ansatte og for hvordan UiO fungerer som institusjon.

Styret ba om at HFs høringssvar får bedre fram de spenningene i organisasjonen som alle rapportene peker på, og konsekvenser som prioriteringsprosesser og strukturelle endringer gir for fagmiljøene. HF-styret ønsket bedre tid på saken, og høringssvaret behandles i ekstraordinært møte 11. mai.

Siste frist for å avgi en høringsuttalelse er 25. mai.

Nye studietilbud i 2017

Fakultetsstyret gikk inn for å opprette to nye studietilbud fra 2017 (pdf), og sender saken videre for beslutning i Universitetsstyret. De nye tilbudene er:

HF planlegger en evaluering av fakultetets årsenheter.

Årsrapport 2015

Styret vedtok årsrapporten for 2015, med noen mindre endringer som innarbeides etter møtet.

Orienteringer om pågående arbeid

Styret fikk orienteringer om disse sakene:

  • Faglig leder Haldor Byrkjeflot orienterte om UiO: Norden. Satsingen har lyst ut midler til to nye forskergrupper i år.
  • HF har hatt stor oppslutning om arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen (ARK). Det pågår tilbakemeldingsmøter om resultatene fram til midten av mai, som følges opp med tiltaksplaner.
  • Fakultetet arbeider med innspill til Stortingsmeldingen om humaniora fram til fristen 20. mai, og samarbeider med andre humaniorafakulteter og fakultetene på UiO.
  • To av HFs seks søknader om Sentre for fremragende forskning har gått videre til annen runde: ConceptLab som ledes av Herman Cappelen, Øystein Linnebo og Camilla Serck-Hanssen, og Center for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion, som ledes av Anne Danielsen og Alexander Refsum Jensenius.

Spørsmålet om øremerking av midler til Ibsen-senteret behandles i HF-styret til høsten.

Les også dekanens lederkommentar

Se hele protokollen fra styremøtet

Av Helene Wilberg, kommunikasjonssjef
Publisert 20. apr. 2016 15:07 - Sist endret 19. sep. 2016 13:16