Høringsinnspillet om organisering og beslutningsstruktur er vedtatt i fakultetsstyret

Styret vedtok høringsinnspillet i ekstraordinært møte 11. mai, og var fornøyd med utkastet til høringssvar.

HFs høringsinnspill til rapporten om organisasjons- og beslutningsstruktur på UiO, ble behandlet for annen gang i ekstraordinært styremøte 11. mai. Styret var fornøyd med ledelsens revisjoner etter at saken var oppe første gang, og gjorde kun mindre endringer under møtet.

Blant momentene styremedlemmene var opptatt av er:

  • Klarere prioritering av kvalitet ved tildeling av interne midler
  • Raskere tilsettingsprosesser for vitenskapelige stillinger
  • Karriereplanlegging for yngre forskere

Styremedlem Anne Birgitte Rønning tok dissens i spørsmålet om enhetlig ledelse på UiO-nivå, og støttet mindretallet i arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporten, som går inn for fortsatt todelt ledelse.

Flere av instituttstyrene på HF vil sende egne høringssvar om rapporten.

Les HFs høringssuttalelse om rapporten fra SAB-gruppe 4 (pdf).

Budsjettrammer neste år

Fakultetsledelsen orienterte styret om foreslått profil på årsplan og budsjett for UiO neste år (pdf).

For å sikre finansiering til store satsinger på UiO og til vedlikehold av bygningsmassen, har universitetsledelsen foreslått kutt i rammene til fakultetene neste år. Universitetsstyret vedtar årsplan og budsjettfordeling for 2017 før sommeren, og diskuterte forslaget til profil  3. mai.

  • UiO foreslår å omdisponere 60 millioner av det opparbeidede mindreforbruket på HF, som vil gå til rehabilitering av Niels Treschows hus.
  • Foreslåtte kutt for alle fakulteter og museer omfatter kutt i forskningsinsentiver, flate kutt og effektiviseringskutt - som gjelder hele statsforvaltningen.

UiO vil skjerme satsinger og øremerkinger fra de flate kuttene.

Økonomiadministrasjonen sentralt på UiO analyserer nå konsekvensene av de foreslåtte kuttene, i forkant  av neste møte i Universitetsstyret, i samråd med fakultetene.

Analyserer mindreforbruket ved UiO

HF er et blant flere fakulteter med lavere forbruk enn det vi har budsjettert for. UiO vil redusere mindreforbruket, og utreder nå årsakene.

Arbeidet med å analysere mindreforbruket på HF er i gang, og den første av to rapporter er ferdig. Den første oppsummerer den økonomiske utviklingen etter 2012, den neste vil gå dypere inn i årsakene.

Les protokollen fra ekstraordinært fakultetsstyremøte 11. mai

Av Helene Wilberg, kommunikasjonssjef
Publisert 18. mai 2016 12:07 - Sist endret 20. mai 2016 12:42