Ny publiseringsindikator skal stimulere til samarbeid om vitenskapelig publisering

Den nye publiseringsindikatoren gir økt uttelling for samarbeid med andre nasjonale institusjoner og ekstra uttelling for tilknytning til utenlandske institusjoner.

Den nye publiseringsindikatoren ble innført i rapporteringsåret 2015. Universitets- og høgskolerådet (UHR) tok initiativ til en evaluering av den gamle publiseringsindikatoren i 2012 og det Nasjonale publiseringsutvalget (NPU) ved UHR utarbeidet mandatet for evalueringen.

Dansk center for forskningsanalyse (CFA) ved Aarhus universitet gjennomførte evalueringen, som var ferdig i 2014. Ett av funnene i evalueringen var at den eksisterende indikatoren ikke var fagnøytral nok, og NPU utarbeidet i løpet av 2014 en indikator som skulle være mer fagnøytral og samtidig stimulere til vitenskapelig publiseringssamarbeid mellom institusjoner og land.

Les Thorbjørn Nordbøs lederkommentar om tellekanter og sampublisering

Ny publiseringsindikator brukes bare ved samarbeid med annen institusjon

Dersom en publikasjon kun har tilknytning til én institusjon vil samme poengberegning som før benyttes. Ny publiseringsindikator får bare utslag dersom en publikasjon har tilknytning til mer enn én institusjon. Vektingstallene for nivå og publikasjonsform er de samme som før.

Slik regnes poengene ut:

  1. En forfatterandel er definert som enhver unik kombinasjon av forfatter og institusjon som er ført opp i en publikasjon. Det vil si at dersom en publikasjon har to forfattere og én av disse forfatterne har to institusjonstilhørigheter så har publikasjonen totalt tre forfatterandeler. For å begynne regnestykket må du identifisere institusjonens forfatterandeler av totalt antall forfatterandeler.
  2. Beregn kvadratroten av brøken institusjonens forfatterandeler delt på totalt antall forfatterandeler.
  3. Multiplisér med poeng for nivå og publikasjonsform.
  4. Multiplisér med tallet 1,3 dersom publikasjonen har én eller flere forfattere med tilknytning til en utenlandsk institusjon.

Hva den nye indikatoren innebærer

For fagmiljøer med mye sampublisering med andre nasjonale institusjoner og internasjonalt samarbeid betyr kvadratrotsløsningen økt uttelling, fordi reduksjonen av poeng for institusjonelt samarbeid er mindre enn før.

Dersom man ser på HFs 2015-resultater isolert betyr ikke innføringen av den nye publiseringsindikatoren store endringer, men fordelingen av poeng endrer seg i UH-sektoren som helhet.

Særlig medisin- og matnatmiljøene øker sine antall publiseringspoeng i 2015, noe som fører til flere produserte poeng totalt. I den lukkede fordelingsrammen betyr dette færre penger per poeng.

Eksempler på sampublisering

Eksemplene viser uttelling for tidsskriftartikkel på nivå 2.

A) To HF-forskere publiserer sammen, uten andre medforfattere, og får samme uttelling som med den gamle publiseringsindikatoren

Publikasjonsform

Poeng for HF

Ny publiseringsindikator

Poeng per HF-forsker

Ny publiseringsindikator

Tidsskriftartikkel nivå 2

3

1,5

 

B) To HF-forskere publiserer sammen med 1 forsker fra en annen nasjonal institusjon

Publikasjonsform

Poeng for HF

Ny publiseringsindikator

Poeng per HF-forsker

Ny publiseringsindikator

Tidsskriftartikkel nivå 2

2,45

1,22

 

C) To HF-forskere publiserer sammen med 1 forsker med tilknytning til internasjonal institusjon

Publikasjonsform

Poeng for HF

Ny publiseringsindikator

Poeng per HF-forsker

Ny publiseringsindikator

Tidsskriftartikkel nivå 2

3,18

1,6

Vær oppmerksom på at den nye indikatoren egentlig bare regnes ut på aggregert nivå. Fordi institusjonene etterspør utregning på individnivå har NSD og CRIStin likevel blitt enige om en modell som fordeler institusjonenes poeng likt på forfattere ved institusjonen representert på posten.

Dersom en forfatter har kreditert mer enn én enhet ved institusjonen, fordeles denne forfatterens poeng likt på disse enhetene. NPU tar ikke ansvar for beregningene på lavere nivå enn institusjonsnivå.

Publiseringsutvalget følger opp andre punkter fra evalueringen

NPU arbeider også med andre punkter som ble fremhevet i evalueringen av publiseringsindikatoren, blant andre:

  • En mer transparent og oversiktlig nomineringsprosess av publiseringskanaler på nivå 2
  • Et samarbeid mellom Norge, Danmark og Finland (og muligens Sverige) om et felles kanalregister
Av Mari Corell, forskningsrådgiver
Publisert 1. juni 2016 14:31 - Sist endret 1. juni 2016 14:32