HF og honoursprogrammet på UiO

– De som ønsker å legge ned en ekstra innsats, trenger et tilrettelagt tilbud, skriver studiedekan Eirik Welo som gleder seg til å ta imot HFs første honoursstudenter høsten 2019.

Studiedekan Eirik Welo (foto: Ellen Evju Jahr)

Den 19. juni vedtok universitetsstyret å opprette et honoursprogram ved UiO. Vedtaket ble dekket av NRK. Siden dette er noe helt nytt ved UiO, vil jeg benytte anledningen til å presentere programmet her.

Regjeringen har pekt på potensialet i slike tilbud i stortingsmeldingene «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» og «Humaniora i Norge». Universitetet i Oslo har svart på denne utfordringen og mener tidspunktet for en slik satsing er riktig. Universitetet i Oslo har gode søkere med både talent og motivasjon. De som ønsker å legge ned en ekstra innsats, trenger et tilrettelagt tilbud.

Høye krav, tett oppfølging

Programmet er inspirert av lignende studietilbud i andre land, særlig Nederland. Der har flere universiteter siden 1990-tallet hatt egne tilbud til spesielt talentfulle og motiverte studenter. Tilbudene er organisert på forskjellige måter, noen som separate colleges, andre integrert i studiene på universitetets vanlige campus. Felles for honoursstudiene er at de stiller høye krav til studentene i kombinasjon med tett oppfølging, tverrfaglighet og individuelle tilpasninger.

Det humanistiske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har utviklet UiOs honoursprogram i tett samarbeid. Målet er å legge enda bedre til rette for kobling mellom forskning og undervisning og for tverrfaglighet og fagkombinasjoner som utnytter UiOs faglige bredde fullt ut. Programmet begynner som et samarbeid mellom humanister og realister, men har potensiale til å omfatte flere sider av det faglige mangfoldet ved UiO. Fra HF deltar filosofi, lingvistikk og musikkvitenskap i det nye programmet. Programmet tar opp det første kullet på til sammen 20 studenter høstsemesteret 2019.

Kreativitet, nysgjerrighet og innovasjon

Vi ønsker å stimulere kreativitet, nysgjerrighet og innovasjon hos studentene. Derfor er honoursprogrammet bygget opp rundt aktive studenter med sterk vilje til å utforske det faglige landskapet og finne nye veier. Et team av faglige mentorer vil sørge for at hver student får en faglig samtalepartner og rådgiver i planleggingen av studieløpet.

Studentene på programmet velger en fordypning (80-gruppe) og følger undervisningen i denne. Samtidig tar hele gruppen av honoursstudenter fellesemner som er spesielt utviklet for programmet. Her får studentene muligheten til å reflektere på tvers av faggrenser, til å skaffe seg oppdaterte ferdigheter og til å arbeide vitenskapelig i realistiske situasjoner.   

Erfaringer skal overføres til andre studietilbud

Honoursprogrammet er tilrettelagt for studenter med spesielt høy motivasjon, og disse studentene vil få en egen oppfølging. Samtidig er det et viktig mål med programmet at fakultetet skal utnytte de erfaringene det gir oss og vurdere hva som kan overføres til andre studietilbud. En integrert løsning, der studentene på honoursprogrammet deltar i undervisning på campus og ikke tas ut av det faglige fellesskapet, gjør det lettere å høste gevinstene for hele universitetet.

HF har mange studietilbud, og arbeidet med å sørge for at studiene holder så høyt nivå som mulig foregår på mange fronter. Alle studenter på fakultetet skal få muligheten til å virkeliggjøre sine faglige ambisjoner. Honoursprogrammet støtter opp om disse målsetningene, og jeg gleder meg til å kunne ta imot HFs første honoursstudenter.

Av studiedekan Eirik Welo
Publisert 27. juni 2018 14:00 - Sist endret 27. juni 2018 14:13