HF støtter nye SFF-søknader med inntil 80.000. NB: Ny søknadsfrist 6. mai 2019

(ENGLISH BELOW) For å lykkes med SFF-søknad kreves det at miljøene kommer tidlig i gang med søknadsprosessen. Nå kan du søke pengestøtte til å utvikle din SFF-søknad.

Forskningsrådet planlegger en ny utlysning av sentre for fremragende forskning, SFF, med mulig kunngjøring våren 2020 og søknadsfrist høsten 2020. Vi tar forbehold om endringer.

SFF-ordningen er Forskningsrådets mest prestisjefylte virkemiddel for å fremme høy kvalitet i norsk forskning. Tre miljøer ved HF har lykkes med SFF-søknader (CSMN, MultiLing og Ritmo), og HF ønsker å få flere slike sentre knyttet til fakultetets sterke fagmiljøer.  

For hvert søknadsinitiativ kan instituttene søke om inntil 80.000,- i støtte til prosjektutvikling.

Pengene kan brukes til for eksempel frikjøp, reiser, workshops, vitenskapelige assistenter, eller lignende.

Fakultetet vil støtte inntil 5 søknadsinitiativ. Søknadsinitiativ som allerede har fått støtte fra fakultetet kan ikke søke.

Slik søker du:
Søknad om støtte sendes i ePhorte. Søknaden skal være på inntil 3 sider, og inneholde:

  • Beskrivelse av forskningsprosjektets bærende idé
  • Presentasjon av den involverte kjernegruppen, og de mest sentrale mulige samarbeidspartnerne både ved UiO, nasjonalt og internasjonalt
  • Beskrivelse av hvilken merverdi etableringen av et SFF vil gi, og hvilken samfunnsnytte og hvilke anvendelsesområder forskningsresultatene vil ha
  • Beskrivelse av senterets potensial for tverrfaglig samarbeid
  • Plan for hvordan pengene det søkes om fra fakultetet skal brukes

I tillegg vedlegges CV fra senterleder(e), der det legges vekt på de ti viktigste publikasjonene fra de siste ti årene og erfaring med forskningsledelse.

Søknadene til fakultetet skal ha sin tilslutning fra det instituttet som vil være verstinstitutt for et SFF, og det er instituttet som sender søknaden til fakultetet. Instituttet skal ikke rangere søknadsinitiativene dersom de sender flere.

Støtte vil bli tildelt etter behandling i dekanatet. Fakultetet vil støtte inntil fem søknadsinitiativ med inntil 80.000,- hver. Fakultetet vil også på et senere tidspunkt kunne gi annen form for støtte til gode og utviklede søknadsinitiativ.

Søknadsfrist 6. mai 2019

Les mer om SFF-programmet


ENGLISH: Getting an early start writing your application is crucial to the success of an SFF (Centre of Excellence) application. Now you can get faculty funding to develop your application.

The Norwegian Research Council (NRC) is preparing to announce new SFF funding, likely to go public in the spring of 2020 and with a closing deadline autumn of 2020. This is subject to change.

The SFF program is the most prestigious device in the NRC portfolio to promote high quality Norwegian research. Three such centers have been successful at the faculty so far (CSMN, MultiLing and Ritmo), and the faculty wants to see more centers springing from our strong research communities.

For each application initiative the departments can apply for up to NOK 80.000,- to fund the development of the project/application. The money can be used in several different ways: For instance to buy out time from teaching, travelling, workshops, research assistants, et cetera.

The faculty will support up to 5 initiatives. Those who have already received faculty funding cannot apply.

How to apply:

The application is to be submitted in ePhorte. The application must be limited to 3 pages, and contain the following:

  • Description of the idea underpinning the project
  • Presentation of the core group involved, and the key possible partners both at UiO, nationally and internationally
  • Description of the added value the establishment of a center will represent, it’s societal     benefits, and areas where research results will be applicable.
  • Description of the centers potential for cross disciplinary collaborations
  • Plan outlining the spending of the development funding

Additionally you must attach CVs from center leader(s). Particular weight is given to the 10 most important publications across the past 10 years, and research leadership experience.

Application deadline May 6th

Applications to the faculty must be endorsed by the department hosting the center, and the department submits the application. Departments will not rank applications if more than one is submitted.

Funding will be awarded subsequent to review by the Deans. The faculty will support up to 5 initiatives, limited to NOK 80.000,- each. The faculty will at a later time be in a position to award other forms of support to solid and developed initiatives.

Read more about the SFF-program (Norwegian)

Av Mathilde Skoie, prodekan for forskning og Thorbjørn Nordbø, assisterende fakultetsdirektør
Publisert 3. apr. 2019 14:34 - Sist endret 3. apr. 2019 14:34