Utlysning av midler: Nye trender i humaniora

(English below) Postdoktorer og ansatte i forskerstilling kan nå søke om finansiering til seminar, workshop eller gjesteforelesning. NB! Ny frist for å søke er mandag 30. april.

Fotografi av norske pengesedler

Illustrasjon: Colorbox

Det humanistiske fakultet inviterer postdoktorer og ansatte i forskerstilling til å søke om finansiering til å organisere forskningsarrangementer. Dette er et tiltak for å styrke forskningskulturen ved fakultetet, og for å integrere postdoktorene bedre i forskningsfelleskapet vårt.

Arrangementene skal være åpne for alle, men organisert av postdoktorer og/eller ansatte i forskerstilling. Målet er å gi postdoktorer viktig erfaring med å organisere arrangement og bygge nettverk, samtidig som de presenterer aktuelle temaer fra forskningsfronten for fakultetet.

Vi er særlig interessert i arrangementer som har tverrfaglig appell, og som byr på viktige teoretiske og metodologiske bidrag. Dette er en mulighet til å invitere viktige forskere, og å ta opp sentrale temaer med kolleger.

Fakultetet vil støtte inntil tre arrangementer med inntil NOK 50 000,-.

Hvert arrangement skal planlegges og gjennomføres av minst to postdoktorer.

Arrangementene skal være åpne og relevante for ansatte på tvers av fag og institutter, og annonseres både på postdoktorenes liste og fakultetets nettside. Arrangementene bør holdes på Blindern, og helst være avviklet i løpet av 2020.

Det kan søkes om inntil NOK 50 000,- for hvert arrangement, og midlene kan fortrinnsvis brukes til:

  • Honorar og reiseutgifter for tilreisende foredragsholdere
  • Lett servering innenfor UiOs retningslinjer

NY FRIST: Søknad med beskrivelse av arrangementet og budsjett må sendes inn via nettskjema innen mandag 30. april. Midler blir overført og administrert av søkers institutt.

ENGLISH
Apply for funding: New trends in the humanities.
NB! Extended application deadline Monday April 30th.

Take this unique opportunity for postdocs and temporary research staff at the Faculty of Humanities to apply for funding for workshops, seminars or guest lectures.

As part of strengthening the research culture at the Faculty of humanities as a whole and integrate our postdoctoral fellows in our research community, the faculty invites our postdoctoral fellows  to apply for funding to organize a research event (type: seminar, workshop or guest lecture).

The events should be open to all members of faculty, but organized by our postdocs and/or temporary research staff. The idea is to give postdocs important experience with organizational issues and networking whilst bringing cutting edge issues to the fore for the faculty at large.

In particular, we seek events that can attract attention from several disciplines and which represent important theoretical or methodological input. This is an opportunity to invite important scholars or address hot topics with colleagues.

The faculty will support up to three events with up to NOK. 50 000 each.

Each event should be planned and conducted by at least two postdoctoral fellows.

The events must be open and relevant to scholars across disciplines and departments and advertised on the postdoc list as well as on the faculty's website. The event should be held on campus and ideally by the end of 2020.

Support can be applied for up to NOK. 50 000 for each event and the money may preferably be used for

  • Fees and travel expenses for external speakers
  • Light refreshments within current regulations

The application, with a description of the seminar or workshop and a budget, must be submitted online with "nettskjema" by Monday April 30th Funds will be transferred to and managed by the applicant’s department.

Av Mathilde Skoie, forskningsdekan
Publisert 16. mars 2020 10:30 - Sist endret 18. mars 2020 12:42