English version of this page

Retningslinjer for praktisering av språkkravet

Arbeidsspråket for ansatte i faste stillinger er norsk og det primære fremmedspråket er engelsk. For at internasjonale ansatte skal ha reell medvirkning er det derfor viktig at forventningene er tydelige og at institusjonen legger til rette for språkinnlæring.

Forventninger til den ansatte

Hvis du ikke er flytende i et skandinavisk språk, forventes det at du lærer deg norsk tilsvarende B2 (Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) innen to år.

Innen tre år skal du kunne delta aktivt i alle funksjoner som ansettelsen krever, inkludert undervisning. Din leder vil lage en personlig oppfølgingsplan med deg for å nå målet.

UiO fremmer parallellspråklighet

I UiOs språkpolitiske retningslinjer slås det fast at institusjonen skal fremme parallellspråklighet, noe som innebærer at norsk ivaretas som hovedspråk samtidig som det tilrettelegges for språklig mangfold, der engelsk er det primære fremmedspråket.

Samtidig er det et overordnet mål for språkpolitikken ved universitetet at den skal utformes på en slik måte at den ivaretar og utvikler bruk av norsk språk og fagterminologi.

Norsk er hovedspråket i undervisningen, og utenlandske studenter og ansatte bør få tilbud om innføring i norsk språk.

Språkkrav ved HF

Det humanistiske fakultet har et språkkrav for alle faste vitenskapelige ansatte, som slås fast i kunngjøringstekster og arbeidsavtaler, som består av to trinn:

 • Trinn 1: Bestå en Bergenstest med resultat Bestått (tilsvarer nivå B2 i det Felles Europeiske Rammeverket for Språk) etter to års ansettelse.           
 • Trinn 2: Gjennomføre undervisning (eller andre relevante arbeidsoppgaver) på norsk etter tre års ansettelse.

Tilrettelegging fra HF

Det humanistiske fakultet forplikter seg til å tilrettelegge for at den ansatte skal klare å nå disse målene, gjennom følgende minimumskrav for tilrettelegging, vedtatt av Fakultetsstyret:

 1. Instituttene finansierer språkopplæring inntil trinn 3, eller avlagt Bergenstest, med resultat Bestått (tilsvarende nivå B2 i det Felles Europeiske Rammeverket for Språk) for fast vitenskapelige ansatte som ikke snakker norsk på ansettelsestidspunktet.
 2. Instituttene finansierer ett språkkurs for midlertidig vitenskapelige ansatte som ikke snakker norsk på ansettelsestidspunktet.
 3. Instituttene lager en individuell plan i samarbeid med den ansatte i forbindelse med tiltredelse som leder frem til bestått Bergenstest.
 4. Instituttene lager en individuell oppfølgingsplan og tilrettelegger for veiledning, mentorering eller skreddersydde kurs i det tredje ansettelsesåret (eller etter bestått Bergenstest) med sikte på å gjennomføre undervisning på minimum ett kurs på norsk (eller tilsvarende arbeidsoppgaver).
 5. Timer som benyttes til organisert språkopplæring skal komme til fratrekk på arbeidsplikten med inntil 50 timer per semester de første tre årene av ansettelsestiden.  Fakultetet forbeholder seg retten til å, med intensjonen intakt, endre denne formuleringen dersom nye retningslinjer og/eller system for praktisering av arbeidsplikt vedtas.

Videre vedtok Fakultetsstyret at følgende konkrete tiltak skal piloteres og evalueres:

 1. Verktøykasse for ledere. Dette er under utvikling og vil bli sett i sammenheng med det overordnete integrerings- og mottaksarbeidet ved fakultetet.
 2. Skreddersydde norskkurs. Disse er under pilotering.
 3. Faglig og administrativ mentorering. Dette er under utvikling og vil bli sett i sammenheng med det overordnete integrerings- og mottaksarbeidet ved fakultetet.
 4. Arenaer for å praktisere. Dette vil vurderes så snart smittesituasjonen tillater.

 

 

Publisert 7. juni 2021 08:56 - Sist endret 19. aug. 2021 13:48