MultiFam skal forske på hvordan flerspråklige familier forvalter sine språklige ressurser

Prosjektet er en del av MultiLing, Senter for flerspråklighet, og det vil kunne bidra til en bedre forståelse av hva det betyr å være en moderne borger i et samfunn med økende språklig og kulturelt mangfold.

(Foto: Colourbox)

Professor Elizabeth Lanza er prosjektleder og andre sentrale fagfolk fra MultiLing er professor Anne Golden og professor Bente Ailin Svendsen.

Prosjektets fulle navn er Family language policy in multilingual transcultural families.

Tema og problemstillinger

-Hvilke tema og problemstillinger skal MultiFam ta for seg, Elizabeth Lanza?

- MultiFams overordnede mål er å framskaffe kunnskap om et sentralt område ved dagens økende mobilitet, nemlig hvordan transkulturelle flerspråklige familier forvalter sine språklige ressurser, det vi kan kalle for familiens «språkpolitikk», sier Elizabeth Lanza.

Hun trekker frem følgende forskningsspørsmål som skal stå i fokus:

  1. Hvilke(t) språk velger foreldre eller foresatte å overføre til barnegenerasjonen; hvorfor og hvordan?
  2. Hvilke(t) språk snakker barna til søsken og til foreldre- og besteforeldregenerasjonen; hvorfor og hvordan?
  3. Hvilke skriftlige ferdigheter og praksiser har de ulike familiemedlemmene i og på de språkene de sosialiseres i og gjennom?

- Hensikten med denne fokuseringen er å belyse hvilke faktorer som bidrar til at minoritetsspråk overføres, eller ikke, i generasjoner, og hvilke faktorer som fører til et eventuelt språkskifte, sier Lanza.

MultiFam bygger på forskningen om språklig sosialisering og språkideologi. Blant metodene som skal brukes i prosjektet, er storskala spørreundersøkelse, fokusgruppeintervju og innsamling av samtaledata mellom medlemmene i en familie.

Finansiering fra Forskningsrådet

Prosjektet er finansiert som et FRIPRO-prosjekt gjennom Forskningsrådet. Det starter 1. august i år og har tre års varighet.

- Våre samarbeidspartnere er professor Annick De Houwer (Universität Erfurt), professor Li Wei (University College London), professor Lars Anders Kulbrandstad (Høgskolen i Hedmark), Språkrådet og FAFO. Prosjektet omfatter også et Phd-stipend og et postdoktorstipend. Begge lyses ut i løpet av våren med ansettelse fra prosjektets oppstart, sier Elizabeth Lanza.

- Har dere noen planer for konferanser, utgivelse av publikasjoner eller lignende?

- Hvert år skal det holdes en årlig forelesning om språkpolitikken i flerspråklige familier - hver 15. mai, som markerer FNs internasjonale familiedag. Dessuten planlegger vi flere publikasjoner i internasjonale og nasjonale kanaler, sier Lanza.
- Samfunnsrelevans er også viktig for prosjektet. Vi vil nå ut med våre forskningsresultater til viktige interessenter og brukere, ikke minst flerspråklige familier, sier hun.

Bakgrunn i søknad om europeiske midler

Prosjektet har sin bakgrunn i det norske bidraget til et større prosjekt i en søknad om europeiske midler, som Lanza utviklet sammen med Annick De Houwer og Li Wei, begge prosjektsamarbeidspartnere og medlemmer av MultiLings vitenskapelige råd.

Av Olaf Christensen og Elizabeth Lanza.
Publisert 11. feb. 2015 14:40 - Sist endret 27. mars 2017 11:39