LNU-prisen 2019 til professor Kjell Lars Berge

– Jeg var veldig overrasket over å få prisen, og oppfatter det som en stor ære, sier Kjell Lars Berge.

Kjell Lars Berge (foto: ILN)

Landslaget for norskundervisning (LNU) er en organisasjon av og for norsklærere som arbeider for å styrke norskfaget i hele skoleløpet. LNU gir ut tidsskriftet Norsklæreren og fagbøker for norsklærere.

Har bidratt vesentlig til å forme norskfaget

Her er utdrag fra juryens begrunnelse: «Vinneren av LNU-prisen for 2019 har vært en av norskfagets sentrale ideologer gjennom 30 år. Med sin sterke interesse for skrift, tekst og skrivekyndighetens betydning for utvikling av demokrati, dannelse, samfunnsdeltakelse og ytringsfrihet har han bidratt vesentlig til å forme norskfaget, slik vi kjenner det i dag - i læreplanen, i grunnskolen og ved universitet og høyskoler.

Kjell Lars Berge har vært toneanførende i skriveforskningen, satt sakprosaen på dagsordenen og deltatt aktivt fagpolitisk i prosessen med Kunnskapsløftet og i mange debatter i mediene. Han har gjennom sin karriere arbeidet for å utvikle skriveundervisningen i Norge ved å delta i flere forskningsprosjekter om skriving i norskfaget.

Prosjektene han har deltatt i, har bidratt til å utvikle læreres tekstkompetanse og vurderingskompetanse. Hans betegnelse av Kunnskapsløftet som en literacy-reform, og hans arbeid for skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag har vært viktige bidrag til forståelsen av både norskfaget og andre fag så vel i skolen som i høyere utdanning og akademia. Prisvinneren har dessuten spilt en viktig rolle i media blant annet med sitt retoriske analytiske blikk og gjennom utallige debatter om norskfaglige tema.»

Ikke en typisk norsklærer

– Mange dyktige folk har bidratt med å utvikle norskfaget til det bedre, men har ikke fått LNU-prisen, sier Kjell Lars. Derfor regnet jeg slett ikke med at jeg ville være aktuell. Jeg oppfatter meg ikke som en typisk norskfilolog eller norsklærer, men jeg er opptatt av at norskfaget skal være en arena der vi lar barn og unge få utvikle seg til å bli myndige og trygge medmennesker gjennom å skrive, snakke, samtale og lese.

Kjell Lars understreker at han er svært opptatt av å styrke forholdet mellom skolens undervisning og universitetenes forskning og forskningsformidling.

– For meg er hjemmelen for norskfaget først og fremst at det bidrar til å legge til rette for at barn og unge kan delta på samfunnets mange arenaer, og en gang når de er voksne, bidra til å utvikle det allerede svært gode og inkluderende norske samfunnet. Slik jeg tolker det, er prisen til meg - i hvert fall delvis - en tilslutning til et slikt syn på faget. Slik jeg ser det, er ikke norskfagets viktigste oppgave å formidle fortidas tekstkulturer til barn og unge - det som noen misforstått kaller "dannelse" - eller å bevare, vedlikeholde og styrke norsk identitet. Noe av dette er viktige oppgaver for norskfaget, men det kan ikke være fagets overordnede formål, avslutter han.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 6. mai 2019 10:47 - Sist endret 6. mai 2019 12:58