Arealsaken: Prosjektorganisering og brukermedvirkning

Byggeprosjektet ved Tullinløkka er i detaljprosjekteringsfasen, noe som krever aktiv brukermedvirkning.

Et godt bygg er et resultat av godt samarbeid mellom byggherre og brukere.

Detaljprosjekteringen startet for alvor i januar 2017, og innebærer mange beslutninger og avklaringer. Dette gjelder alt på alt fra endelig uforming av de enkelte etasjene i bygget, til valg av møbler. Noen av disse beslutningspunktene berører ikke ansatte og studenter som skal bruke bygget, mens andre i høyeste grad vil berøre de som skal bruke bygget i det daglige. Derfor er brukermedvirkning ikke bare et formelt krav til prosessen, men nødvendig for et godt resultat slik at bygget oppleves som godt for alle som skal ha sin daglige dont i det.

Detaljprosjektfasen ventes vare ut 2017, og Entra jobber ut fra en fremdriftsplan der fakultetet skal ta bygget i bruk til høstsemesteret 2019.

Hovedbrukergruppen

Det sentrale organet for fakultetets medvirkning i prosjektet er hovedbrukergruppen. Denne er satt sammen av representanter for vernelinjen (lokalt hovedverneombud), fagforeningene, studentene, Juridisk bibliotek og ansatte. Gruppen ledes av seksjonssjef Tor Inge Rosvoll. Sammensetningen av hovedbrukergruppen endres i disse dager som følge av den endelige innplasseringsbeslutningen, slik at enhetene som skal inn i bygget alle er representert.

Hovedbrukergruppen gir anbefalinger til UiOs prosjektledelse i Eiendomsavdelingen på vegne av fakultetet. Det er en fortløpende dialog mellom hovedgruppens leder og fakultetsledelsen, slik at hovedbrukergruppen også fanger opp signaler fra ledelsen.

Temagrupper – særgrupper

Detaljprosjekteringen er for omfattende til at hovedbrukergruppen kan gå inn i alle enkeltheter, og arbeidet er derfor fordelt til temagrupper/særgrupper som jobber med detaljene før de gis sine innspill til hovedbrukergruppen. Et eksempel på et slikt arbeid er utformingen av førstelinjen i bygget - altså hvor, og hvordan, vi skal ta i mot studenter og besøkende til bygget. Dette involverer fakultetets informasjonssenter, Juridisk bibliotek, Juriteket, JSU og studentorganisasjonene og de enhetene som skal holde til i bygget.

Beslutninger

UiO som leietager har jevnlige møter med Entra som utleier og utbygger, det er i dette møtet at UiOs beslutninger blir formidlet formelt. Beslutninger har økonomiske konsekvenser, eller som er prinsipielle tas av styringsgruppen der bl.a. dekan Dag Michalsen sitter.

Hovedbrukergruppen får innspill fra særmøtegrupper som jobber med spesifikke spørsmål, og gir sine helhetlige anbefalinger til prosjektet.

 

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 31. mars 2017 11:27 - Sist endret 18. jan. 2022 22:47