Inviterer til åpen diskusjon om organisering  

Fakultetsstyret har igangsatt en prosess for å vurdere fakultetets organisering. En arbeidsgruppe skal undersøke ulemper og fordeler ved dagens organisering. 

Professor Ragnhild Hennum leder arbeidsgruppen som skal intervjue grupper av ansatte om dagens organisering. Foto: UiO/Eva Dobos 

Skaffer overblikk over dagens organisering

I desember 2018 vedtok Fakultetsstyret mandatet for en arbeidsgruppe som skal forberede en kommende organisasjonsgjennomgang. Dekanen har oppnevnt en gruppe hvor både vitenskapelig ansatte, administrative og studenter er representert, i alt 7 personer. Gruppens rapport legge grunnlaget for fakultetets videre arbeid med organisasjonsstrukturen.

- Jeg forstår at det å sette i gang en slik prosess reiser en del spørsmål, og vil derfor understreke at arbeidsgruppens oppgave er å innhente informasjon og kartlegge slik at fakultetsledelsen og fakultetsstyret får et godt grunnlag for å vurdere om fakultetet er hensiktsmessig organisert - sier dekan Dag Michelsen.      

Skal arbeide fritt og uavhengig

Arbeidsgruppen skal beskrive og vurdere hva som fungerer godt og hva som kan optimaliseres innen forskning og administrative tjenester.  Gruppen - ledet av professor Ragnhild Hennum - skal arbeide fritt og uavhengig, uten føringer fra fakultetsledelsen. Resultater av arbeidet skal presenteres senest i desember 2019.

- Foreløpig arbeider vi med å skaffe oversikt over tidligere arbeid med organiseringen av fakultetet som vi kan dra nytte av. Vi ønsker også å bruke resultater av den nylige administrative gjennomgangen – forteller Ragnhild Hennum. 

Åpne samtaler og innspill

Gruppen skal invitere til diskusjoner om hvordan faglige og administrative ressurser kan utnyttes best mulig. I tillegg til samtalene ble det opprettet en nettside der alle oppfordres til å komme med innspill.   

- Arbeidsgruppen planlegger å ha møter med flest mulig grupper av ansatte og studenter. Vi kommer til å ta kontakt og avtale tidspunkter for møter i løpet av mai-juni. Den ferdige rapporten vil danne grunnlag for videre arbeid.

Basert på åpne diskusjoner med enkeltpersoner og ansattgrupper, skal arbeidsgruppen komme med råd om hvilke problemstillinger og temaer som bør tas i betraktning ved en eventuell omorganisering.   

Best mulig utnyttelse av ressurser 

Gruppens oppgave skal i hovedsak være å beskrive og vurdere faglige og administrative ressurser.  De skal undersøke overlappinger, flyten av tjenestene mellom fakultetets enheter og vurdere organisasjonsmodeller fra andre institusjoner. 

- Vi skal også se på organiseringen av juridiske fakulteter vi kan sammenligne oss med, og se om vi kan hente noen tanker om andre typer modeller – avslutter Hennum.    

Av Eva Dobos
Publisert 28. mars 2019 13:38 - Sist endret 8. apr. 2019 15:41