IOR-mandagsnytt 12.oktober 2020

Internt ukentlig nyhetsbrev med aktuelle nyheter ved Institutt for offentlig rett.

Husk Instituttlunsj (utvidet): NAV-saken 13.oktober

Utvalget som har gransket NAV-saken, leverte 4.august i år sin rapport, NOU 2020: 9 Blindsoner. Utvalgets leder professor Finn Arnesen, Senter for Europarett, innleder om arbeidet med rapporten. Rapporten inneholder mange sentrale EØS-, forvaltnings- og velferdsrettslige tema som bør ha stor interesse for alle IOR-ansatte. Den behandler implementeringen av EØS-rett i norsk rett, masseforvaltning på et rettighetsområde, manglende rettssikkerhet for sårbare og uorganiserte rettighetshavere, konsekvenser av fragmentering av offentlig forvaltning og mangelfull kontroll.

Ingunn Ikdahl og Christoffer Eriksen, IOR, vil ha forberedte kommentarer. Deretter inviteres det til åpen diskusjon. Som et ledd i forberedelsene til seminaret anbefales det at Ingunn og Christoffers nye blogg om saken leses.

Seminaret vil foregå kun digitalt via zoom.

Tid og sted : 13.oktober klokka 13-17, Zoom


Juleavslutning for IOR 2020

På bakgrunn av anbefalingene fra lokale myndigheter i Oslo har instituttleder besluttet å avlyse årets julebord. Vi sikter i stedet mot å avholde en smittevernsforsvarlig juleavslutning i 1.etasje i DB 16.desember kl 14-16, med gløgg, klementiner, instituttleders tale, og et lite utvalg av sesongens kaker.

--

Instead of a Christmas party, the department will this year dedicate a 2-hour session on 16 December (14-16) to mark the coming of the holiday season. 

Tid og sted : 16.desember, klokka 14-16, 1.etg DB


Paneldebatten: "Samtykkelov - symbolpolitikk eller realpolitikk?"

Er sex uten samtykke voldtekt? Etter dagens formulering av Straffelovens §291 om voldtekt, kan kun den som «skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende adferd, har seksuell omgang med noen som er bevisstløse, eller ute av stand til å motsette seg handlingene eller ved vold/truende atferd tvinger noen til å utføre seksuelle handlinger med seg selv eller andre», dømmes for voldtekt. Vi vet at svært få som begår voldtekt dømmes i Norge. Det er derfor naturlig å spørre om dagens straffelov fungerer godt nok – eller om loven bør endres til en samtykkelov, slik det er innført i Sverige og Danmark? Vil en lovendring ha negative konsekvenser? Vil en presis nok samtykkeformulering i det hele tatt være mulig?

7.oktober ble det arrangert paneldebatt av alliansen Rød knapp der dette ble diskutert. Fra IOR deltok Jo Stigen. Hele paneldebatten kan du se her.


Midtveisevaluering - Peter Davis "Regulating Cryptography: Rationale and Limits"

Peter Davis vil presentere sitt doktorgradsprosjekt:  «Regulating Cryptography: Rationale and Limits». Ønsker du å delta på den åpne delen av evalueringen, vennligst meld deg på via nettskjema. Det er begrenset antall plasser i Kjerka grunnet Covid-19.

Tid og sted : Tirsdag, 13. oktober, kl. 10.00, Kjerka, Domus Media Vest / eller zoom


Munnbind til ansatte

Gjenbrukbar munnbind i ull kan hentes i resepsjonen av alle ansatte. Det er max 2 stk pr ansatt og det er begrenset antall. 


Informasjon om koronasituasjonen ved UiO

Sjekk dette nettstedet regelmessig for oppdatert informasjon om håndtering av koronasituasjonen.


Registrering av publikasjoner i Cristin

Husk å registrere dine publikasjoner i Cristin, slik at det også kommer opp i nyhetsoppdateringen. 


Arrangementer ved IOR


Siste fra Cristin

 • Stiansen, Øyvind (2022). (Non)Renewable Terms and Judicial Independence in the European Court of Human Rights. Journal of Politics.  ISSN 0022-3816.
 • Kierulf, Anine & Kjølstad, Marius Mikkel (2020). Norway, In Richard Albert; David Landau; Pietro Faraguna & Simon Drugda (ed.),  2019 Global Review of Constitutional Law.  ICONnect and the Clough Center for the study of Constitutional Democracy at Boston College.  ISBN 978-0-692-15916-3.  Norway.  s 254 - 258
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Samtykkets faktiske og rettslige begrensninger, I: Anne Kjersti Cecelia Befring & Inger Johanne Sand (red.),  Kunstig intelligens og big data i helsesektoren, rettslige perspektiver.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205531963.  Kapittel 14.  s 475 - 538
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Bakken, Oda (2020). Overgangen fra personopplysninger til genetisk kunnskap, I: Anne Kjersti Cecelia Befring & Inger Johanne Sand (red.),  Kunstig intelligens og big data i helsesektoren, rettslige perspektiver.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205531963.  Kapittel 8.  s 303 - 341
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Kunstig intelligens og rettslige perspektiver, I: Anne Kjersti Cecelia Befring & Inger Johanne Sand (red.),  Kunstig intelligens og big data i helsesektoren, rettslige perspektiver.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205531963.  Kapittel 2.  s 50 - 176
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Sand, Inger Johanne (2020). Kunstig intelligens og big data i helsesektoren (kap. 1), I: Anne Kjersti Cecelia Befring & Inger Johanne Sand (red.),  Kunstig intelligens og big data i helsesektoren, rettslige perspektiver.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205531963.  kapittel 1.  s 23 - 49
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Persontilpasset medisin som helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  59(10), s 583- 601
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Ny avgjørelse fra Høyesterett om erstatning ved svikt i informasjon og adekvanslæren – HR-2020-1332-A. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.  ISSN 2464-336X.
 • Sand, Inger Johanne & Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Noen oppsummerende vurderinger, I: Anne Kjersti Cecelia Befring & Inger Johanne Sand (red.),  Kunstig intelligens og big data i helsesektoren Rettslige perspektiver.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205531963.  Kapittel 19.  s 636 - 645
 • Sand, Inger Johanne & Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Kunstig intelligens og big data i helsesektoren, I: Anne Kjersti Cecelia Befring & Inger Johanne Sand (red.),  Kunstig intelligens og big data i helsesektoren Rettslige perspektiver.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205531963.  kapittel 1.  s 24 - 49
 • Sand, Inger Johanne (2020). Organiseringen av helsetjenester og helseforskning sett i lys av digitakisering, bruk av biologiske og genetiske data og pasient- og brukerrettigheter, I: Anne Kjersti Cecelia Befring & Inger Johanne Sand (red.),  Kunstig intelligens og big data i helsesektoren Rettslige perspektiver.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205531963.  kapittel 17.  s 580 - 613
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2020). Lockdown og kriseregulering i Norge. Svensk Juristtidning.  ISSN 0039-6591.  (10), s 1130- 1147
 • Larsen, Kjetil Mujezinovic (2020). Utreiseforbudet for helsepersonell under covid-19-krisen: Grunnlovsstridig forskrift eller uhensiktsmessig grunnlovsbestemmelse?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  59(9), s 549- 565
 • Hellum, Anne & Vittersten, Rikke (2020). Rapport fra praktikum med JURK i diskriminerings- og likestillingsrett. Kvinnerettslig skriftserie.  ISSN 1891-5183.  (108), s 3- 12
 • Hellum, Anne (2020). Kvinnekonvensjonen 40 år – noen refleksjoner om dens betydning for internasjonal og norsk rett. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  51(01/20) . doi: DOI: https://doi.org/10.18261/issn.2387-4546-2020-01-03
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Tina Soliman, Hunter (2020). Introduction, In Jørn Øyrehagen Sunde; Ernst Nordtveit & Hunter Tina Soliman (ed.),  The Character of Petroleum Licences - A Legal Cultural Analysis.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 78897 619 0.  Chapter 1.  s 1 - 15
 • Syse, Aslak & Høyer, Georg (2020). KROM og kriminalpolitiske særforholdsregler, I: Jane Vibeke Dullum; Kristian Andenæs & Astrid Renland (red.),  En fengslende historie. Festskrift til KROM - Norsk forening for kriminalreform 50 år.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-4222-0.  Kapittel.  s 81 - 111
 • Pavone, Tommaso (2020). Putting European Constitutionalism in its Place: The Spatial Foundations of the EU’s Judicial Dialogue. European Constitutional Law Review.  ISSN 1574-0196.  16(4)
 • Pavone, Tommaso (2020). Lawyers, judges, and the obstinate state: The French case and an agenda for comparative politics. French Politics.  ISSN 1476-3419.  18, s 416- 432 . doi: https://doi.org/10.1057/s41253-020-00136-4
 • Ugelvik, Synnøve; Borgan, Hedda Larsen & Dalaker, Andreas (2020). Country Report Norway, In Martin Böse; Maria Bröcker & Anne Schneider (ed.),  Judicial Protection in Transnational Criminal Proceedings.  Springer.  ISBN 978-3-030-55795-9.  Chapter 7.  s 229 - 270
 • Smith, Eivind (2020). Constraints on the Monarchy and Royal Family in Norway, In Robert Hazell & Bob Morris (ed.),  The Role of Monarchy in Modern Democracy. European Monarchies Compared.  Hart Publishinbg Ltd..  ISBN 978-1-50993-101-9.  8.4.  s 203 - 205
 • Smith, Eivind (2020). Regulation of the Monarchy: Regulating the Size of the Royal Family, the Line of Succession, and Royal Finances - Norway, In Robert Hazell & Bob Morris (ed.),  The Role of Monarchy in Modern Democracy. European Monarchies Compared.  Hart Publishinbg Ltd..  ISBN 978-1-50993-101-9.  7.3.  s 165 - 167
 • Smith, Eivind (2020). Norway: Ceremonial Functions [of Monarchy], In Robert Hazell & Bob Morris (ed.),  The Role of Monarchy in Modern Democracy. European Monarchies Compared.  Hart Publishinbg Ltd..  ISBN 978-1-50993-101-9.  5.4.  s 106 - 108
 • Smith, Eivind (2020). Political Functions of the Monarchy in Norway, In Robert Hazell & Bob Morris (ed.),  The Role of Monarchy in Modern Democracy. European Monarchies Compared.  Hart Publishinbg Ltd..  ISBN 978-1-50993-101-9.  4.5.  s 82 - 86
 • Smith, Eivind (2020). Constitutional Functions [of Monarchy] in Norway, In Robert Hazell & Bob Morris (ed.),  The Role of Monarchy in Modern Democracy. European Monarchies Compared.  Hart Publishinbg Ltd..  ISBN 978-1-50993-101-9.  3.7.  s 49 - 52
 • Sørlie, Anniken (2020). The Insufficiency of Gender Recognition Acts: The Example of Schooldays in Norway, In Eva Brems; Pieter Cannoot & Toon Moonen (ed.),  Protecting Trans Rights in the Age of Gender Self-Determination.  Intersentia.  ISBN 978-1-83970-019-4.  4.  s 73 - 93
 • Stridbeck, Ulf (2020). Repetitive begjæringer om gjenåpning i straffesaker. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  59(8), s 508- 518
 • Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Sunde, Jørn Øyrehagen & Waltenburg, Eric N. (2020). From Backlogs to Quality Assurance. The Development of Law Clerk Units at Norwegian Courts. International Journal for Court Administration.  ISSN 2156-7964.  11(3), s 1- 17 . doi: https://doi.org/10.36745/ijca.352 Vis sammendrag
 • Syse, Aslak (2020). Rettigheter for barn med funksjonsnedsettelser, I: Njål Høstmælingen; Elin Saga Kjørholt & Kirsten Sandberg (red.),  Barnekonvensjonen - barns rettigheter i Norge.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03187-3.  Kapittel 10.  s 231 - 267
 • Boe, Erik (2020). Systemhensyn kan være så mangt, I:  Festskrift til Karsten Revsbech.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-4357-8.  Almindelig forvaltningsret.  s 73 - 87
 • Backer, Inge Lorange (2020). Forenkling, I: Tore Bråthen; Eivind Furuseth & Anders Mikelsen (red.),  Hvor din skatt er, vil også ditt hjerte være. Festskrift til Ole Gjems-Onstad 70 år.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-67559-2.  Artikkel.  s 53 - 74
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Sand, Inger Johanne (red.) (2020). Kunstig intelligens og big data i helsesektoren, rettslige perspektiver. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205531963.  649 s.
 • Nordtveit, Ernst; Hunter, Tina Soliman & Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). The Character of Petroleum Licences. A legal cultural analysis. Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781788976190.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr (2020). Statsrett kort forklart 3. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03848-3.  209 s.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Nordtveit, Ernst & Tina Soliman, Hunter (ed.) (2020). The Character of Petroleum Licences - A Legal Cultural Analysis. Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 78897 619 0.  288 s.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Sand, Inger Johanne (red.) (2020). Kunstig intelligens og big data i helsesektoren Rettslige perspektiver. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205531963.  656 s.
 • Syse, Aslak (red.) (2020). Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2020-2021. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205534827.  1142 s.
 • Strain, Nicola Claire (2020). Shai Dothan, International Judicial Review: When Should International Courts Intervene?. Leiden Journal of International Law.  ISSN 0922-1565.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020). Helseretten.
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Utredningen "Eksport av velferdsytelser" (2014): Vet vi det vi trenger å vite?. Vis sammendrag
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2020). Åpenhet og tillit etter trygdeskandalen. Vis sammendrag
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020, 24. november). Koronahotell: skulle besøke sin døende far.  Aftenposten.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia (2020, 29. oktober). Debatten: Om covid-19, og om pålegg om munnbind er lovlig. [TV].  NRK.
 • Smith, Eivind (2020). Statens syn er ikke tatt ut av den tynne luft. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 30- 30
 • Sand, Inger Johanne (2020). Dimensions of legal autonomy - Niklas Luhmanns Concept of Law.
 • Sand, Inger Johanne (2020). Det nordiske sivilsamfunnet: Frihetsrettigheter, sosiale bevegelser og kunnskapssamfunnet.
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Mindre åpenhet. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Silje Aambø, Langvatn (2020). Ulike syn - eller ulike måtar å argumentera for sitt syn. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 19. november). Kritiserer regjeringsadvokaten for klimaprosedyren. [Internett].  Rett24.
 • Bailliet, Cecilia Marcela (2020). Women's Rights in Saudi Arabia: Current Issues.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 17. november). Klimasøksmålet: Dommen kan få enorme konsekvenser for Norges klimapolitikk. [Internett].  Filter nyheter.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 13. november). Med nebb og klør i Høyesterett.  Morgenbladet.
 • Backer, Inge Lorange (2020, 05. november). Utbygger må betale. Vindkraft.  Klassekampen.
 • Backer, Inge Lorange (2020, 10. november). Inhabilitet og legitimitet i klimasøksmålet.  Aftenposten.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Silje Aambø, Langvatn (2020). Eit amerikanisert rettsvesen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Vogt, David G. C. (2020, 12. november). Klimasaka sin legitimitet.  Dag og Tid (nett).
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Vogt, David G. C. (2020, 11. november). Ungdomen og klimaproblemet.  Dag og Tid (nett).
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Vogt, David G. C. (2020, 11. november). Klimasaka, juss og politikk.  Dag og Tid (nett).
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Vogt, David G. C. (2020, 10. november). Klima og menneskerettar.  Dag og Tid (nett).
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Vogt, David G. C. (2020, 10. november). Framtidige generasjoner: Demokrati og klima.  Dag og Tid (nett).
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Vogt, David G. C. (2020, 09. november). Klimaproblemet? Kva utfordringar står vi ovenfor?.  Dag og Tid (nett).
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Vogt, David G. C. (2020, 31. oktober). Hundreårets rettssak? Klimasaka i Høgsterett dag for dag:.  Dag og Tid (nett).
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 11. november). Ekspertintervjuet: Kva kan Høgsterett gjera?. [Fagblad].  Energi og klima.
 • Skirbekk, Gunnar; Vogt, David G. C. & Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 10. november). Klimasaka i Høgsterett. "Framtidige generasjonar, demokrati og klima". Podkast Dag og Tid.. [Internett].  Dag og Tid.
 • Smith, Eivind (2020). Bestemmer Høyesterett hva staten skal gjøre i klimapolitikken?. Rett24.no.
 • Smith, Eivind (2020). Dagens sivilprosess er uegnet for mange forvaltningssaker. Rett24.no.
 • Ikdahl, Ingunn (2020, 11. november). Trygdeskandalen: Hvem har ansvaret for at NAV tolker loven riktig?. [Radio].  Podkast: KAI-podden.
 • Ikdahl, Ingunn (2020, 02. november). Jussprofessor mener regjeringen har sluppet for billig unna i trygdeskandalen.  Dagsavisen.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Matematikk, religion, individforståing, og kommunikasjonsteknologi - firarbanden i historisk endring.
 • Ugelvik, Synnøve (2020, 25. august). Om endring av straffenivået. [Radio].  NRK Dax18.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Forvetningar til bibliotek og bibliotekar i 2020.
 • Ulfstein, Geir (2020). Norge er tjent med å ratifisere forbudet mot angrepskrig. Vis sammendrag
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Utskifting av jord i Finnmark 1775?.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020, 25. oktober). Hor - den store forbrytelsen. [Fagblad].  Slekt og Data.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Etter NOU 2020:9 Blindsonen. Hvor står diskusjonen om trygdeskandalen nå?.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Trygdepraksis som rettskilde: Polysentri, rettskildesløyfer og rammer.
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Departementets løypevalg i trygdeskandalen: Ut mot skavlen, uten kart. Vis sammendrag
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Navs praksis var i departementets synsfelt, men ble likevel ikke sett. Vis sammendrag
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Ingen blindsone? Departementets kjennskap til gråsonen. Vis sammendrag
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (red.) (2020). Retten i trygdeskandalen. Vis sammendrag
 • Røe, Yngve; Groven, Karen Synne & Langford, Malcolm (2020). Må få på plass sterkere insentiver for god digital undervisning. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Spilker, Hendrik Storstein; Reutter, Lisa Marie; Broomfield, Heather; Aasback, Anne Wullum & Dahl-Jørgensen, Tangni Cunningham (2020). DATAFICATION IN THE PUBLIC SECTOR: EXPLORING THE BORDERS BETWEEN PUBLIC SERVICES AND CITIZENS.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Populisme og ekstrimisme.
 • Heier, Tormod & Ulfstein, Geir (2020). Det fragmenterte forsvaret. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Klima og menneskerettigheter - lansering av rapport.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Judicial assistants as communication instruments.
 • Hellum, Anne & Nina, bahar (2020, 26. juni). PRIDE: Hvordan står det til med likestillingen for lesbiske mødre i Norge i dag?. [Internett].  https://www.uio.no/om/aktuelt/universitetsplassen/podkast/ep.
 • Hellum, Anne (2020, 13. oktober). Gullstandarden og motkreftene Beijing-plattformen er 25 år Litteraturhuset tirsdag 13. oktober 2020, kl. 17:00 til kl. 19:00 Anne Hellums snakket om "Forholdet mellom Beijing erklæringen og FNs kvinnekonvensjon ". [Internett].  https://www.youtube.com/watch?v=6WJtWKLES6s&feature=youtu.be.
 • Ulfstein, Geir & Heier, Tormod (2020). Det fragmenterte forsvaret. Klassekampen.  ISSN 0805-3839. Vis sammendrag
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). St. Olavs lov og jubilea i 2024 og 2030.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). NAV-skandalen, populisme og demokratiet i endring.
 • Quist, Christina; Ruud, Tor-Erling Thømt; Holmboe, Morten; Hallgren, Siv & Stridbeck, Ulf (2020, 12. oktober). Dette skjer om Baneheia-saken blir gjenopptatt. [Internett].  VG. Vis sammendrag
 • Sunde, Jørn Øyrehagen & Koch, Søren (2020). Hva er rettskulturell kunnskap – og hvorfor jurister trenger det. Juridika Innsikt.
 • Føllesdal, Andreas (2020, 04. oktober). Når lovbrot er politisk nødbrems.  Nationen. Vis sammendrag
 • Stridbeck, Ulf (2020, 05. oktober). TV2 Nyhetene. [TV].
 • Stridbeck, Ulf (2020, 05. oktober). Dagsrevyen, NRK. [TV].
 • Boe, Erik (2020, 05. august). Jussprofessor om offentlighet i mulige bedragerisaker: - Tar alvorlig feil.  Avisen Agder.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2020). Naboskap og naborett. Kvardag og konfliktløysing fram til utskiftningane..
 • Strand, Vibeke Blaker (2020). Jussen tillater full likestilling. Avisa Vårt land.  s 12- 13 Vis sammendrag
 • Stridbeck, Ulf (2020, 05. oktober). NRK Nyheter. [TV].

Se flere publikasjoner i Cristin


Ønsker du å få inn saker til Mandagsnytt?

Er det noen aktuelle saker du mener bør komme inn på mandagsnytt? Send en epost til

z.s.h.o.saatchi@jus.uio.no

Publisert 12. okt. 2020 15:51 - Sist endret 12. okt. 2020 15:51