Programråd for Master i rettsvitenskap (PMR)

Programrådet har det overordnede ansvaret for masterstudiet i rettsvitenskap. Rådet er ansvarlig for studiekvaliteten i masterstudiet, samt for undervisningstilbudet i land som fakultetet har avtale med.

Programrådet møtes månedlig.  Møtene er åpne og sakskart og protokoller fra møtene publiseres på nettsidene.

Rådet fatter blant annet vedtak om anbefalt litteratur og hjelpemidler, og oppnevner faglærere på studiet.

I tillegg til å være et vedtaksorgan er programrådet et diskusjonssted. Hvert møte starter med "Nytt fra studieårene", der rådets medlemmer informerer om hva som rører seg på studiet.

PMRs medlemmer

Programrådet ledes av prodekan for studier. Videre består rådet av de fem studieårsansvarlige i studiet, en representant for de internasjonale programmene, en representant fra administrasjonen og to representanter fra Juridiske studentutvalg.

Dersom du har spørsmål kan du henvende deg til utvalgets sekretær

Publisert 23. mars 2010 10:39 - Sist endret 3. juni 2020 07:21