Protokoll fra møte

J.nr.: 2017/7412

Tid og sted: Torsdag 15. mars 2018 kl 12.15-15.15, Kollegieværelset DA  

Tilstede: Erling Hjelmeng, Henrik Bjørnebye, Christoffer Eriksen, Inger Berg Ørstavik, Ulf Stridbeck, Ingunn Ikdahl, Cecilia Bailliet, Elizabeth K. H. Dale, Maria Fiorello Conradi Maria Conradi (for Mads Fredrik Baardseth)  og Morten Slind Olsen.  

Forfall: Mads F. Baardseth og Benedicte Rustad  

Fra administrasjonen: Randi Saunes    

Observatører/invitert: Gry Anita Hemsing   

Referent: Kristin Steen Slåttå 

Sakene ble diskutert i følgende rekkefølge: Som sakslisten 1, 2, 4, 5, 8, 9, 6, 7, 10.

SAK 1

Protokoll

Protokoll fra PMR møte 8. februar 2018 er allerede godkjent

   

SAK 2

Erfaringer fra PMRs medlemmer  

1. studieår: I forbindelse med overgang til digitale hjelpemidler ser man at i Lovdata pro benytter studentene aktivt seg av muligheten for å innarbeide kildene.

2. studieår: Det arbeides for å gjennomføre de vedtatte endringene på studieåret på best mulig måte, det er mottatt noen klager på administrativ oppfølgning og på at det er  lite skrivetrening. Studieårsansvarlig vil komme med en umiddelbar tiltakspakke for å bedre situasjonen, her inngår en ekstra fakultetsoppgave, ekstra manuduksjoner i EØS-rett og en chattetjeneste for å stille spørsmål knyttet til semesteroppgaven. Studieårsansvarlig nevnte også saken knyttet til en forelesning i statsrett og ytringene på Jodl. Dette har ført til mange diskusjoner ved og utenfor Fakultetet. fakultetet må sikre at de som foreleser skal gjøre det uten å bli utsatt for krenkende uttalelser og studentene skal tilbys så god studiekvalitet som mulig.

Fakultetsledelsen har deltatt på Dagsnytt 18 og følger opp med et dialogmøte med CF, videre blir det opprettet en dekanblogg for å få en tydeligere kanal for dialog mellom fakultetet og studentene. Det er behov for et godt lavterskelsystem hvor studentene kan gi tilbakemeldinger, og fakultetet jobber med å få dette på plass i Canvas høsten 2018. Studieårsansvarlig for 2. studieår la til at det er ønskelig å følge opp med et faglig seminar om anonyme ytringer på sosiale nettverk.  

3. studieår: Det er første semester med små faste grupper på både 1. og 2. semester, et viktig tiltak for å bedre kursgruppemiljøet. Studieårsansvarlig meldte at fakultetet burde nedsette en arbeidsgruppe som ser på kommunikasjon mellom lærere og studenter, da diskusjonen knyttet til hets på sosiale medier kanskje viser at det er en svikt i kommunikasjonen.

4. studieår: Til høsten er det ønskelig å se på om man skal omstrukturere JUS4211, videre arbeides det med oppfølgningen av Juss og kjønn rapporten med at kursoppleggene skal innta kjønn og likestilling der det er faglig relevant.  

5. studieår: Stadig flere emner har åpen bok eksamen, videre arbeides det med å samle informasjon om hvilke hjelpemidler som man bruker i de ulike emnene med tanke på overgang til Lovdata pro. 

Engelskspråklige masterprogrammer: Ett av emnene i PIL-programmet fikk en klage via Si fra systemet, dette er umiddelbart fulgt opp med en evaluering sendt studentene på emnet. Programledelse og administrasjon vil følge opp basert på tilbakemeldinger fra studentene på emnet. Programleder for PIL benyttet samtidig anledning til å takke for støtten fra fakultetsledelsen i forbindelse med en sak knyttet til opptak.  

Administrasjonen: Representanten jobber om dagen med opptak til d engelskspråklige masterprogrammene, videre informerte seksjonsleder for eksamensseksjonen om at det har vært diplomseremoni denne uken hvor 68 % av de uteksaminerte var kvinner. Studiedekanen nevnte her at inntrykket fra utdelingen var en lavere andel minoritetsstudenter. Dette kan være knyttet til utfasingen av privatistordningen, det er ønskelig å be LiMU undersøke dette nærmere.  

Videre informerte seksjonsleder for eksamensseksjonen at det er arrangert Åpent hus i Silurveien hvor det møtte ca 50 studenter fra vårt fakultetet, ønskelig å samarbeide med JSU om å få enda flere til neste gang dette arrangeres før vårens eksamener. Det er ønskelig at så mange som mulig gjør seg kjent med lokalet før de selv skal ha eksamen.

JSU: JSU er kjent med Jodl og har også opplevd å bli utsatt for kritikk via denne kanalen. Det er ønskelig med et lavterskeltilbud for å gi tilbakemeldinger, dette kan redusere behovet for anonym kritikk. Generelt har studentene forventninger til at foreleser skal stille forberedt og at foreleser skal ha en forventning om at studentene stiller forberedt på undervisning.   

Studiedekan stilte spørsmålet om hva som skal til for å endre på det at det er vanskelig å snakke om hverandres undervisning. Det ble da tatt opp at det å se på hverandres undervisning er et tiltak hvor mann lærer mye av hverandre. Ønskelig å se på et buddy-system, viktig at det ikke skal oppleves som overvåkning. Dette er allerede noe som gjøres som del av det universitetspedagogiske kurset alle nytilsatte deltar på. Ved IFP er det foreslått at alle nytilsatte skal få en eldre fadder.

Studieårsansvarlig for 2. studieår stilte spørsmålet til JSU om hvordan man kunne få opp svarprosenten på evalueringer.   

Nytt fra Erling: Videre orienterte han om at juridisk fakultetet trekkes frem som et foregangsfakultet med tanke på studentaktive læringsformer og digitale læremidler. Videre pågår det om dagen en egenavleuring av jusstudiet som skal danne grunnlag for en evaluering av programmet av et eksternt panel. Denne evalueringen vil fungere som et arbeidsdokument for PMR. Det er også etablert en liten arbeidsgruppe knyttet til SFU-søknad.  

   

SAK 3

Vedtakssak: Forslag til vedtak i PMR om endringer på bakgrunn av valgemnegruppens anbefalinger  

Studieårsansvarlig for 3. studieår spilte inn at det ikke er ønskelig med flere valgemner på bachelornivå, og heller ikke andre eksamensformer for emner som kan inngå på 3. studieår, da dette er vanskelig å innpasse på et allerede fullt semester.

Endringene for språkemnene tysk og fransk vil trolig gjøre det lettere for studenter å avlegge disse, da de reduserer omfanget noe. Det ble presisert at vedtaket knyttet til språkreise er knyttet opp mot omleggingen av emnet med reduserte undervisningstimer, da det ikke gjøres vedtak om engelsk for jurister på nåværende tidspunkt er det naturlig at emnet videreføres slik som i dag, og uten fastsatte midler til språkreise.

Det ble reist bekymring for hva man gjør om det kommer en idé om ett nytt emne og man må vente opp mot 3-4 år før man får en ny mulighet. Det er en mulighet for å opprette emner mellom prosessperiodene, dette er knyttet opp mot særlige strategiske satsninger. Videre er det mulig å eksempelvis omgjøre ett emne til ett nytt emne, eller alternere mellom emner, men slik at det går annethvert år, og at rammen er lik.   

Vedtak:

1. Forslaget til «Vilkår og retningslinjer for opprettelse og videreføring av valgemner» vedtas.

2. Studenter på master i rettsvitenskap (MiR) kan la ett emne med HUMR-, KRIM- eller RSOS-kode inngå som (juridisk) valgemne. SMR og IKRS avgjør selv hvilke emner som åpnes for studenter fra MiR. IKRS har valgt å åpne alle valgemner med KRIM og RSOS-kode på masternivå for studenter på MiR.   

3. Ordningen med bachelor- og masternivå videreføres
- Eksisterende vilkår for valgemner som tilbys på to nivåer videreføres.
- Ansvarlig faglærere vurderer om deler av undervisningen skal rettes kun mot masterstudenter og at TULSA-undervisning særskilt rettes mot emner med mange studenter og masternivå.
- Introduksjonskurset for studenter på bachelornivå videreutvikles og de ansvarlig faglærere anbefales å utvikle egne filmer for hvert enkelt emne som supplement til introduksjonskurset.

4. De profilansvarlige bes redegjøre for hvordan de ønsker å gi sin profil en klarere merverdi for studentene, og at PMR på bakgrunn av dette vurderer hvilke profiler som bør videreføres. Profilordningen som helhet bør vurderes på nytt om få år.
- De formelle kravene for å oppnå profil bør mykes opp og at det opplyses om at studentene kan søke om at andre elementer som passer kan inngå i profiler.

5. Fransk og Tysk for jurister videreføres som 10 stp emner med 35 undervisningstimer hver over to semestre, og at vurderingsformen standardiseres til 4 t skriftlig skoleeksamen. Det anbefales også at fakultetet avsetter 40 000 per år til studietur på emnene. Forslag om nedleggelse av emnet Engelsk for jurister som skal erstattes av målrettet integrering av engelsk i den obligatoriske delen i MiR utsettes i påvente av rapporten fra intsrenasjonaliseringsgruppen. Det vil si at dette emnet videreføres slik det er i dag og uten fastsatte midler til språkreise, til eventuelt vedtak om endring. 
 
6. På bakgrunn av forslag fra ansvarlig faglærer legges emnet JUR3011 ned, det gis tilbud om en siste eksamen, men ingen undervisning i emnet høsten 2018.  

   

SAK  4   

Vedtakssak: Notat om reduksjoner i undervisningen i faget sivilprosess i JUS 4211

Saken har vært oppe tidligere. PMR svarte negativt på spørsmålet om at det ikke var grunn for å overprøve studieårsansvarlig beslutning. Ansvarlig faglærer har sendt inn et notat og på bakgrunn av det er det utarbeidet et notat som underbygger saken.

PMR bemerker at sivilprosessen har flere forelesningstimer og en time mer manuduksjon enn de andre fagene på emnet. Videre ser ikke PMR at det er grunnlag for å si at det er gjort en forfordeling for fag med mannlig dominans fremfor fag med kvinnelig dominans. Vurderingen som er foretatt er innenfor studieårs kompetanse som fremstår som saklig begrunnet.      

Forslag til vedtak

PMR slutter seg til at endringen må ligge innenfor studieårsansvarlig fullmakt og ser ikke at det skal være grunn for å overprøve beslutningen.

   

SAK 5

Vedtakssak: Møtedatoer for PMR høsten 2018

Vedtak:

Torsdag 13. september kl 12.00-15.15

Torsdag 25. oktober kl 12.00-15.15

Tirsdag 4. desember kl 12.00-15.15

   

SAK 6

Diskusjonssak: Karriereutvikling som del av Masterstudiet i rettsvitenskap

Karrieresenteret har tidligere presentert seg for PMR, det er nå et spørsmål om det er ønskelig å gi slik veiledning større plass som del av MiR og også diskutere hvilken form dette skal ha.

Bailliet som har sendt inn forslaget kommenterte hvor imponert hun ble av Karrieresenterets tilbud, hvordan dette kunne kobles til å tenke aktivt rundt hvilke valgemner man bør ta, at det er ulike måter å bygge opp sin kompetanse og tilpasse studieløpet etter hva man søker seg inn på som arbeidstaker.    

JSU kommenterte at det er et kjempegodt tiltak og det er viktig at studentene er kjent med dette tilbudet før de skal starte på profiler.

Studieårsansvarlig for 3. studieår kommenterte at hun er positiv til forslaget men skeptisk til å innta nye obligatoriske elementer på 3. studieår, videre presiserte hun at å la studenter på bachelornivå få adgang til praksisordningen ikke vil kunne fungere med undervisningsmengden på JUS3212/JUS3220.

Studiedekanen oppsummerte med å vise til at det også er ønskelig å se på muligheten for å utvide samarbeidet med de frivillige rettshjelpstiltakene.

Det er ønskelig å se på dette på en helhetlig måte og studiedekanen tar initiativ til å jobbe videre med Bailliet og administrasjonen om dette.     

   
SAK 7

Diskusjonssak: Studiebarometeret

Gry Anita Hemsing presenterte svarene fra studiebarometeret for PMR.

Svarprosenten på rettsstudiet er kun på 26 %. Svarene kan allikevel anses som representative siden resultatene har vært stabile i de fem årene Studiebarometeret har vært gjennomført, og siden hovedtrekkene stemmer godt overens med andre evalueringer.

Et av punktene studentene skårer oss dårlig på er medvirkning og studiedekanen stilte spørsmålet om hva god studentmedvirkning vil innebære. Vil det være et godt system når man har både Si fra systemet og en mer lavterskel mulighet for å gi tilbakemelding via Canvas.

Studieårsansvarlig for 5. studieår kommenterte at hun har deltatt på spørretimen, der deltok kanskje mellom 20-40 studenter, på forelesning kommer kun 2 av 90 studenter opp og snakker med henne selv om hun oppfordrer til å stille spørsmål og komme med tilbakemeldinger. Er dette et storskalaproblem, bør vi generelt slutte med forelesninger, legge om til filmer og så supplere med kurs hvor vi møter studentene i mindre grupper?   

JSU kommenterte at den store skalaen er absolutt et viktig moment, særlig sammenlignet med UiT. Det ble videre kommentert at den siste tids beslutninger knyttet til Silurveien og digitale hjelpemidler er med på å skape avstand mellom fakultetet og studenter.  

   
SAK 8

Diskusjonssak: Tiltak for økt gjennomstrømming på Masterstudiet i rettsvitenskap

Studiedekanen orienterte om at det er et sterkt fokus fra sentralt hold og rektoratet om å se på gjennomstrømming.  Ca. 50 % av alle gjentakene ved hele UiO foregår ved jurfak, slike gjentak gir ingen ny poengproduksjon for fakultetet. Tiltak for å øke gjennomstrømmingen har vært oppe ved fakultetsstyret, og styret forventer at vi iverkstetter tiltak. Dette må løses med pedagogiske tiltak som det som er gjort på 3. studieår med mindre og faste grupper gjennom semesteret. Samtidig må man se på regelverket.

JSU kommenterte at de høye tallene for gjentak er grunnet i at vi ikke har noen konte-ordning. Ved UiB kan studentene ved stryk umiddelbart gjenta emnet senere samme semester, dette reduserer behovet for gjentak, samtidig kan en slik konte-ordning føre til at studentene spekulerer i dette og leverer blankt for å stryke for å få adgang til ny eksamen dersom de ikke er fornøyende med eksamensoppgaven.   

Studiedekanen ønsket at PMR gjennomgikk alle punktene.

Emnesperre

Studieårsansvarlig for 1. studieår støttet gjeninnføring av emnesperren. Det at man skal ta hensyn til at studentene er helt ferske er så viktig i bedømmelsen, at studentene da skal konkurrere med de som har kommet mye lengre i studiet må være en klar ulempe. Studieårsansvarlig for 2. og 3. studieår støttet også dette. JSU stilte seg ikke negative til dette, men stilte spørsmålet om det ville være et godt tiltak dersom det førte til at studenter utsatte å avlegge eksamen. Studiedekanen presiserte at det vil være et tiltak som er først og fremst faglig begrunnet og som samtidig kan ha positiv effekt på gjennomstrømmingen, selv om noen studenter kan avvente å avlegge eksamen vil tiltaket ha positiv effekt samlet sett.

Forslag om å redusere kvoten til 3 eller 2 forsøk

JSU stilte seg kritiske til dette, dette er et tiltak som kan føre til at flere utsetter og melder seg av eksamen. Gjentakene gjør det mulig å kombinere studiet med verv og deltidsjobber, da man har mulighet for å gjenta dersom man ikke har gjennomført slik man ønsket. Studieårsansvarlig for 2. studieår stilte seg også kritisk til å redusere kvoten, studentene er allerede så fokusert på å skille ut kun det som er eksamensrelevant og frykter at en tilspissing vil gi enda mindre rom for fag som ikke er i kjernen av det som kommer til eksamen. Han kommenterte videre at et tiltak som vil spare eksamensutgifter er å gå tilbake til løsningen med eksamen en gang i året, vil også gi studentene rom for å ha en periode hvor ikke alt går på skinner og skape bedre faglig helhet. Det var likevel enighet om at man må se nærmere på dette tiltaket, men at det er viktig at det ses i en helhet for å unngå at det får utilsiktede konsekvenser,

JSU presiserte videre at dersom kvoten skal reduseres så må arbeidsgivere gjøres oppmerksomme på dette

Reduksjon av kvoten for studenter som har innpasset emner

PMR stilte seg positive til dette forslaget og administrasjonen følger opp med forslag om vedtak   

Splitte opp emner

Studieårsansvarlig for 2. studieår meldte at han er sterkt kritisk til å splitte opp emner da dette gir en dårligere faglig helhet, studieårsansvarlig for 5. studieår la til at ved større emner har man anledning til å teste ferdigheter og de store sammenhengene, i motsetning ved mindre emner hvor det blir mer viktig om hvilke dommer man husker. Studiedekanen konkluderte med at PMR er negative til å splitte opp emner som tiltak for å øke gjennomstrømmingen, en slik endring må være faglig begrunnet.      

Bestått/ikke bestått på emner

Studieårsansvarlig for 2. studieår foreslo å innfør B/IB på JUS1111 og eventuelt JUS1211 med tanke på at dette er helt nye studenter og gi dem en noe mykere start på studiet. Studieårsansvarlig var imidlertid skeptisk til dette, dagens studieordning har plassert de forskjellige rettsdogmatiske fag på de ulike studieårene. Dersom JUS111 var ett innføringssemester med metode hadde det vært mer naturlig å brukt B/IB, men det vil være pussig om man får karakter på noen fag, mens andre ikke.  

Regelverket for permisjon

Det ble kommentert at dersom innstramning av permisjonsreglene ikke ville ha særlig effekt var det ikke hensiktsmessig å endre disse Det er i seg selv positivt at vi hadde en noe liberal praksis, tiltaket fikk ikke støtte.

Andre forslag

Representant for engelskspråklige mastergrader la til at vi burde jobbe for å finne muligheter til å bruke studiepoeng fra statsvitenskap inn i juss, slik at studenter som faller fra til andre fakulteter kan bruke de studiepoengene de avlegger.

Representant for administrasjonen foreslo en incentivordning hvor de som fullfører på normert tid får markert dette på sitt vitnemål, det ble diskutert om dette kunne gi enda mer press, samtidig er det en måte å premiere noe annet enn kun karakterer. Administrasjonen jobber videre med å se på et forslag om det er mulig å vise på vitnemålet at man har gjennomført på normert tid.    

Videre vil fakultetet jobbe med tilhørighet til en gruppe på studiet, og det ble foreslått å gjeninnføre en spørretjeneste Orakel som også var psykososial.

   
SAK 9

Diskusjonssak: Forslag til Dekanvedtak om Justering av innfasingsplan for Digitale hjelpemidler

Det ble presisert at dette vedtaket ikke legger noen føringer på arbeidsgruppen som skal jobbe med å se på stillingen til de papirbaserte hjelpemidlene.

Forslag til dekanvedtak

PMR hadde ingen ytterligere kommentarer til forslaget og det sendes videre til formell godkjennelse

   
SAK 10

Orienteringssaker:

Muntlige orienteringssaker:

En sentral arbeidsgruppe som har sett på sensorveiledninger for alle emner. Fra høsten 2018 er sensorveiledning på alle emner et krav. Sensorveiledninger kan bety konkrete sensorveiledninger knyttet til en spesifikk oppgave, mer generelle vurderingskriterier knyttet til en type emner og konkret fasit, alle disse typene kvalifiserer som sensorveiledning.

Administrasjonen vil gjøre en gjennomgang av hva som allerede er på plass og snarlig ta kontakt med aktuelle hvor det mangler.

Skriftlige orienteringssaker:

   
SAK 11

Saker tatt på fullmakt: 

- Godkjent pensumendring for emnet JUS5630 Privacy and Data Protection våren 2018

   
SAK 12

Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt

Det ble minnet på at sak om Rapport fra tilsynssensor ble utsatt fra februar, denne blir satt opp på ny til 19. april. 

 

Publisert 10. jan. 2018 08:41 - Sist endret 25. juni 2018 09:00