Protokoll fra møte

J.nr.: 2018/1541

Tid og sted: Torsdag 19. april 2018 kl 12.15-15.15, Kollegieværelset DA  

Tilstede: Erling Hjelmeng, Inger Berg Ørstavik, Ulf Stridbeck, Ingunn Ikdahl, Cecilia M. Bailliet, Elizabeth K. H. Dale, Mads Fredrik Baardseth og Morten Slind Olsen.  

Forfall: Henrik Bjørnebye og Christoffer Conrad Eriksen   

Fra administrasjonen: Randi Saunes og Benedicte Rustad    

Observatører/invitert: Jenny Graver

Referent: Kristin Steen Slåttå 

Sakene ble diskutert i følgende rekkefølge: 5, 1-4, 6-11

SAK 1

Protokoll

Protokoll fra PMR møtet 15. mars er allerede godkjent

   

SAK 2

Erfaringer fra PMRs medlemmer  

3. studieår: Det er gjennomført periodiske emneevaluering på studieåret.

4. studieår: Det er gjennomført et møte med studieårsansvarlig, instituttleder, studiedekan og administrasjonen om lærersituasjonen for høsten 2018 på studieåret. Grunnet forskningsterminer må det brukes noe mer eksterne lærerkrefter kommende semester enn ordinært.

5. studieår: Valgemneprosessen er i gang ved instituttene, og studieårsansvarlig orienterte om at det er oppmeldt 18 studenter på det nye emnet i Prosedyrekonkurranser våren 2018.

Engelskspråklige masterprogrammer: Studentene etterspør mer teori og mer lettlest litteratur i evalueringer, videre kommenterte representant for engelskspråklige masterprogrammer at programlederne er spente på valgemneprosessen og bekymret for om det vil få negative konsekvenser for masterprogrammene.

JSU: Diskusjonssaken om gjennomstrømming har ført til mye debatt blant studentene, JSU tar opp saken på førstkommende allmøte med studentene.

Administrasjonen: Representant for administrasjonen orienterte om at det gjennomføres prosjekter hvor de administrative rutinene gjennomgås, som bedre rutiner knyttet til fakultets- og kursoppgaver.

Nytt fra Erling: Studiedekanen kommenterte at det er positivt at studentene leser referat fra PMRs diskusjoner! Flere studenter har via en kampanje på Jodel sendt mail til studiedekanen og dekanen, disse er alle besvart. Dekanatet jobber videre med tiltakslisten som ble diskutert den 15. mars i forbindelse med sak om økt gjennomstrømming. Forslag om å begrense antall gjentak for studenter med innpass vil bli fremmet for Universitetsstyret så raskt som mulig, videre vil PMR få et vedtaksforslag om å gjeninnføre emnesperren på møtet i juni. Det arbeides videre med å se på mer proaktiv studieveiledning, et tiltak som vil være positivt utover økt gjennomstrømming og øke studiekvalitet. Det sees også videre på kvoten på fire gjentak og det er ønskelig å nedsette en arbeidsgruppe som skal se på om det kan være emner i rettsstudiet som kan gå over til å ha B/IB. Når det gjelder tiltaket om oppsplitting av emner er dette et tiltak dekanatet ikke ønsker å følge opp for å øke gjennomstrømming.

På et møte i studiekomitéen ble det foreslått å fastsette en norm på maksimalt 4 t på skoleeksamen ved UiO, forslaget ble møtt med skepsis fra flere fakultet deriblat fra jussen.

Kunnskapsdepartementet har sendt ut pressemelding om at de går inn for at det skal foretas en tredje vurdering der hvor klagesensur og ordinær sensur avviker med 2 hakk eller mer. Dette kan kreve noe mer ressurser. Videre ble det orientert om at søkertallene til masterstudiet i rettsvitenskap og bachelorprogrammet i kriminologi er svært høye. Det skal ansettes nye universitetslektorer og det gjennomfører intervjuer og prøveforelesninger i neste uke. Nettsiden rett24 har omtalt prosedyreøvelsen på 2. studieår, og dette er den mest leste artikkelen på siden. Til slutt orienterte studiedekanen også om lunsjmøter på instituttene med Canvas som tema, Canvas vil også være et tema på Undervisningsfrokosten 1. juni.     

   

SAK 3

Vedtakssak: Forslag om endringer JUS5070 Forhandlinger

Det ble kommentert at det er en risiko forbundet med å utvide antallet studenter fra 30 til 60 studenter med tanke på oppfølgning av studentene og studiekvalitet i emnet, men mange tok til orde for at det var positivt om fakultetet kan tilby emnet til flere studenter, da det er et populært emne. Studieårsansvarlig for 5. studieår kommenterte at emnet er veldig spennende og det er positivt at vi tilbyr slike emner, men at hun var kritisk til å øke ressursbruken på undervisningssiden ved å ansette undervisningsassistent i tillegg til gruppeledere. Arbeidsoppgavene til undervisningsassistenten er typiske oppgaver som ligger til ansvarlig faglærer, dette er et tiltak som trolig svært mange andre også villet ønsket seg. Videre har emnet allerede en dyr eksamensordning sett i forhold til andre emner og det er et prinsipielt spørsmål om PMR skal godkjenne en ytterligere økning, da man ikke kan innvilge dette for flere valgemner. Studiedekanen la til at emnet er aktuelt som del av en søknad om Senter for fremragende undervisning (SFU), og at det i søknaden er viktig å vise til tiltak som allerede er igangsatt. Det ble videre kommentert at dette kan vedtas som en pilot for høsten 2018 og at PMR igjen må se på bakgrunn av tilbakemeldinger om et slikt undervisningsopplegg kan føres videre.    

PMR ba om å få protokollført at de ser kritisk på ressursbruken i emnet, og at dette vedtas som pilot og det er ønskelig å få tilbakemeldinger fra det nye opplegget etter høsten 2018.      

Vedtak:

Det ble votert over følgende forslag:

Ansvarlig faglærers forslag til endringer for høsten 2018 vedtas med unntak av forslaget for antall timer undervisningsassistent. Det foreslås at antall assistenttimer justeres ned fra 60 til 30. 
4 stemte for dette forslaget (Ikdahl, Bailliet, Ørstavik og Stridbeck)   

Ansvarlig faglæreres forslag til endringer for høsten 2018 vedtas
4 stemte for dette forslaget (Hjelmeng, Olsen, Baardseth og Dahle. Hjelmeng har som leder av PMR dobbeltstemme, så dette forslaget ble vedtatt)  

Følgende er da vedtatt:

  • Antall plasser på emnet økes fra 32 til 64.
  • Det tilsettes to viderekomne studenter høsten 2018, en som undervisningsassistent og gruppeleder, en annen som kun gruppeleder. Det gis inntil 20*2 timer for hver gruppeleder, og i tillegg inntil 30*2 timer for arbeidsoppgavene som undervisningsassistent. De gis samme lønnsbetingelser som kollokvieveiledere på rettsstudiet dvs. lønnstrinn 35.
  • Vurderingsformen i emnet endres til kun hjemmeeksamen over 3 dager med ordgrense 3000-4000 ord, aktivitet i klassen og innlevering av refleksjonsnotater inngår som obligatorisk krav, men ikke del av karakteren i emnet.
  • Alle forslag om endringer for emnet JUS5070 Forhandlinger vedtas med virkning for høsten 2018 som pilot, PMR ber om å få tilbakemelding på hvordan endringene i undervisningsopplegg og vurderingsform har fungert før de eventuelt videreføres for senere semestre.
   

SAK  4   

Vedtakssak: Forslag om nedleggelse av JUS5641/JUR1641 Electronic Communications Law og opprettelse av emnet JUS5xxx/JUR1xxx Robot Regulation

PMR var positive til ansvarlig faglærerers forslag men stilte spørsmål ved om det var ønskelig å vedta en slik opprettelse før valgemneprosessen var ferdig.

Vedtak 

Valgemnet JUS5641/JUR1641 Electronic Communications Law nedlegges med tilbud om en siste eksamen høsten 2018, samtidig opprettes valgemner JUS5xxx/JUR1641 Robot regulation.

Det bemerkes at dette ikke forskutterer noe med tanke på valgemneprosessen.

   

SAK 5

Diskusjonssak: Tiltaksplan for likestilling og mangfold ved Det juridiske fakultet, 2018-2020

Sekretær for LiMU, Jenny Graver, orienterte kort om arbeidet med tiltaksplanen og deltok i møtet for å svare på eventuelle spørsmål.

Studiedekanen kommenterte at det er tidligere diskutert om fakultetet kunne opprette en incentivordning som kunne oppmuntre flere kvinnelige til å skrive læremidler, men det er porblematisk å vedta slike ordninger for egne ansatte.

Studieårsansvarlig for 5. studieår stilte spørsmål om det er nødvendig med tiltak for å øke andelen menn blant studentmassen. Fordelingen i dag er relativt nær 40/60 fordeling som tilsier relativ kjønnsbalanse. Baardseth kommenterte at studiet har høye opptakskrav og de med de beste karakterene bør få opptak, videre er skjevheten ikke så stor at det bør være nødvendig med tiltak. Det ble kommentert at det i studieprogram som leder til jobber som behandler (f.eks. psykolog) nok er viktigere med kjønnsbalanse blant studentene, da det trolig er viktig for flere å få en behandler av samme kjønn. Det er heller ønskelig å se på tiltak for å ruste de kvinnelige studentene som har opptak bedre til arbeidslivet, som seminarer, mentorordninger, faglunsjer for kvinner. Det er ønskelig med en levende diskusjon og bevisstgjøring om samfunnsrollen som jurist.   

Videre diskuterte PMR det at studentgruppen er svært homogen med tanke på sosiokulturell bakgrunn og etnisk bakgrunn. Fakultetet bør gå i dialog med arbeidsgivere for å løfte behovet for jurister med minoritetsbakgrunn og se på tiltak for rekruttering, det ble vist til at politiet har jobbet aktivt med slik rekruttering på politihøyskolen. Det ble også tatt opp at studenter med tospråklig bakgrunn kan ha behov for noe ekstra skrivekurs, dette er noe fakultetsledelsen har fremmet for studentforeningen Minojur.

Det er ønskelig å se på søkergrunnlaget til rettsvitenskap, hva er fordelingen mellom menn og kvinner og hvor stor andel søkere med minoritetsbakgrunn det er til studiet. Administrasjonen følger opp med Samordna opptak om det er anledning til å få data på dette.    

   

SAK 6

Diskusjonssak: Rapport fra tilsynssensor 4. studieår

Tilsynssensor har i sin rapport flere forslag som allerede er en del av pågående prosesser ved fakultetet, dette som innføring av sensorveiledninger på alle emner, gjennomgang av de papirbaserte hjelpemidlene til eksamen. Vi ser også på andel interne sensorer, det er ønskelig med en høyere andel interne sensorer på emnene våre.

Studieårsansvarlig for 4. studieår viste til at studentene opplever det som skuffende å ikke bli prøvd i alle de tre fagene som inngår på JUS4211, dette er noe som tilsynssensor har kommentert i rapporten. Det pågår en diskusjon på studieåret om man skal splitte opp JUS4211 i to mindre emner, dette vil blant annet sørge for at det blir gitt oppgave i flere av fagene hvert semester.  

Baardseth kommenterte at rapportene fra tilsynssensor holder høyt nivå, og stilte spørsmål ved kommentar om at oppnevnelsesperioden går ut. Fakultetet gjennomfører i 2018 en programevaluering og vil vurdere om det skal oppnevnes tilsynssensor for neste periode etter det.  

   
SAK 7

Diskusjonssak: Periodisk emneevaluering fra høsten 2017

Olsen orienterte kort om prosessen rundt periodiske emneevalueringer. Det er lav svarprosent på de fleste av emnene, i ett emne valgte ansvarlig faglærer å sette av noe av undervisningstiden og ba studentene logge seg på via mobil eller pc. Dette øker svarprosenten, men forutsetter at man evaluerer før eksamen er gjennomført.

Tre ansvarlig faglærere har meldt fra at de ikke leverer rapport. Studiedekanen orienterte om at dette vil bli orientert om til instituttledelsen i forbindelse med valgemneprosessen.

Studieårsansvarlig for 3. studieår orienterte om at det også har vært lav svarprosent, men at svarene var nyttige. På JUS3111 svarer studentene at de er svært fornøyde med fagsammensetningen og undervisningstilbudet, det meldes også om at det rent praktisk er vanskelig å få tid til undervisning mot slutten av semesteret og at det er ønskelig med bedre veiledning for å velge der det angis alternativ hovedlitteratur. På JUS3212 melder også mange studenter om at de er fornøyde med undervisning og litteratur, av negative tilbakemeldinger går det på at semesteret er hektisk og fragmentert med JUS3220 i semesterstart og et valgemne i tillegg til JUS3212. Ansvarlig faglærer er tilgengelig på facebook for studentene og dette blir meldt om som et veldig positivt tiltak, og noe som er ønskelig å støtte, men fortrinnsvis på en ikke-kommersiell plattform. Canvas har mulighet for slik chat og her er det også anledning for flere lærere å delta slik at man kan dele på arbeidet med å følge opp spørsmål fra studentene.       

   
SAK 8

Diskusjons-/orienteringssak: Gjennomgang av klagerunden

Slåttå orienterte kort om klagerunden. Emnet JUS3212 skilte seg ut med en lav andel klager og ingen store hopp mellom ordinær og klagesensur og PMR diskuterte om det var særskilte faktorer med dette emnet dette semesteret som vi kan se på. Studiedekanen foreslo at man kan gjøre en sammenligning av oppgavetypen på emner hvor man har høy klageprosent og store sprik for å se om oppgavetypen har stor effekt, her ble det kommentert at det ikke er ønskelig å legge føringer slik at man går mot oppgavetyper som oppfordrer med til pugging enn å teste ferdigheter som innsikt og oversikt over store deler av læringskravene.

Det ble tatt opp at man i Sverige og Finland bruker poengsystem i sensorveiledninger som kan hjelpe til å få bedre samsvar i sensuren, vider ble det kommentert at man i sensormøtene ofte diskuterer betydningen av mangler i besvarelser, og dette er noe som gjerne kunne vært mer problematisert i sensorveiledningene.  

   
SAK 9

Orienteringssaker:

   
SAK 10

Sak til vedtak på fullmakt

Alle studieårsansvarlige bes lese igjennom de foreslåtte endringer for sitt studieår, dersom det er ingen anmerkninger til de foreslåtte endringene i PMR-møtet anses alle endringene som vedtatt på fullmakt

- Samlesak med foreslåtte endringer i læringskrav og litteratur for emner høsten 2018

- Wordversjon av samlesak

Det ble kommentert at det er vanskelig å lese ut hva som er endringene og at det er ønskelig at smalesaken fremover bedre skiller ut og gjerne bruker skjemaet slik at de studieårsansvarlige får rask oversikt over hva de ulike endringene består av.

Saker tatt på fullmakt: 

- Godkjent overgang til åpen bok eksamen for følgende emner våren 2018:
International Climate Change and Energy Law (JUS5911)
Law of the  Sea (JUS5405)
Refugee and Asylum Law (JUS5530/JUR1530)
International Criminal Law (JUS5570)
International Constitutional Law and Democracy (JUS5560/JUR1560)
International Investment Law (JUS5851)
Petroleum Law (JUS5411)

- Godkjent ny ansvarlig faglærer for emnet HUMR5140 Human rights in international and national Law , ny ansvarlig faglærer er Maja Janmy 

- Godkjent at studentene kan velge mellom å bruke 4. eller 5. utgave av 1. studieårssamlingen på JUS2111 våren 2018

- Godkjent Veiledning for sensorer på muntlig eksamen i JUS2211

- Godkjent Hjelpemiddel til eksamen i JUS5960/JUR1960 Trygderett våren 2018, Folketrygd samleutgave 2018

- Godkjent ny ansvarlig faglærer i JUS4211 Sivilprosess, ny ansvarlig faglærer er Maria A. Hjort fom 1. august 2018, semestersiden og oversiktssiden vil bli oppdatert 1. august.

- Godkjent ny ansvarlig faglærer for emnet JUS5502 Lovginingslære, ny ansvarlig faglærer er Jon Christian F. Nordrum

- Godkjent ny ansvarlig faglærer for enkeltemnet JUROFF1201 Introduksjon i forvaltningsrett, ny ansvarlig faglærer er Jon Christian F. Nordrum 

   
SAK 11

Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt

   

 

Publisert 19. apr. 2018 17:12 - Sist endret 23. apr. 2018 11:21